Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai - Phần 1

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 280 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ bao gồm những nội dung chính nào sau đây?

A. Việc đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên quan

B. Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

C. Ý kiến phản biện trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

D. Đề xuất điều chỉnh biện pháp phòng chống, giảm thiểu tác động đến môi trường

Câu 3: Luật Bảo vệ môi trường quy định hệ thống xử lý nước thải phải bảo đảm các yêu cầu nào sau đây?

A. Có quy trình công nghệ phù hợp với loại hình nước thải cần xử lý

B. Hệ thống xử lý nước thải phải có công suất lớn hơn khối lượng nước thải phát sinh

C. Hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát

D. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được quản lý theo quy định

Câu 5: Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành vào thời điểm nào?

A. Đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)

B. Đồng thời với quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

C. Đồng thời với quá trình đánh giá môi trường chiến lược

D. Cả a, b, c đúng

Câu 6: Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định những hành vi nào sau đây sẽ bị xử phạt tiền từ từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng?

A. Thực hiện việc kê khai, khai báo không đúng thời hạn

B. Không cho công tác điều tra, nghiên cứu, kiểm soát, đánh giá hiện trạng môi trường

C. Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự đối với người đang thi hành công vụ

D. Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của người thi hành công vụ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Câu 7: Yêu cầu đối với tiêu chuẩn về chất thải quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có những nội dung nào sau đây?

A. Tiêu chuẩn về chất thải phải quy định cụ thể giá trị tối đa các thông số ô nhiễm của chất thải bảo đảm không gây hại cho con người và sinh vật

B. Thông số ô nhiễm của chất thải được xác định căn cứ vào tính chất độc hại, khối lượng chất thải phát sinh và sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải

C. Thông số chất thải phải có chỉ dẫn cụ thể các phương pháp chuẩn về lấy mẫu, đo đạc và phân tích để xác định thông số đó

D. a và b đúng

Câu 8: Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định chủ dự án phải trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường vào thời điểm nào?

A. Đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư

B. Trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác

C. Đồng thời với thời điểm đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác

D. Sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác

Câu 9: Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định Cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thì xử lý như thế nào?

A. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để phạt tiền

B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra

C. Xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

D. Xử phạt theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Câu 10: Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định mức tiền phạt tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao nhiêu?

A. 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng

B. 450.000.000(bốn trăm năm mươi triệu) đồng

C. 200.000.000(hai trăm triệu) đồng

D. Tùy theo từng hành vi vi phạm để quy định mức phạt

Câu 11: Luật Bảo vệ môi trường quy định những nội dung nào sau đây thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương?

A. Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền

B. Tổ chức đăng ký và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

C. Chỉ đạo định kỳ tổ chức đánh giá hiện trạng môi trường

D. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình, cá nhân

Câu 13: Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào?

A. ngày 01 tháng 7 năm 2015

B. ngày 15 tháng 7 năm 2015

C. ngày 01 tháng 8 năm 2015

D. ngày 01 tháng 01 năm 2016

Câu 14: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ?

A. Sở Tài nguyên và Môi trường

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Câu 22: Theo Luật đất đai 2013, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định giao đất đối với trường hợp nào sau đây?

A. Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân

B. Giao đất đối với cộng đồng dân cư

C. Giao đất đối với cơ sở tôn giáo

D. Cả A và B

Câu 23: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc...

A. Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

B. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định

C. Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

D. Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

Câu 24: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc:

A. Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

B. Nhà nước ký hợp đồng thuê đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

C. Nhà nước ban hành quyết định cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất

D. Nhà nước chấp thuận cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất bằng quyết định hành chính

Câu 25: Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc…

A. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người đó

B. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định

C. Nhà nước ban hành quyết định giao đất lần đầu cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất xác định 

D. Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đó

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Quản lý đất đai có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm