Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 8

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 29 Câu hỏi
  • 83 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ - Phần 8. Tài liệu bao gồm 29 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 4: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan và các loại dấu khác là nhiệm vụ của ai trong cơ quan?

A. Văn thư

B. Người khác được thủ trưởng phân công

C. Văn thư Lưu trữ

D. Chuyên viên được cơ quan phân công

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Thời hạn giao nộp tài liệu hành chính vào lưu trữ hiện hành được quy định là bao nhiêu năm?

A. Sau 3 tháng công việc kết thúc

B. Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc

C. Sau 2 năm kể từ năm công việc kết thúc

D. Sau năm năm kể từ năm công việc kết thúc

Câu 9: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Thời hạn giao nộp tài liệu nghiên cứu khoa học và Công nghệ vào Lưu trữ hiện hành được quy định mấy năm?

A. Sau một năm kể từ năm công việc kết thúc

B. Sau một năm kể từ năm công trình được nghiệm thu chính thức

C. Sau 2 năm kể từ năm công việc kết thúc

D. Sau năm năm kể từ năm công việc kết thúc

Câu 10: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Thời hạn giao nộp tài liệu Xây dựng cơ bản vào lưu trữ hiện hành được quy định mấy tháng?

A. Sau ba tháng kể từ khi công trình được quyết toán

B. Sau bốn tháng kể từ khi công trình được quyết toán 

C. Sau 6 tháng tháng kể từ khi công trình được quyết toán

D. Sau 9 tháng kể từ khi công trình được quyết toán

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Thời hạn giao nộp tài liệu ảnh, phim điện ảnh; mi-crôphim; tài liệu ghi âm, ghi hình và tài liệu khác vào lưu trữ hiện hành được quy định mấy tháng?

A. Sau ba tháng kể từ khi công việc được quyết toán

B. Sau năm tháng kể từ khi công trình được quyết toán

C. Sau 6 tháng tháng kể từ khi công trình được quyết toán

D. Sau 9 tháng kể từ khi công trình được quyết toán

Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Việc quản lý và sử dụng con dấu là nhiệm vụ của ai trong cơ quan?

A. Chánh Văn phòng

B. Người khác được thủ trưởng phân công

C. Văn thư, lưu trữ

D. Văn thư

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Khi đóng dấu lên chữ ký thì đóng dấu phải trùm lên khoảng bao nhiêu về bên nào?

A. Phải trùm lên khoảng 1/2 chữ ký về phía bên trái

B. Phải trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái

C. Phải trùm lên khoảng 1/4 chữ ký về phía bên trái

D. Phải trùm lên khoảng 1/5 chữ ký về phía bên trái

Câu 16: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của Bộ, ngành nào sau đây?

A. Do người đứng đầu cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội quy định

B. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

C. Theo hướng dẫn của Bộ Công an

D. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 09/2010/NĐ-CP, Việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

B. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

C. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

D. Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp phối hợp Bộ Nội vụ

Câu 19: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Khi ký văn bản không dùng những loại bút, mực nào sau đây?

A. Bút chì; không dùng mực đỏ hoặc các thứ mực dễ phai

B. Bút chì và không dùng mực đỏ

C. Bút chì hoặc các thứ mực dễ phai

D. Mực đỏ

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Việc giao ký thừa lệnh được thực hiện theo quy định nào sau đây?

A. Theo quy định hiện hành

B. Phải có văn bản thông báo của cơ quan

C. Phải được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

D. Phải được ghi trong sổ họp cơ quan

Câu 21: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho cho ai trong cơ quan ký thừa lệnh?

A. Giao cho Trưởng một số đơn vị

B. Giao cho Chánh Văn phòng, hoặc Phó Văn phòng (Trưởng phòng HCTH)

C. Giao cho Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc Trưởng một số đơn vị

D. Giao cho Trưởng phòng

Câu 22: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Nghiệp vụ lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ, ngành nào sau đây?

A. Theo hướng dẫn của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

B. Theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

C. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

D. Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ

Câu 23: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Việc lập Hồ sơ công việc là nhiệm vụ của ai trong cơ quan?

A. Văn thư

B. Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, mỗi cá nhân phải lập hồ sơ về công việc đó

C. Do chuyên viên phụ trách công việc được giao

D. Văn thư, Lưu trữ

Câu 24: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành tại cơ quan, tổ chức mình là trách nhiệm của ai trong cơ quan?

A. Văn thư, Lưu trữ

B. Chuyên viên tổng hợp

C. Chánh Văn phòng hoặc Phó Văn phòng

D. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính, người được giao trách nhiệm

Câu 26: Theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, Bộ, ngành nào sau đây chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư? 

A. Bộ Nội vụ

B. Văn phòng Chính phủ

C. Liên Bộ Nội vụ- Văn phòng Chính phủ

D. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Câu 27: Thông tư số 01/2011/TT-BNV có hiệu lực từ ngày tháng, năm, nào?

A. Sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

B. 31/12/2011

C. Sau 15 ngày kỳ từ ngày ký ban hành

D. Sau 45 ngày kể từ ngày ký

Câu 28: Việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện theo Quy định nào sau đây? 

A. Thông tư số 07/2012/TTBNV

B. Nghị định số 110/2004/NĐCP

C. Thông tư số 55/2005/TTLTBNV-VPCP

D. Thông tư số 01/2011/TTBNV

Câu 29: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Phông chữ sử dụng trình bày văn bản trên máy vi tính được sử dụng loại phông chữ gì và theo tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2000

B. Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001

C. Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2002

D. Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2002

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ

Chủ đề: Trắc nghiệm thi tuyển công chức chuyên ngành Văn thư lưu trữ Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 29 Câu hỏi
  • Người đi làm