Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 5: Ivan was the last person…………… at the party.

A. to arrive

B. arrived

C. arrives

D. was arriving

Câu 6: I read the book…………………seeing the movie

A. by the time

B. as soon as

C. before

D. behind

Câu 8: It’s been snowing……………………last night.

A. as soon as

B. while

C. by the time

D. since

Câu 9: Feed the dog…………………you get home.

A. soon

B. as soon as

C. as soon

D. sooner than

Câu 11: I fett better………………..talking to you.

A. by the time

B. as soon

C. after

D. later

Câu 14: _______ Richard got home, he called Lisa.

A. While

B. Time

C. As soon as

D. By

Câu 16: I take a vacation with my family.

A. always

B. yearly

C. daily

D. never

Câu 19: Jack is a busy man who…………….

A. always

B. daily

C. rarely

D. yearly

Câu 25: Don’t forget to pay your rent…………

A. monthly

B. never

C. usually

D. seldom

Câu 28: Soda has a bitter taste than other soft liquids but it is………………..people.

A. healthier for

B. healthier than

C. as healthy as

D. more healthy than

Câu 29: The foods that contain ………………..are made of animal fat whereas vegetables have the least energy.

A. as much energy as

B. the more energy

C. the most energy

D. more energy than

Câu 30: Albert Einstein’s contributions to scientific theory were………….. Galileo and Newton.

A. important than

B. the most important

C. as important as

D. more important than those of

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm