Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 189 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Quỹ dự trữ tài chính là gì?

A. Được CP và UBND cấp tỉnh lập từ các nguồn theo quy định

B. Chỉ được sd khi đã sd hết dự phòng NS , tối đa không quá 30% của quỹ

C. Mức tối đa của mỗi cấp do CP quy định

D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Chứng từ thu - chi NSNN:

A. Do Bộ TC phát hành và quản lý

B. Được phát hành, sử dụng và quản lý theo quy định của BTC

C. Được phát hành, sử dụng và quản lý theo quy định của Thủ tướng CP

Câu 4: Cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức, chế độ chi NSNN:

A. Chính phủ, Bộ TC

B. HĐND tỉnh

C. Bộ chủ quản

D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Nếu các khoản chi không có định mức của cấp có thẩm quyền quy định, thì:

A. Chi theo Qđ của UBND Huyện

B. Chi theo Qđ của cơ quan TC

C. Chi theo dự toán được quyệt

Câu 12: Các khoản thu NSNN gồm các khoản:

A. Thuế, phí và lệ phí

B. Thuế, phí, lệ phí, tiền phạt và các khoản vay trong và ngoài nước

C. Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác được hạch toán theo đúng MLNS

Câu 13: Cơ quan thu bao gồm những cơ quan nào Thuế, Hải quan, Tài chính và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được BTC uỷ quyền thu NSNN:

A. Thuế, Hải quan, Tài chính và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được BTC uỷ quyền thu NSNN

B. KBNN, Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được Chính phủ cho phép hoặc được BTC uỷ quyền thu NSNN

C. Thuế, Hải quan, Công an, KBNN và Tài chính

Câu 14: Dự toán thu quý phải gởi KBNN vào thời gian nào dưới đây:

A. Ngày 20 cửa tháng cuối quý trước

B. Ngày 25 cửa tháng cuối quý trước

C. Ngày 10 cửa tháng cuối quý trước

Câu 15: Số dư tài khoản 302.11 - Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí cuối ngày 31/12 được xử lý như sau:

A. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.51

B. Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12

C. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.51

D. Tài khoản này đã quyết toán trong năm, không để số dư đến ngày 31/12

Câu 16: Số dư tài khoản 301.11 - Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí cuối ngày 31/12 được xử lý như sau:

A. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 301.11

B. Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12

C. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.11

D. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.1

Câu 17: Số dư tài khoản 303.11 - Chi ngân sách trung ương bằng DT kinh phí, cuối ngày 31/12 được xử lý như sau:

A. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 301.11

B. Hủy bỏ số dư cuối ngày 31/12

C. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 303.11

D. Kết chuyển thành số dư đầu kỳ trên tài khoản 302.11

Câu 19: Ai có quyền quyết định cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyệnquản lý mua xe ô - tô con?

A. Chủ tịch UBND huyện

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

C. Giám đốc Sở Tài chính

D. Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

Câu 20: Đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách khi mua xe ô tô lắp ráp trong nước phải thực hiệnbằng hình thức nào?

A. Không cần đấu thầu

B. Phải qua đấu thầu

C. Chào hàng cạnh tranh

D. Trình cơ quan cấp trên quyết định

Câu 21: Kho bạc Nhà nước thực hiện việc cấp phát thanh toán kinh phí mua sắm ô tô đối với đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách trung ương cần có văn bản phê duyệt cuả cơ quan thẩm quyền nào?

A. Chủ tịch UBND tỉnh

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng, thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ

D. Mục 145 trong Dự toán có đủ số dư để thanh toán

Câu 22: Trường hợp có các khoản chi NS huyện ngoài dự toán được duyệt nhưng không thể trìhoãn được (thiên tai, hỏa hoạn,…), việc cấp phát thanh toán được thực hiện sau khi:

A. Có văn bản đồng ý của Kho bạc Nhà nước cấp trên

B. Có văn bản chấp thuận của Ủy nhân dân huyện

C. Không thể thực hiện được

D. Phải bổ sung dự toán mới được chi

Câu 23: Trong quá trình cấp phát thanh toán chi ngân sách nhà nước, các khoản chi sai KBNN phải:

A. Điều chỉnh huỷ bỏ

B. Thu hồi nếu trong thời gian chỉnh lý hoặc nộp NS nếu hết thời gian chỉnh lý

C. Trừ vào Kinh phí năm sau

D. Thu vào tài khoản tiền gửi của cơ quan tài chính

Câu 24: Đối với các khoản chi do cơ quan tài chính kiểm soát và thanh toán trực tiếp cho đơn vịthụ hưởng thì chứng từ chi là:

A. Giấy rút dự toán kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

B. Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính

C. Sec rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

D. Thông báo hạn mức kinh phí được duyệt

Câu 25: Đối với các khoản chi đã có DT được duyệt, thì chứng từ chi là:

A. Giấy rút DT kinh phí của đơn vị sử dụng kinh phí NSNN

B. Lệnh chi tiền của cơ quan tài chính

C. Sec rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm