Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 23 Câu hỏi
  • 91 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 23 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Nhận được Giấy nộp tiền vào ngân sách bằng chuyển khoản thanh toán qua tài khoản tiền gửi Ngân hàng. Đơn vị nộp không ghi số tiền bằng chữ, kế toán xử lý như thế nào?

A. Hạch toán sai lầm tài khoản 674 để trả lại Ngân hàng

B. Kế toán tự ghi số tiền bằng chữ vào chứng từ

C. Tra soát cơ quan thu để xác minh

D. Nếu số tiền bằng số khớp đúng với số tiền Ngân hàng đã báo Có cho Kho bạc thì coi như hợp lệ

Câu 3: Trong các khoản thu sau đây, loại nào được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp địa phương:

A. Thuế môn bài

B. Tiền thuê đất

C. Thuế chuyển quyền sử dụng đất

D. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Câu 4: Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) là khoản thu được phân chia:

A. Ngân sách cấp trung ương và ngân sách cấp tỉnh

B. Ngân sách trung ương hưởng 100%

C. Ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%

D. Ngân sách trung ương và ngân sách cấp địa phương.

Câu 7: NSNN là:

A. Tổng các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định

B. Tổng các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định

C. Được thực hiện trong 1 năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước

D.  Cả b+ c: đúng

Câu 8: Các khoản thu NSNN và thu có tính chất NSNN được quản lý: 

A. Phương thức riêng ( khác nhau)

B. Giống nhau

Câu 10: Đơn vị dự toán có mấy cấp:

A.  Ba ( I, II, III )

B. Bốn ( I, II, III, cấp dưới cấp III)

Câu 15: Nếu các khoản chi không có định mức của cấp có thẩm quyền quyết định, thì:

A. Chi theo quyết định của UBND huyện

B. Chi theo quyết định của cơ quan tài chính

C. Chi theo dự toán được duyệt

Câu 16: Cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức, chế độ chi NSNN

A. Quốc hội, UBTV QH

B. Chính phủ, Bộ tài chính 

C. HĐND tỉnh

D. B + C đúng

Câu 17: Chứng từ thu – chi NSNN:

A. Do Bộ tài chính phát hành và quản lý

B. Được phát hành, sử dụng và quản lý theo qui định của Bộ tài chính

C. Được phát hành, sử dụng và quản lý theo qui định của thủ tướng Chính phủ

Câu 18: Quỹ dự trữ TC:

A. Được chính phủ và UBND cấp tỉnh lập từ các nguồn theo qui định

B. Chỉ được sử dụng khi đã sử dụng hết dự phòng NS, tối đa không quá 30% của quỹ

C. Mức tối đa của mỗi cấp do chỉnh phủ qui định

D. Tất cả đều đúng

Câu 20: Cấp có thẩm quyền quyết định % phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương đối với NS địa phương:

A. Bộ tài chính

B. UBND các cấp trình HĐND các cấp quyết định

C. HĐND tỉnh 

D. UBND tỉnh

Câu 21: Cấp có thẩm quyền được quyết định % phân chia giữa NSTW và NSĐP:

A. Quốc hội 

B. UBTV Quốc hội

C. Thủ tướng chính phủ

D. Bộ tài chính

Câu 22: NSNN bao gồm: NSTW, NSĐP. NSĐP bao gồm:

A. NStỉnh, NS huyện, xã

B. NS của các đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 23 Câu hỏi
  • Người đi làm