Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 2

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 441 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

31 Lần thi

Câu 1:  …………do you live?

A. What

B. Who

C. Where

D. How

Câu 3: Where ………..he live ?

A. do

B. is

C. does

D. are

Câu 4:  ……… do you spell your name ?

A. What

B. How

C. Which

D. Where

Câu 6: Fifteen plus five equals.

A. nineteen

B. twenty

C. eighteen

D. twelve

Câu 7: What is your name ?

A. His name is Ba

B. My name is Ba.

C. Her name is Ba.

D. Its name is Ba

Câu 8: Where is she ?

A. She is in her classroom

B. She is Chi.

C. She is fine

D. She is twelve.

Câu 9: Where does he live ?

A. He lives on Le Loi Street

B. He live on Le Loi Street

C. He lives at Le Loi Street

D. He live in Le Loi Street

Câu 11: ………students are there in your class?

A. How much

B. What

C. How many

D. How

Câu 14: How many ………. are there in your family ?

A. people

B. students

C. teachers

D. peoples

Câu 15: Lan …..on Nguyen Hue Street.

A. lives

B. live

C. is

D. are

Câu 17: That is ……. house. 

A. Long

B. Long's

C. he

D. Long is

Câu 20: She is …………grade 6.

A. on

B. in

C. at

D. with

Câu 21: My classroom is…………. floor.

A. in the second

B. on the two

C. on the second

D. on second

Câu 23: …………do you get up ? _ At five.

A. What time

B. Where

C. What

D. How many

Câu 27: She listens to ……….in the evening.

A. books

B. music

C. homework

D. television

Câu 28: They go ………..at 5: pm.

A. school

B. class

C. home

D. to home

Câu 29: Thu………..the housework every day.

A. does

B. goes

C. watches

D. plays

Câu 31: We watch …..every evening.

A. music

B. television

C. history

D. breakfast

Câu 32: …….. do they have dinner ? At 6: 00.

A.  What time

B. Where

C. When

D. What

Câu 33: There are ……..days in a week.

A. six

B. seven

C. eight

D. nine

Câu 35: After school , I ………. games.

A. do

B. read

C. play

D. listen

Câu 36: David ……. to bed at ten p.m. 

A. go

B. goes

C. gets

D. watches

Câu 37: What do you do every day?

A. We go to school

B. We go home

C. We get up at six

D. We have classes at seven

Câu 38: What time does Lan have breakfast?

A. After school

B. In the afternoon

C. On Sunday

D. At six o'clock .

Câu 39: Do you play soccer every day?

A. Yes , I do

B. Yes , I play

C. No , I do

D. I play soccer

Câu 41: There is a park ………our school .

A. between

B. next to

C. to the left

D. near to

Câu 42: Nam's father works in a ………...He is a doctor.

A. factory

B. hospital

C. school

D. stadium

Câu 43: Mai's mother teaches history. She is a ______ 

A. nurse

B. doctor

C. teacher

D. engineer

Câu 44: ……does he work ? In the museum.

A. What

B. Which

C. How many

D. Where

Câu 47: My classroom is _____the library. 

A. in

B. opposite

C. at

D. next

Câu 48: We eat dinner in a small ………. 

A. store

B. restaurant

C. movie theater

D. museum

Câu 49: There are many trees ………the house. 

A. left

B. right

C. behind

D. in front

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 31 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm