Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 6

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 333 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 6: Where is your school?

A. It's a bank

B. It's next a bank

C. It's near a bank

D. It's between a bank.

Câu 15: ....................... ? _ He feels tired. 

A. How do he feel ?

B. How is he feel ?

C. How does he feel?

D. How he feel ? 

Câu 16: I am tired. I'd like ...................................... . 

A. sit down

B. to listen

C. to sit down

D. sitting down

Câu 17: She .......................aerobics .

A. doing

B. is doing

C. playing

D. is playing

Câu 18: Mimi........................to music now. 

A. listens

B. listen

C. is listening

D. listening

Câu 21: How .....................do you have a bath?

A. always

B. often

C. usually

D. never

Câu 22: How often do you visit your grandparents?

A. once a week

B. two a week

C. one a week

D. twice week

Câu 23: Which sports do you play?

A. I play soccer

B. I am playing soccer

C. I play soccer, too

D. A and C are not correct

Câu 25: What does your father do in his free time ?

A. He listens to music twice a week

B. He listens to music.

C. He listen to music.

D. He is listening to music.

Câu 26: .......................... go to Da Lat?

A. Let's

B. Why don't we

C. What about

D. How about

Câu 31: What are you going to do this weekend ?

A. No, I am not

B. I'm going to have an exam next week

C. I think it is good

D. I'm going to visit some of my friends.

Câu 35: “ I'm very tired .” – “ ........................ “ 

A. Oh , yes.

B. Why don't you have a rest?

C. It's okay.

D. Thanks a lot.

Câu 36: Let's................

A. we go to the concert.

B. go to the concert.

C. we go to concert.

D. going to the concert

Câu 37:  What are you going to do ....................................... ?

A. this summer of summer.

B. in this summer vacation

C. this summer vacation

D. on this summer vacation

Câu 40: What are you going to do? _ ..............................

A. Let's going camping

B. Why don't we go camping?

C. What going camping?

D. Why don't we going camping?

Câu 41: What is your name?

A. My name is Lan.

B. Your name is Lan.

C. My name Lan.

D. I name is Lan

Câu 42: Where do you live?

A. I live on Le Loi Street.

B. I am fine , thank you.

C. I am twelve .

D. I am in grade 6.

Câu 43: Where do they work?

A. In a hospital.

B. At six o'clock.

C. By car.

D. On Monday.

Câu 44: The room of my parents is small. “The room of my parents” means:

A. my room's parents

B. my parents's room

C. my parents' room

D. my room' parents

Câu 47: Listen! Who.................... to your sister? 

A. is going to talk

B. talks

C. does talk

D. is talking

Câu 48: ............................go to the zoo? -  That's a good idea!

A. Why don't we

B. What do we

C. Would you like

D. Are we going to

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm