Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 266 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: We .................... soccer while you’re swimming at the pool.

A. were playing

B. will have been playing

C. has been playing

D. are going to be playing

Câu 3: The price of gasoline ........... up again next month.

A. will go

B. going

C. is going to

D. has gone

Câu 4: When we get to the party, everybody ...........................

A. are dancing

B. will be dancing

C. has danced

D. dances

Câu 6: .................. five new books by the time my vacation is over.

A. will have read

B. be reading

C. have read

D. have been reading

Câu 7: Be careful. You ...................... into delicate negotiations at the conference next week.

A. will have been entering

B. have entered

C. are entering

D. will have entered

Câu 8: Jack ................ cold weather.

A. dislike

B. was disliking

C. is disliking

D. dislikes

Câu 11: I ................ it's time to leave now, don’t you?

A. am thinking

B. think

C. was thinking

D. thought

Câu 12: My parents .................. to buy a new car this month.

A. is wanting

B. are wanting

C. want

D. wants

Câu 14: We ................. breakfast early this morning.

A. has

B. have been

C. having

D. are having

Câu 15: Please be quiet because I    ............... to the radio right now.

A. listened

B. listen

C. am listening

D. was listening

Câu 19: I’m afraid of ................ alone at night.

A. to walk

B. walk

C. walked

D. walking

Câu 22: We were so glad .............. you last week.

A. to see

B. saw

C. have seen

D. seen

Câu 23: John agreed ................ us at 8:00.

A. meets

B. to meet

C. meeting

D. met

Câu 25: You should leam .................... the piano.

A. to play

B. playing

C. will play

D. played

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm