Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 222 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: The shipment is going .............................

A. delay

B. delayed

C. to delay

D. to be delayed

Câu 2: Our secretary ...............your letter to Head Office.

A. has forwarded

B. forward

C. was forwarded

D. forwarded

Câu 3: Somebody cleans the room everyday.

A. The room everyday is cleaned.

B. The roon is everyday cleaned.

C. The room is cleaned everyday.

D. The room is cleaned by somebody everyday.

Câu 4: They cancelled all flights because offog.

A. All flights because of fog were cancelled.

B. All flights were cancelled because of fog.

C. All flights were because of fog cancelled.

D. All flights were cancelled by them because of fog.

Câu 5: People don’t use this road very often.

A. Not very often this road is not used.

B. This road very often is not used.

C. This road is not used very often

D. This road not very often is used.

Câu 6: Somebody accused me of stealing money.

A. I was accused of stealing money.

B. I was accused by somebody of stealing money.

C. I was accused of stealing money by somebody

D. I was accused stealing money.

Câu 7: How do people learn languages.?

A. How are languages learned by people ?

B. How languages are learned?

C. Languages are learned how?

D. How are languages learned?

Câu 8: people warned us not to go out alone.

A. We were warned not going out alone.

B. We were warned not to go out alone by people.

C. We were warned not to go out alone.

D. We weren’t warned to go out alone.

Câu 9: Somebody is using the computer at the moment.

A. The computer is being used at the moment

B. The computer at the moment is being used.

C. The computer is being used by somebody at the moment.

D. The computer is used at the moment.

Câu 10: I didn’t realise that somebody was recording our conservation

A. I didn’t realize that our conversation was recorded

B. Our conversation wasn’t realized to be recorded

C. I didn’t realized that our conversation was being recorded by somebody.

D. I didn't realise that our conversation was being recorded

Câu 11: We found that they had cancelled the game.

A. The game had been cancelled.

B. We found that the game had been cancelled.

C. We found that the game had been cancelled by them.

D. The game were found to be cancelled.

Câu 12: They are building a new highway around the city.

A. A new highway is being built around the city by them.

B. A new highway around the city is being built.

C. Around the city a new highway is being built.

D. A new highway is being built around the city.

Câu 13: They have built a new hospital near the airport.

A. A new hospital has been built near the airport by them.

B.  A new hospital has been built near the airport.

C. A new hospital near the airport has been built.

D. Near the airport a new hospital has been.

Câu 14: People should send their complaints to the head office.

A. Complaints should be sent to the head office by people.

B. Their complaints should be sent to the head office.

C. Their complaints to the head office should be sent.

D. Complaints should be sent to the head office.

Câu 15: They had to postpone the meeting because of illness.

A. The meeting because of illness be postponed.

B. The meeting had to be postponed because of illness.

C. The meeting had to be postponed by them because of illness.

D. The meeting because of illness had to be postponed.

Câu 16: Somebody might have stolen your car.

A. Somebody might have stolen your car.

B. Your car might be stolen.

C. Your car might have been stolen.

D. Your car might have been stolen by somebody.

Câu 17: An electricalfault could have caused the fire.

A. An electrical fault could have been caused by the fire.

B. An electrical fault could have caused the fire.

C. The fire could have been caused by an electrical fault.

D. The fire could have caused an electrical fault.

Câu 18: They are going to hold next year’s congress in San Francisco.

A. Congress is going to be held next year in San Francisco.

B. Congress in San Francisco is going to be held next year.

C. Next year’s congress is going to be held in San Francisco.

D. Next year’s congress is going to be held by them in San Francisco.

Câu 19: The bill includes service.

A. Service is included by the bill.

B. Service included in the bill.

C. Service includes in the bill.

D. Service is included in the bill.

Câu 20: They have changed the date of the meeting.

A. The date of the meeting has been changed.

B. The date of the meeting has been changed by them.

C. The meeting has been changed the date.

D. The date of the meeting has changed.

Câu 21: Brian told me that somebody had attacked him in the street.

A. I was told by Brian that somebody had attacked him in the street.

B. Brian told me that he had been attacked in the street.

C. I was told by Brian that he had been attacked in the street.

D. Brian told me to have been attacked in the street.

Câu 22: They didn’t  offer Ann the job.

A. Ann wasn’t offered them the job.

B. Ann wasn’t offered the job.

C. Ann wasn’t offered the job by them.

D. The job wasn’t offered Ann by them.

Câu 23: They will ask you a lot of questions at the interview.

A. You will be asked a lot of questions at the interview.

B. A lot of questions will be asked you at the interview.

C. You will be asked a lot of questions at the interview by them.

D. A lot of questiosns will be asked at the interview.

Câu 24: Nobody told me that George was ill.

A. I was told that george wasn’t ill.

B. I wasn’t told that George was ill.

C. George wasn’t told to be ill.

D. George was told not to be ill.

Câu 25: We will send you the results as soon as they are ready.

A. The results will be sent you by us as soon as they are ready.

B. The results will be sent you as soon as they are ready by us.

C. You will be sent the results as soon as they are ready by us.

D. You will be sent the results as soon as they are ready.

Câu 26: They say that many people are homeless after the tsunami.

A. They say many people to have been homeless after the tsunami.

B. They say many people to be homeless after the tsunami.

C. Many people are said to be homeless after the tsunami.

Câu 27: They know that the Prime Ministeris in favor of the new law.

A. The Prime Minister is known to have been in favor of the new law.

B. They know the Prime Minister to be in favor of the new law.

C. The Prime Minister is known to be in favor of the new law.

D. They know the Prime Minister to have been in fovor of the new law.

Câu 28: They think that the prisoner escaped by climbing over the wall

A. The prisoner is thought to escape by climbing over the wall.

B. The prisoner is thought escaped by climbing over the wall.

C. The prisoner is thought having escaped by climbing over the wall.

D. The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.

Câu 29: They believe that the thieves got in through the kitchen window.

A. The thieves are believed to have got in through the kitchen window.

B. The thieves are believed to get in through the kitchen window.

C. They believe the thieves got in through the kitchen window.

D. They believe the thieves have got in through the kitchen window.

Câu 30: They report that over 200,000people were killed in the tsunami.

A. Over 200,000 people are reported to have been killed in the tsunami.

B. Over 200,000 people are reported to be killed in the tsunami.

C. Over 200,000 people are reported to have killed in the tsunami.

D. Over 200,000 people are reported to kill in the tsunami.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm