Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 104 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chính phủ

B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Sở Tài chính

Câu 2: Dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng để chi nội dung nào dưới đây theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chi phòng, chống khắc phục hạu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói

B. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

C. Các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 5: Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước vào thời gian nào theo quy định của Luật NSNN số 83/201 5QH13 ngày 25/6/2015:

A. Chậm nhất là 12 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

B. Chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngăn sách

C. Chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

D. Chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách

Câu 6: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kể toán phải kiểm kê tài sản:

A. Cuối tháng,

B. Hàng ngày.

C. Cuối kỳ kế toán năm.

D. Cuối kỳ kế toán quý.

Câu 8: Khoản chi nào dưới đây không thuộc khoản chi thường xuyên theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH3 ngày 25/6/2015?

A. Chi đảm bảo xã hội

B. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

C. Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

D. Chị trả nợ lãi các khoản do chính quyền địn nhương vay

Câu 9: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong những điều kiện để Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán được phép kinh doanh dịch vụ kế toán:

A. Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kimh doanh.

B. Có vốn kinh doanh trên 01 tỷ đồng.

C. Chủ hộ có trình độ đại học chuyên ngành tài chính - kể toán.

D. Tất cả các người trong hộ đều có trình độ kế toán từ đại học trở lên.

Câu 10: Theo quy định hiện hành Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi đối với các loại tài sản nhà nước nào sau đây:

A. Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) của các cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý.

B. Tài sản nhà nước đã trang bị cho các cơ quan nhà nước, cá nhân không đúng tiêu chuẩn, định mức.

C. Tài sản nhà nước bị sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ, cho thuê hoặc sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác.

D. Cả A, B,C đều đúng.

Câu 11: Theo Điều 55 của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có quyền sau đây: 

A. Điều hành về kế toán, chuyên môn và hoạt động của đơn vị;

B. Tổ chức hoạt động kinh doanh, kế toán của đơn vị;

C. Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

D. Độc lập về kế toán nhưng phụ thuộc vào thủ trưởng đơn vị.

Câu 12: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ áp dụng cho đối tượng nào?

A. Đơn vị sự nghiệp công

B. Doanh nghiệp Nhà nước

C. Doanh nghiệp tư nhân

D. Đơn vị quản lý nhà nước

Câu 13: Theo Điều 55 của  Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, kế toán trưởng có trách nhiệm:

A. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong và ngoài đơn vị kế toán;

B. Tổ chức điều hành bộ máy hoạt động của đơn vị;

C. Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị;

D. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.

Câu 14: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công bao gồm những nội dung nào:

A. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ

B. Tự chủ về nhân sự

C. Tự chủ về tổ chức bộ máy

D. Cả ba đáp án trên

Câu 16: Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với những nội dung nào?

A. Tiếp khách trong nước, công tác phí khi đi công tác trong nước

B. Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động, chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam

C. Xe ô tô, nhà làm việc

D. Chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam

Câu 18: Luật Kế toán số 88/2015/QH13  ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có:

A. Bảy Chương 73 Điều

B. Sáu Chương 74 Điều

C. Sáu Chương 73 Điều

D. Bảy Chương 74 Điều

Câu 20: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 do cơ quan nào thông qua:

A. Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Bộ Tài chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 22: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 - 11- 2015 thay thế:

A. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008

B. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

C. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988

D. Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Câu 26: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Sổ kế toán gồm:

A. Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

B. Sổ Cái và sổ quỹ.

C. Sổ Cái, sổ tài sản và sổ quỹ.

D. Sổ cái, sổ quỹ, sổ tài sản và sổ công nợ;

Câu 27: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, để ghi sổ kế toán, đơn vị kế toán phải căn cứ vào:

A. Chứng từ kế toán.

B. Biên bản kiểm kê tài sản.

C. Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc.

D. Yêu cầu của Kế toán trưởng.

Câu 28: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, mỗi đơn vị kế toán:

A. Được sử dụng hai hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

B. Được sử dụng nhiều hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

C. Chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

D. Được sử dụng tối thiểu một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành Tài chính - Kế Toán Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm