Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 40 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, thành phần nào tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên:

A. Tổ chuyên môn, Hiệu trưởng, Hội đồng trường

B. Giáo viên tự đánh giá, Tổ chuyên môn, Hiệu trưởng

C. Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn, Hiệu trưởng

D. Hiệu trưởng

Câu 2: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định về nội dung gì?

A. Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

C. Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học

D. Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học

Câu 3: Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia hiện nay được ban hành theo:

A. Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/ 4/2011

B. Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006

C. Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012

D. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010

Câu 4: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm các yêu cầu về:

A. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm

B. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại giáo viên

C. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá giáo viên tiểu học

D. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học

Câu 5: Hiệu trưởng trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu có nhiệm vụ:

A. Phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để chuẩn bị các điều kiện thuận lợi cho học sinh trước khi vào học lớp 1

B. Thống kê và theo dõi học sinh đang học tại trường và số trẻ trong độ tuổi từ 6- 14 ngoài nhà trường, trong địa bàn thực hiện PCGDTH

C. Công khai các nguồn thu, chi hằng năm do hiệu trưởng quản lý

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 6: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định:

A. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạn

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 7: Tổ nào có nhiệm vụ đánh giá, xếp loại viên chức làm công tác Kế toán?

A. Tổ văn phòng

B. Tổ công đoàn

C. Tổ chuyên môn

D. Tổ Ban giám hiệu

Câu 10: Ngày truyền thống của trường tiểu học là ngày:

A. Ngày Khai giảng năm học

B. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

C. Ngày Tổng kết năm học

D. Ngày do mỗi trường tự chọn

Câu 11: Các Hội đồng được thành lập trong trường tiểu học công lập:

A. Hội đồng sư phạm; Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng

B. Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn

C. Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng tư vấn; Hội đồng quản trị

D. Hội đồng kỷ luật

Câu 12: Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc lĩnh vực kiến thức?

A. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc

B. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

C. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới

D. Cả a, b đều đúng

Câu 13: Viên chức làm công tác Thư viện, thiết bị giáo dục được bố trí vào tổ công tác:

A. Tổ văn phòng

B. Tổ chuyên môn

C. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng

D. Tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ công đoàn

Câu 14: Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm?

A. Kĩ năng lập kế hoạch và soạn bài. Kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp

B. Kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

C. Kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Kĩ năng lập, bảo quản, sử dụng hồ sơ giáo dục, giảng dạy

D. Cả a,b,c

Câu 15: Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất:

A. Một phần hai số thành viên có mặt nhất trí

B. Hai phần ba số thành viên có mặt nhất trí

C. Ba phần tư số thành viên có mặt nhất trí

D. Bốn phần năm số thành viên có mặt nhất trí

Câu 16: Tiêu chí: Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu,công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?

A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo

B. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

C. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo

D. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh

Câu 17: Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn

A. Sinh hoạt định kì mỗi tuần một lần

B. Sinh hoạt định kì hai tuần một lần

C. Sinh hoạt định kì ba tuần một lần

D. Sinh hoạt định kì mỗi tháng một lần

Câu 18: Điều lệ trường tiểu học quy định Hội đồng trường tiểu học có:

A. 2 nhiệm vụ và quyền hạn

B. 3 nhiệm vụ và quyền hạn

C. 4 nhiệm vụ và quyền hạn

D. 5 nhiệm vụ và quyền hạn

Câu 19: Tiêu chí: “Tổ chức các buổi ngoại khóa hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên, Sao nhi đồng thực hiện các hoạt động tự quản” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

B. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục

C. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

D. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh

Câu 20: Tiêu chí: “Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

B. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục

C. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

D. Lập được kế hoạch dạy học

Câu 21: Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có:

A. Ít nhất 3 thành viên

B. Ít nhất 4 thành viên

C. Ít nhất 5 thành viên

D. Ít nhất 6 thành viên

Câu 22: Tiêu chí: “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ” trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

B. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước

C. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

D. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng

Câu 23: Điều lệ trường tiểu học quy định khu đất làm sân chơi, sân tập:

A. Không dưới 20% diện tích mặt bằng của trường

B. Không dưới 25% diện tích mặt bằng của trường

C. Không dưới 30% diện tích mặt bằng của trường

D. Không dưới 35% diện tích mặt bằng của trường

Câu 24: Điều lệ trường tiểu học quy định về diện tích mặt bằng xây dựng trường đối với khu vực thành phố, thị xã:

A. 4m2 cho một học sinh

B. 6m2 cho một học sinh

C. 8 m2 cho một học sinh

D. 10 m2 cho một học sinh

Câu 25: Tiêu chí: “Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ” trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?

A. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

B. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước

C. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

D. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc

Câu 26: Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chuyên môn có tổ phó khi Tổ có:

A. Từ 5 thành viên trở lên

B. Từ 6 thành viên trở lên

C. Từ 7 thành viên trở lên

D. Từ 8 thành viên trở lên

Câu 27: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

B. Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục

C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vực

D. Cả 2 câu b và c

Câu 29: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

B. Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy; chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công

C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vực

D. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương

Câu 30: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo là:

A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh

B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội

C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp

D. Cả 2 câu b và c

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm