Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 81 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục gồm?

A. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục

B. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

C. Cơ sở giáo dục đại học có khoa quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

D. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Sách giáo khoa thể hiện dưới dạng?

A. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử

B. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; sách giáo khoa

C. Sách in, sách chữ nổi Braille

D. Sách in, sách điện tử, sách tham khảo

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là bị Cấm lợi dụng hoạt động giáo dục?

A. Hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi

B. Hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

C. Tất cả phương án

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm?

A. Cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

B. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

C. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm

D. Trường sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo

Câu 5: Luật Giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về mỗi môn học phổ thông sẽ có bao nhiêu sách giáo khoa?

A. Một hoặc một số sách giáo khoa

B. Một sách giáo khoa

C. Một số sách giáo khoa

D. Không có phương án nào đúng

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của cơ quan nào?

A. Chính phủ

B. Bộ giáo dục và Đào tạo

C. Bộ tài chính

D. Bộ Lao động thương binh và xã hội

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án về hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

A. Xuyên tạc nội dung giáo dục;Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh; Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

B. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học

C. Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật; Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

D. Tất cả phương án

Câu 8: Luật Giáo dục 2019. Việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của?

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Nhà nước

C. Pháp luật

D. Chính phủ

Câu 10: Luật Giáo dục 2019. Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc ở đâu?

A. Trong trường học

B. Trong lớp học

C. Trong giờ học

D. Trong giờ giải lao

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không thuộc cơ sở giáo dục phổ thông?

A. Trường trung học phổ thông

B. Trường phổ thông có nhiều cấp học

C. Trường giáo dưỡng

D. Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Quy định về trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đó là?

A. Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

B. Có bằng cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

C. Có bằng trung cấp thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học. trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng trung cấp thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 13: Luật Giáo dục 2019. Trượt tốt nghiệp THPT được?

A. Cấp giấy chứng nhận học xong lớp 12

B. Giấy Xác nhận hoàn thành chương trình

C. Tất cả các phương án

D. Cấp giấy bảo lưu kết quả học tập 12 năm

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án nào sau đây là đúng?

A. Giáo viên tiểu học đó là “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên”

B. Không bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

C. Bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

D. Tất cả phương án đều đúng

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?

A. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập

B. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập

C. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập

D. Tất cả phương án

Câu 17: Luật Giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2019. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để?

A. Đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

B. Theo học giáo dục nghề nghiệp

C. Sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ bao nhiêu?

A. 06 tháng tuổi đến 03 tuổi;

B. 03 tháng tuổi đến 02 tuổi;

C. 03 tháng tuổi đến 04 tuổi;

D. 03 tháng tuổi đến 03 tuổi

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo viên Mầm non qui định chuẩn trình độ đào tạo có bằng tốt nghiệp?

A. Cao đẳng trở lên

B. Cao đẳng sư phạm trở lên

C. Trung cấp sư phạm trở lên

D. Đại học trở lên

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ?

A. 03 tuổi đến 06 tuổi

B. 02 tuổi đến 05 tuổi

C. 03 tuổi đến 05 tuổi

D. 04 tuổi đến 06 tuổi

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ?

A. 02 tháng tuổi đến 06 tuổi

B. 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

C. 06 tháng tuổi đến 06 tuổi.

D. 09 tháng tuổi đến 06 tuổi.

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Người được cơ sở giáo dục mời giảng dạy được gọi là?

A. Giáo viên thỉnh giảng hoặc giảng viên thỉnh giảng

B. Giáo viên thỉnh giảng

C. Giảng viên thỉnh giảng

D. Thầy, cô thỉnh giảng

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật nào?

A. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục 2019

B. Luật Giáo dục nghề nghiệp

C. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục Đại học

D. Luật giáo dục 2019

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu quyền của nhà giáo?

A. 6 quyền của nhà giáo

B. 5 quyền của nhà giáo

C. 3 quyền của nhà giáo

D. 4 quyền của nhà giáo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm