Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 6

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 322 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Chicago ............... city in the Midwest.

A. is an important

B. an important is

C. important is

D. is it important

Câu 2: The price of oil .................last month.

A. fell

B. it fell

C. fell it

D. felt

Câu 4: ..................... a good concert.

A. People enjoys

B. Enjoy them

C. People they enjoy

D. People enjoy

Câu 5: .................... us with the vocabulary exercises.

A. Our teacher helps

B. Always helps

C. Our teacher

D. Helps to

Câu 7: Every morning ...................... coffee with her breaklast.

A. Jane she drink

B. she drink

C. drinks

D. Jane drinks

Câu 8: Many people .................. this city every year.

A. visits

B. visit

C. is visiting

D. was visiting

Câu 16: The clothes in those boxes ............. to my sister.

A. belong

B. was belonging

C. is belonging

D. belongs

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm