Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 157 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Mối liên quan giữa TK ngoại bảng 06 với TK trong bảng:

A. Khi TK trong bảng tăng thì TK ngoại bảng giảm 1 số tương ứng

B. Khi TK trong bảng tăng thì TK ngoại bảng tăng 1 số tương ứng

Câu 2: Đối với các khoản chi DTKP sai chế độ ai có quyền từ chối chi:

A. Kế toán viên

B. Kế toán trưởng (thông qua mẫu từ chối hoặc văn bản)

C. Lãnh đạo (thông qua mẫu từ chối hoặc văn bản)

Câu 5: KT KBNN chỉ thực hiện hạch toán TK 40 ( cân đối thu - chi NS ) khi:

A. Kết thúc niên độ NS (31/12)

B. Kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán( đối với từng cấp NS)

C. Khi có thông tri Quyết toán NS của cấp có thẩm quyền

Câu 8: Khi đã QTNSNN, căn cứ vào LCT (Lệnh cấp hoàn trả vào NS năm hiện hành) của CQTC, KBNN hoàn trả cho các đối tượng, KT hạch toán:

A. Nợ 70,71,72 / Có 301.05,311.05,321.05 (chi tiết MLNS)

B. Nợ 301.04,311.04,321.04 (160a,b,c.10.10.132.TM)/ Có 50,51,93,94

Câu 9: Trường hợp thông báo nộp thuế ghi sai MLNS: nếu khách hàng nộp TM thì:

A. KTV được phép gạch bỏ các yếu tố sai, viết lại MLNS đúng

B. KTV yêu cầu khách hàng tự sửa

C. A đúng, B sai

Câu 10: Trường hợp KB phát hiện GNT bằng CK ghi sai MLNS, thì:

A. KTV hạch toán sai lầm, tra soát CQ Thuế

B. KTV tự sửa và ghi thu NSNN

C. KTV hạch toán vào TK 674.02 để trả lại đơn vị nộp

Câu 11: Trường hợp KBNN phát hiện GNT vào NS bằng CK qua NH ghi sai số tiền bằng số,bằng chữ, số tiền chi tiết sai với tổng số, sai mẫu GNT bằng CK, thiếu liên CT- thì:

A. KTV hạch toán vào TK 674 .02 để chuyển trả cho đơn vị nộp

B. KTV hạch toán vào TK 920 để tra soát đơn vị nộp

C. A đúng, B sai

Câu 12: Trong thời gian chỉnh lý QTNS các cấp theo quy định, KBNN chỉ được:

A. Hạch toán điều chỉnh

B. Thanh toán tạm ứng

C. Những khoản thu chi NS phát sinh từ 31/12 trở về trước còn đi trên đường

D. Tất cả đều đúng

Câu 13: Việc đối chiếu số liệu với CQ Thuế: Toàn bộ số thu trên địa bàn vào NSNN, chỉ loại trừ:

A. Các khoản thu bán TP, thu thuế XN khẩu, thu trợ cấp

B. Các khoản nộp vào TK 920, 921, 945

C. Cả 2 đều đúng

Câu 14: Khi TPKB hư hỏng do lỗi in trong quá trình phát hành, phải được:

A. Gạch chéo, bảo quản riêng theo quy định

B. Cắt góc trên bên phải tờ TP, bảo quản riêng theo quy định

C. Gạch chéo, cắt góc trên bên phải tờ TP, bảo quản riêng theo quy định

Câu 16: Ngân sách nhà nước là gì?

A. Tổng các khoản thu , chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định

B. Tổng các khoản thu , chi của NN đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định

C. Được thực hiện trong 1 năm để đảm bảo thực hiện được các c/năng, nhiệm vụ của NN

D. B và C đúng

Câu 20: NSNN bao gồm: NSTW và NS ĐF. NS ĐF bao gồm:

A. NS tỉnh, huyện xã

B. NS của các đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND

Câu 21: % phân chia các khoản thu và số bổ sung cân đối từ NS cấp trên cho NS cấp dưới, được:

A. Ổn định từ 3 đến 5 năm

B. Được thay đổi khi có thay đổi về nguồn thu

C. Ổn định từ 3 đến 5 năm

Câu 22: Cấp có thẩm quyền QĐ % phân chia giữa NSTW và NSĐP:

A. Quốc Hội

B. Ủy ban thường vụ quốc hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ Tài chính

Câu 23: Cấp có thẩm quyền QĐ % phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương đối với NS Địa phương:

A. Bộ Tài chính

B. UBND các cấp trình HĐND các cấp QĐ

C. HĐND Tỉnh

D. UBND Tỉnh

Câu 25: Năm Ngân sách:

A. Bắt đầu từ 01-01 và kết thúc vào ngày 31-12 dương lịch

B. Bắt đầu từ 01-01 và kết thúc vào ngày cuối của thời kỳ chỉnh lý quyết toán ( tương ứng với từng cấp)

C. Bắt đầu từ ngày cuối của thời kỳ chỉnh lý Qtoán năm nay đến ngày mới của thời kỳ chỉnh lý quyết toán năm sau

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm