Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 7

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 92 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:

A. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị;

B. Tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý, đơn vị có trách nhiệm xử lý theo chế độ hiện hành. Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị mà đơn vị chưa kịp xử lý thì đơn vị có trách nhiệm tiếp tục bảo quản và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước quyết định xử lý và giao trách nhiệm tổ chức xử lý;

C. Phần diện tích nhà, đất của đơn vị đã bố trí làm nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có nhà, đất để quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán tuân thủ nguyên tắc kế toán nào: 

A. Phải thu thập, phản ánh khách quan nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.  

B. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

C. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

D. Phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán.

Câu 4: Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ? 

A. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề. 

B. Đơn vị quản lý nhà nước. 

C. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Y tế; văn hóa, thể thao và du lịch  

D. Đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

Câu 5: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong các hành vi đầy đủ bị nghiêm cấm đối với người làm công tác kế toán: 

A. Giả mạo, khai man tài liệu kế toán. 

B. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác. 

C. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác. 

D. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán.

Câu 6: Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chi đảm bảo xã hội

B. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

C. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

D. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Câu 7: Theo quy định hiện hành chi phí nào sau đây là chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản nhà nước:

A. Chi phí chạy thử.

B. Chi phí đăng ký tài sản (nếu có).

C. Chi phí tổ chức bán đấu giá.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 8: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ kế toán gồm:

A. Kỳ kế toán năm.

B. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý.

C. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng.

D. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng

Câu 11: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 

B. Chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

C. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

D. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

Câu 12: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm:

A. Kế toán tài chính và kế toán thương mại. 

B. Kế toán tài chính và kế toán sản xuất kinh doanh. 

C. Kế toán tài chính và kế toán quản trị.

D. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.

Câu 13: Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là kinh phí?

A. Thực hiện chế độ tự chủ

B. Không thực hiện chế độ tự chủ

C. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

D. Cả ba phương án trên đều sai.

Câu 14: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

A. Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

B. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng.

C. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính – kế toán

D. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên. 

Câu 15: Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015? 

A. Chi đảm bảo xã hội 

B. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

C. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

D. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Câu 16: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

B. Công ty hợp danh

C. Doanh nghiệp tư nhân;

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 18: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:

A. Cuối tháng.

B. Hàng ngày

C. Cuối kỳ kế toán năm.

D. Cuối kỳ kế toán quý.

Câu 19: Theo quy định hiện hành cơ quan nhà nước được thuê trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động trong các trường hợp nào sau đây:

A. Chưa có tài sản hoặc thiếu tài sản so với tiêu chuẩn, định mức mà làm ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

B. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

D. Việc thuê trụ sở làm việc có hiệu quả hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm.

Câu 20: Theo quy định hiện hành chi phí nào sau đây là chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản nhà nước:

A. Chi phí chạy thử. 

B. Chi phí đăng ký tài sản (nếu có). 

C. Chi phí tổ chức bán đấu giá.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 21: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kỳ kế toán gồm: 

A. Kỳ kế toán năm.

B. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý. 

C. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng. 

D. Kỳ kế toán năm, kỳ kế toán tháng. 

Câu 25: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian  nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 

B. Chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 

C. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 

D. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách 

Câu 26: Theo quy định của Luật NSNN hiện hành, nhiệm vụ chi nào dưới đây không phân cấp cho ngân sách cấp huyện, xã?

A. Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ

B. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 

C. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

D. Chi sự nghiệp kinh tế 

Câu 27: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán ở đơn vị kế toán gồm: 

A. Kế toán tài chính và kế toán thương mại. 

B. Kế toán tài chính và kế toán sản xuất kinh doanh. 

C. Kế toán tài chính và kế toán quản trị. 

D. Kế toán tài chính và kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.

Câu 28: Theo quy định, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia là kinh phí?

A. Thực hiện chế độ tự chủ 

B. Không thực hiện chế độ tự chủ 

C. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ và kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

D. Cả ba phương án trên đều sai. 

Câu 29: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày  20/11/2015,  một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán: 

A. Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

B. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng. 

C. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính – kế toán. 

D. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên. 

Câu 30: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

A. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;  

B. Công ty hợp danh;

C. Doanh nghiệp tư nhân;  

D. Cả 3 đáp án trên.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm