Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 3

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 216 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 1: I live …….with my family.

A. in the country

B. in country

C. at the country

D.  from the country

Câu 3: There is a flower garden ………..my school .

A. in front of

B. between

C. left

D. on

Câu 8: The students are playing ……….in the school yard.

A. television

B. math

C. volleyball

D. lunch

Câu 12: She ……. . 

A. has an oval face

B. is an oval face

C. has a face oval

D. has a oval face

Câu 13: Lan ……… 

A. has a round black eyes

B. has eyes round black

C. is round black eyes

D. has round black eyes

Câu 14: She has ____lips and small white________

A. long _ eyes

B. full_ teeth

C. short _ teeth

D. full _ nose

Câu 15: What color ……..her eyes ?

A. are

B. is

C. do

D. does

Câu 17: I am ………. I'd like some noodles.

A. thirsty

B. hungry

C. tired

D. full

Câu 18: I am ………. I'd like some water. 

A. thirsty

B. hungry

C. tired

D. cold

Câu 20: ……….does she feel? 

A. When

B. How

C. Where

D. What

Câu 25: I feel tired ; so I'd like ………….. 

A. some noodles

B. a hot drink

C. to sit down

D. an apple

Câu 26: Which ……….do you like, tea or milk? 

A. food

B. drink

C. drinks

D. fruit

Câu 27: I'm thirsty ; so I'd like ………... 

A. some chicken

B. some fish

C. some bananas

D. some tea

Câu 28: Lan is hungry; so she'd like ……... 

A. iced tea

B. some orange juice

C. some bread

D. some carrots

Câu 29: She wants ………..cooking oil. 

A. a box of

B. a dozen

C. a bottle of

D. a bottle

Câu 30: Her mother is going to buy ……….tea.

A. a tube of

B. a packet

C. a packet of

D. a kilo

Câu 31: I'd like ……….chocolate. 

A. a can of

B. a kilo

C. a box of

D. a box

Câu 32: Lan wants …….. eggs. 

A. a kilo

B. a dozen

C. a dozen of

D. a can of

Câu 33: We want ten……rice.

A. a dozen

B. kilos

C. kiloes of

D. kilos of

Câu 34: She wants …………beef.

A. a half kilo of

B. a half kilo

C. half a kilo of

D. half a kilo

Câu 35: ……..I help you? 

A. Do

B. Would

C. Can

D. Am

Câu 36: How ………eggs do you want?

A. any

B. much

C. many

D. some

Câu 37: How ………..sugar does she need?

A. Any

B. much

C. many

D. some

Câu 38: I'd like a …………of lemon juice.

A. bottle

B. cup

C. glass

D. box

Câu 39: She eats…….of bananas .

A. many

B. some

C. a lot

D. lot

Câu 40: I don't have ……apples but I have …… oranges.

A. any _ any

B. any _ some

C. some _ any

D. some_ some

Câu 41: …….rice do you want? 

A. How

B. How many

C. How much

D. What

Câu 42: ……….is the chicken? _ 70,000 dongs.

A. How much

B. How many

C. Which

D. How

Câu 43: ……bananas do you need?

A. How

B. How many

C. How much

D. What

Câu 44: How much rice do you want ?

A. Yes, I do

B. A kilo

C. Ten thousand dongs

D. There is a kilo

Câu 47:  _____ are they going to stay ? _ For a week.

A. When

B. What time

C. How long

D. How often

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm