Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 305 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 5: Cơ quan quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn?

A. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

B. Ban Tổ chức, Kiểm tra Trung ương Đoàn

C. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn

D. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Câu 8: Ủy ban Kiểm tra Đoàn các cấp làm việc theo nguyên tắc?

A. Dân chủ

B. Tập Trung

C. Tự do

D. Tập trung dân chủ

Câu 9: Hình thức kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo của Đoàn là?

A. Khiển trách

B. Cảnh cáo, giải tán

C. Cách chức

D. a và b đúng

Câu 10: Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cấp tỉnh do ai lập ra?

A. Ban Thường vụ Đoàn Cấp tỉnh lập ra

B. Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh lập ra

C. Ban Tổ chức, kiểm tra Tỉnh đoàn lập ra

D. Hội đồng Đội tỉnh lập ra

Câu 13: Đại hội chi đoàn và Đại hội đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của?

A. Đoàn cấp trên trực tiếp

B. Cấp ủy Đảng cùng cấp

C. a và b đúng

D. a và b đều sai

Câu 14: Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành do tổ chức nào quyết định?

A. Ban Chấp hành cùng cấp

B. Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp

C. Ban Thường vụ cùng cấp

D. Ban thường vụ Đoàn cấp trên

Câu 16: Cơ quan có thẩm quyền công nhận Ủy ban kiểm tra Đoàn cấp dưới là:

A. Ban Chấp hành Đoàn cấp trên

B. Ban Thường vụ Đoàn cấp trên

C. Ban Tuyên giáo Đoàn cấp trên

D. Văn phòng Đoàn cấp trên

Câu 18: Mọi hình thức kỷ luật trong Đoàn Thanh niên chi được công bố và thi hành khi?

A. Có biên bản kỷ luật

B. Có Quyết định chính thức

C. Có Hội đồng kỷ luật

D. Tất cả đều sai

Câu 19: Thuật ngữ “tư tưởng” trong khái niệm Hồ Chí Minh được dùng theo nghĩa nào?

A. Là tư tưởng của cá nhân lãnh tụ

B. Là tư tưởng của một giai cấp

C. Là tư tưởng của một dân tộc

D. Là tư tưởng của một giai cấp, một dân tộc

Câu 20: Nguồn gốc tư tưởng lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh là:

A. Giá trị văn hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa phương Tây; chủ nghĩa Mác Lênin

B. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tinh hoa văn hóa nhân loại; chủ nghĩa Mác Lênin

C. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; tinh hoa văn hóa phương Đông; chủ nghĩa Mác-Lênin

D. Giá trị văn hóa dân tộc; tinh hoa văn hóa nhân loại; chủ nghĩa Mác-Lênin

Câu 21: Cơ cấu Ban chỉ huy Chi Đội có số lượng từ:

A. 1 đến 2 em

B. 7 đến 9 em

C. 3 đến 7 em

D. 7 đến 13 em

Câu 22: Nội dung cốt lõi trong nghiên cứu hệ thống các quan điểm lý luận về cách mạng Việt Nam của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là:

A. Tư tưởng về con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc

B. Tư tưởng về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

C. Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội

D. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Câu 23: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:

A. Giữ vững nền độc lập dân tộc

B. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

C. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

D. Hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Câu 24: Lễ chào cờ Đội được tổ chức lúc:

A. Mở đầu các sinh hoạt và hoạt động của Đội

B. Chào cờ đầu tuần tại trường

C. Khai mạc các sinh hoạt và hoạt động của nhà trường

D. Câu a, b đúng

Câu 25: Nét đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là:

A. Vạch ra con đường đấu tranh giành lại độc lập dân tộc

B. Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

C. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong giải quyết vấn đề cách mạng Việt Nam

D. Vạch ra con đường giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân tộc

Câu 26: Tư tưởng Hồ Chí Minh có vị trí như thế nào trong hệ thống tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Là một bộ phận trong hệ thống tư tưởng của Đảng

B. Là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng

C. Là một bộ phận rất quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Đảng

D. Là bộ phận nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Câu 27: Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức:

A. Của Đảng dành cho thiếu nhi Việt nam do Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

B. Của thiếu nhi Việt nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

C. Tổ chức Cộng sản nhỏ tuổi dành cho thiếu nhi Việt nam do Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách

D. Tất cả đều đúng

Câu 28: Địa danh nào sau đây là quê hương của chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An

B. Kim Liên – Thanh Chương – Nghệ An

C. Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ Tĩnh

D. Kim Liên – Thanh Chương – Hà Tĩnh

Câu 30: Cơ cấu Ban chỉ huy Liên Đội có số lượng từ:

A. 7 đến 15 em

B. 7 đến 19 em

C. 3 đến 7 em

D. 5 đến 21 em

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Hội thi Phụ trách Đội giỏi có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm