Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 1

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 550 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

55 Lần thi

Câu 2: There is a well ................Minh‟s house. 

A. behind

B. next

C. near to

D. to the left

Câu 7: Lan‟s brother ....................volleyball now.

A. is play

B. are playing

C. is playing

D. playing

Câu 19: What is your name?

A. I'm Linh.

B. I'm ten.

C. I'm fine.

D. Nice to meet you.

Câu 36: Tokyo is .............................than Mexico City. 

A. small

B. smaller

C. the smallest

D. very small

Câu 50: ……….your book on page 16 , please.

A. Close

B. Read

C. Open

D. Listen

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh chuyển lớp 5 lên lớp 6 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 55 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm