Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 5

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 326 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: I divided the sweets ………several boys.

A. during

B. between

C. into

D. among

Câu 2: These vegetables don't taste _______to us. 

A. well

B. freshly

C. fresh

D. deliciously

Câu 4: "Can I carry your bags?‟ _______„‟

A. No, you can't

B. Never mind

C. It's all right, thanks

D. No, not at all

Câu 5: "_______?‟ - "Only five minutes' walk.‟ 

A. How long is the beach

B. How far is the beach

C. Where is the beach

D. How can we go to the beach

Câu 6: "_______?‟ - "She is very nice.‟

A. What's Melanie like

B. Who's Melanie

C. How's Melanie

D. What does Melanie like

Câu 7: Remember to follow_____all signs at the swimming pool. 

A. strict

B. strictly

C. careful

D. careless

Câu 8: Her parents _________to do other things. 

A. like

B. prefer

C. take part in

D. A and B

Câu 9: ……….sports do you play?

A. How

B. Who

C. Which

D. What's

Câu 12: How ____kilos of beef does she want?

A. many

B. much

C. any

D. about

Câu 13: Why don't we go to the cinema tonight? 

A. Because we don't like film

B. That's a good idea

C. You are right

D. Thank you very much

Câu 17: Manh _____likes fish and beef. 

A. isn't

B. don't

C. doesn't

D. never

Câu 19: "Let me introduce myself. I'm Jane. ‟..........‟ 

A. Nice to see you again

B. It's my pleasure

C. I'm very pleased

D. Pleased to meet you

Câu 20: The noise_____ me awake at night.

A. takes

B. keeps

C. gives

D. does

Câu 21: I can't find clothes to_______me.

A. keep

B. fit

C. get

D. take

Câu 22: Don't _____your health. 

A. neglect

B. forget

C. miss

D. leave

Câu 23: “How is your sister now, Suzy?” - “She is ____” 

A. more much worried

B. much worried more

C. much more worried

D. more much

Câu 26: How many ..................... do you have ? 

A. teeth

B. toothes

C. tooth

D. tooths

Câu 30: She goes to school .......................... .

A. six thirty

B. at six thirty

C. at half past six

D. B and C are correct

Câu 32: I am ....................................... .

A. grade 6

B. class 6

C. class 6A

D. in grade 6

Câu 36: I live ……..a big city with my family. 

A. on

B. in front of

C. between

D. in

Câu 38: What is Minh doing now?

A. He is playing volleyball

B. He is playing the volleyball

C. He plays volleyball

D. He playing volleyball.

Câu 39: How old are you? 

A. I'm fine , thank you

B. I'm twelve

C. I'm in grade 6

D. I live in the city.

Câu 40: My school is …….. a lake.

A. between

B. near

C. after

D. from

Câu 42: Mary ……..television every evening . 

A. plays

B. works

C. listens

D. watches

Câu 43: What do you do .......................? 

A. in the morning

B. at the morning

C. on the morning

D. with the morning

Câu 46: What ................do you have today?

A. subjects

B. math

C. English

D. history

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm