Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 4

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 277 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 2: Why don't we ……..television? 

A. to watch

B. watch

C. watching

D. watches

Câu 5: …….are you going to do next weekend? 

A. How

B. How long

C. Where

D. What

Câu 6: They are going _______ Hue for a week.

A. to stay

B. to visit

C. staying

D. stay

Câu 7: Laura is_______ . She is Canadian . 

A. China

B. Canada

C. from Canada

D. France

Câu 8: ________are you from? 

A. What

B. When

C. Where

D. How

Câu 9: He‟s from France . He ………..French.

A. says

B. speaks

C. talks

D. listens

Câu 10: Peter comes from Britain. He speaks ……... 

A. British

B. English

C. American

D. China

Câu 12: What is her …..? _ She is Australian. 

A. language

B. nationality

C. population

D. country

Câu 14: ……….languages can you speak ? 

A. When

B. How

C. How much

D. Which

Câu 16: The Mekong River is ……….than the Red River.

A. long

B. longer

C. longest

D. the longer

Câu 17: Ho Chi Minh has a ………of 3.5 million.

A. city

B. capital

C. population

D. country

Câu 18: Hanoi is the ………… of Vietnam.

A. city

B. capital

C. beach

D. hospital

Câu 21: Ho Chi Minh City is_______city in Vietnam.

A. biggest

B. the biggest

C. bigger

D. big

Câu 27: Tokyo is ________ than Mexico City.

A. smaller

B. smallest

C. the smallest

D. small

Câu 30: ……do you do when it is cold? 

A. Where

B. What

C. When

D. Who

Câu 33: I'd like some noodles. I'm_____ .

A. hungry

B. thirsty

C. thin

D. hot

Câu 34: Ba and Nam usually go________in the river. 

A. swimming

B. sailing

C. camping

D. walking

Câu 35: It's is a _______of toothpaste.

A. can

B. bar

C. tube

D. box

Câu 36: Are you going to see _____in Hue? 

A. Cham museum

B. the citadel

C. Ngoc Son temple

D. Huong pagoda

Câu 37: It's always cold in the ….. 

A. summer

B. spring

C. fall

D. winter

Câu 38: What about ……..table-tennis? 

A. to play

B. playing

C. plays

D. play

Câu 39: Fall means ……………..in British-English. 

A. summer

B. winter

C. autumn

D. spring

Câu 43: How often do you do morning exercises in the summer ?

A. I sometimes do

B. Yes , I do

C. I like it

D. I play soccer

Câu 46: …..noodles last night?

A. Did you eat

B. Were you eat

C. Did you ate

D. Do you ate

Câu 48: On the table were vegetables, bread and two large____________. 

A. bowl of soup

B. bowl of soups

C. bowls of soups

D. bowls of soup

Câu 49: No one can do it well.______ 

A. So can't she.

B. Neither can she

C. She can't, too

D. She can, either

Câu 50: He was only thirteen, but he ate …….. his father did. 

A. as much as

B. as many as

C. much than

D. more much than

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm