Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 20

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 155 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:

A. Các nhà quản lý của chính công ty

B. Các cổ đông

C. Hội đồng quản trị

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:

A. Các quỹ tiết kiệm

B. Các công ty bảo hiểm

C. Ngân hàng và liên ngân hàng

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 3:  Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:

A. Công ty tư nhân

B. Công ty nhỏ

C. Công ty hợp danh

D. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:

A. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

B. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả 

C. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

D. Bao gồm cả a, b, c 

Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:

A. Quyết định tài trợ

B. Quyết định khả năng tiền mặt 

C. Quyết định ngân sách vốn

D. Không câu nào đúng 

Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp:

A. Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN

B. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh

C. Môi trường kinh doanh của DN

D. Tất cả các câu trên

Câu 7: Nội dung của quản trị Tài chính doanh nghiệp:

A. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

B. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp

C. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh

D. Tất cả các ý trên

Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:

A. Trách nhiệm vô hạn

B. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

C. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý

D. Được miễn thuế

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là 

A. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý 

B. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông

C. Tối đa hóa lợi nhuận

D. Doanh số tối đa

Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:

A. Bất động sản

B. Các loại chứng khoán 

C. Máy móc thiết

D. Thương hiệu

Câu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:

A. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.

B. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty

C. Tối đa hóa thị phần của công ty

D. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty

Câu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN?

A. Công ty cổ phần

B. DN tư nhân

C.  Cả a & b đều đúng

D. Cả a & b đều sai 

Câu 13:  Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của:

A. Công ty tư nhân

B. Công ty hợp danh

C. Công ty cổ phần

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 14: Những câu nào sau đây phân biệt tốt nhất tài sản thực và tài sản tài chính?

A. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải 

B. Tài sản tài chính thể hiện một trái quyền đối với thu nhập được tạo ra từ tài sản thực

C. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính

D. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua

Câu 15: Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là:

A. Huy động vốn

B. Tạo giá trị cho doanh nghiệp

C. Quyết định chính sách cổ tức

D. Cả 3 ý trên 

Câu 17:  Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:

A. Lập các báo cáo tài chính

B. Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư

C. Quản lý tiền mặt

D. Tìm kiếm các nguồn tài trợ

Câu 18: Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ: 

A. Công ty cổ phần có đời sống vĩnh viễn

B. Các cổ đông có được sự thuận lợi trong việc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty

C. Công ty có thể thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp

D. Phát sinh chi phí đại diện 

Câu 19: Những không thuận lợi chính trong việc tổ chức một công ty cổ phần là: 

A. Trách nhiệm hữu hạn

B. Thuế bị đánh trùng hai lần

C. Đời sống là vĩnh viễn

D. Trách nhiệm vô hạn

Câu 20: Chi phí đại diện là:

A. Chi phí đại diện là hậu quả giữa mâu thuẫn quyền lợi giữa các cổ đông và các nhà quản lý của công ty.

B. Các chi phí giám sát hoạt động của các nhà quản lý.

C. Cả hai câu trên đều đúng

D. Các câu trên đều không đúng

Câu 22: Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?

A. Cung cấp cơ chế thanh toán

B. Huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ

C. Đầu tư vào tài sản thực

D. Phân tán rủi ro giữa các nhà đầu tư cá nhân

Câu 24: Khi nhà đầu tư Y bán cổ phần thường của công ty A tại thời điểm mà ông X cũng đang tìm mua cổ phần của công ty này, khi đó công ty A sẽ nhận được:

A. Giá trị bằng tiền từ hoạt động giao dịch này

B. Một số tiền từ hoạt động giao dịch này, trừ đi phí môi giới.

C. Chỉ là mệnh giá cổ phần thường

D. Không nhận được gì

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên