Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 167 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: I wouldn't run away if I saw a spider.

A. Type I

B. Type II

C. Type III

Câu 9: If we'd seen you, we ..............

A. stopped

B. would stopped

C. will stopped

D. would have stopped

Câu 12: If you drop the vase, it ..................... 

A. break

B. will break

C. broke

D. would break

Câu 13: If I hadn't studied, I ..................... the exam.

A. would have passed

B. have passed

C. haven’t passes

D. wouldn’t have passed

Câu 15: If she ............. him every day, she’d be lovesick.

A. didn’t see

B. doesn’t see

C. weren’t see

D. wasn’t see

Câu 16: I ............... to London if I don't get a cheap flight.

A. wouldn’t travel

B. would travel

C. won’t travel

D. don’t travel

Câu 17:  

A. told

B. would told

C. would have told

D. tell

Câu 20: If they had gone for a walk, they ................ the lights off.

A. would have turn

B. would turn

C. would have turned

D. would turned

Câu 27: Jack ............... so many accidents if he drove more carefully.

A. would have

B. wouldn’t have

C. won’t have

D. would have had

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm