Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 1

Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 1.6K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

15 Phút

Tham gia thi

163 Lần thi

Câu 1: Cuộc cách mạng công nghiệp ở anh đã dẫn đến:

A. Thay đổi địa lý kinh tế của nước Anh

B. Gây ra cuộc cách mạng giá cả ở nước Anh

C. Đưa nước Anh trở thành trung tâm của thế giới

D. Cả a và c

Câu 2: Cuộc nội chiến ở nước Mỹ có nguyên nhân từ:

A. Sự phát triển tách rời nhau giữa CN với NN

B. Sự xâm nhập của hàng hóa nước ngoài vào Mĩ

C. Chính sách khôi phục quan hệ sở hữu ruộng đất phong kiến của thực dân Anh ở Bắc Mĩ

D. Không câu nào đúng

Câu 3: Mô hình PT NN Trung Quốc giai đoạn sau năm 1865 đã hình thành:

A. Mô hình HTX

B. Mô hình khoán tới hộ

C. Mô hình công xã nhân dân

Câu 4: Trong lĩnh vực nông nghiệp ở Mĩ giai đoạn sau năm 1865 đã hình thành:

A. Khuynh hướng trang trại ở phía Bắc

B. Khuynh hướng chủ nô lệ đồn điền ở phía Nam

C. Cả hai khuynh hướng trên

D. Phát triển theo khuynh hướng trang trại

Câu 5: Chính sách điều chỉnh cơ cấu quản lí kinh tế của các nước TBCN sau năm 1982:

A. Tăng cường vai trò điều tiết của chính phủ vào nền kinh tế

B. Giảm thiểu vai trò điều tiết của nhà nước vào nền KT

C. Hạn chế PT khu vực và KT tư nhân

D. Cả b, c

Câu 6: Cuộc CMKHKT lần 2 đã dẫn đến:

A. Đẩy mạnh sự liên kết giữa các nước TBCN

B. Thay đổi phương thức quản lý các nước TBCN

C. Nước Anh trở thành trung tâm của TG

D. Cả a, b

Câu 7: Cơ chế quản lý kinh tế của TQ giai đoạn sau 1978:

A. Chú trọng vai trò điều tiết nhà nước

B. Chú trọng vai trò điều tiết thị trường

C. Kết hợp vai trò điều tiết của nhà nước với thị trường

Câu 8: Chính sách điều chỉnh kinh tế Mỹ sau 1990:

A. Ưu tiên vốn đầu tư cho KH CN phục vụ dân sự

B. Thực hiện chính sách đồng đôla mạnh

C. Thực hiện tự do thương mại và công bằng

D. Cả a,b ,c

Câu 9: Sau 1982, các nước TBCN tiến hành điều chỉnh các chính sách kinh tế theo hướng:

A. Tăng cường vai trò điều tiết của chính phủ vào nền kinh tế

B. Điều chỉnh quan hệ KTQT nhằm khắc phục tình trạng bảo hộ mậu dịch

C. Tăng cường đầu tư vào các nước đang PT

D. Cả a và b đúng

Câu 10: Thời kì 1966 – 1976 TQ đã chủ trương:

A. Đưa tri thức vào sinh viên về nông thôn

B. Cải cách ruộng đất

C. Chủ trương giảm vai trò điều tiết của nhà nước vào nền KT

D. Cả a, b, c đúng

Câu 11: Tác động của quá trình tin học hóa và tự động hóa các nước TBCN giai đoạn 1951 -1970:

A.  Làm gia tăng lạm phát và thất nghiệp

B. Tạo sự pt nhanh các nước TBCN

C. Làm thay đổi pp quản lý

D. Cả b, c

Câu 12: Nguyên nhân dẫn tới sự tăng trưởng kinh té nhang của KT Mĩ giai đoạn 1970:

A. Chính sách bảo hộ mậu dịch

B. Chính sách chạy đua vũ trang

C. Áp dụng pp quản lý Taylo

D. Cả b,c

Câu 13: Nội dung cải cách ruộng đất giai đoạn 1868 – 1913 của NB:

A. Thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất giai không hạn chế cho giai cấp địa chủ quý tộc

B. Thừa nhận có hạn chế quyền sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ quý tộc

C. Xóa bỏ QHSH ruộng đất PK

D. Cả a, c

Câu 14: Chính sách khôi phục kinh tế TQ giai đoạn 1949 -1952:

A. Đưa tri thức và sinh viên về nông thôn lao động

B. Quốc hữu hóa TLSX của CNTB

C. Phát động phong trào “3 Ngọn cờ hồng “

D. Cả a, b

Câu 15: Nguyên nhân dẫn đến suy thoái KT của NB sau 1982:

A. Cơ chế tuyểndụng lao đọng theo chiều ngang

B. Hạn chế tự do thương mại và tự do KT

C. Cơ chế quản lí của NN theo mô hình tam giác quyền lực

D. Cả b, c

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử kinh tế quốc dân có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 163 Lượt thi
  • 15 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên