Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 226 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 3: Trong MS Word 2010, để chọn khối từ con trỏ về đầu tài liệu nhấn:

A. Ctrl + Home

B. Ctrl + End

C. Ctrl + Page Up

D. Ctrl + Shift + Home

Câu 4: Trong MS Word 2010, thao tác nhấn giữ phím Ctrl trong khi rê một hình vẽ sẽ có tác dụng gì?

A. Sao chép đối tượng

B. Di chuyển đối tượng

C. Xoay đối tượng

D. Thay đổi kích thước của đối tượng

Câu 5: Trong văn bản MS Word 2010 đang mở, muốn thay tất cả chữ “VN” thành “Việt Nam” thì

A. Trong thẻ Home, chọn Clear

B. Trong thẻ Home, chọn Go To

C. Trong thẻ Home, chọn Advanced Find

D. Trong thẻ Home, chọn Replace

Câu 6: Trong MS Word 2010, lệnh nào sau đây không phải là lệnh cắt?

A. Ctrl+C

B. Nhấn nút Cut trên thanh cô

C. Nhấn chuột phải chọn Cut

D. Ctrl +X

Câu 7: Trong MS Word 2010, để chèn các hình đơn giản như hình chữ nhật, tròn, elip, tam giác... ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Shapes rồi chọn hình cần vẽ

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút TextBox

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Screenshot

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút SmartArt

Câu 9: Khi thao tác trong MS Word 2010, thông báo "Do you want to save changes to..." xuất hiện khi nào?

A. Khi chọn một phông chữ (font) mà nó không tồn tại trong hệ thống.

B. Không đặt tên file khi lưu văn bản

C. Khi đóng văn bản nhưng văn bản chưa được lưu

D. Khi lưu văn bản với tên file trùng với một file đã có trong thư mục lựa chọn

Câu 10: Trong MS Word 2010, thao tác nào dưới dây được dùng để chọn một từ trong đoạn văn bản?

A. Giữ phím Ctrl và Nhấn chuột trái lên câu cần chọn

B. Giữ phím Shift và Nhấn chuột trái lên câu cần chọn

C. Nhấn chuột trái 3 lần vào lề trái của văn bản

D. Nhấn đôi chuột trái lên từ cần chọn

Câu 12: Trong MS Word 2010, muốn chọn nhiều hình vẽ đồng thời ta thực hiện

A. Nhấn chuột trái ở vùng trống và rê ngang qua các đối tượng cần chọn

B. Nhấn giữ phím Shift và Nhấn chuột trái lên các đối tượng muốn chọn

C. Nhấn giữ phím Alt và Nhấn chuột trái lên các đối tượng muốn chọn

D. Vào menu Edit, chọn Select All AutoShape

Câu 13: Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + S được thay cho lệnh nào dưới đây?

A. Vào File, chọn lệnh Save and Send

B. Vào File, chọn lệnh Save

C. Vào File, chọn lệnh Open

D. Vào File, chọn lệnh Save As

Câu 14: Trong MS Word 2010, khi đang soạn thảo văn bản để xác định tổng số trang của văn bản hiện hành ta quan sát ở

A. Thanh công cụ Ribbon

B. Thanh trạng thái

C. Trong trang Backstage của thực đom File

D. Thanh ruler

Câu 16: Trong MS Word 2010, để gộp các ô đang chọn của một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?

A. Vào thẻ Layout, Nhấn nút Margin Cells

B. Vào thẻ Layout, Nhấn nút Split Table

C. Vào thẻ Layout, Nhấn nút Merge Cells

D. Vào thẻ Layout, Nhấn nút Split Cells

Câu 19: Trong MS Word 2010, để chèn một chữ nghệ thuật (Word Art) vào văn bản ta gọi lệnh gì?

A. Tại thẻ Insert, Nhấn nút QuickPart

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút ClipArt

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút WordArt

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Equation

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tập tin được tạo ra bởi MS Word 2010 khi lưu sẽ có đuôi mặc định là XLSX

B. Trong MS Word 2010 ta không thể gõ tiếng Việt

C. MS Word 2010 là một phần mềm tính toán

D. Mặc định mỗi khi khởi động MS Word 2010 đã có một văn bản trống

Câu 22: Trong MS Word 2010, để chèn một tiêu đề vào lề dưới văn bản đang mở, ta thực hiện

A. Tại thẻ Insert, Nhấn Footer, chọn một mẫu tiêu đề

B. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Header, chọn một mẫu tiêu đề

C. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Footer, chọn Remove Footer

D. Tại thẻ Insert, Nhấn nút Header, chọn Edit Header

Câu 23: Trong MS Word 2010, để nối hai đoạn văn thành một đoạn ta thực hiện:

A. Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 2, nhấn backspace

B. Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 2, nhấn delete

C. Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 1, nhấn backspace

D. Đặt con trỏ đầu đoạn thứ 1, nhấn delete

Câu 24: Trong MS Word 2010, để đánh số trang ở lề dưới của tài liệu ta gọi lệnh nào?

A. Vào Insert, Nhấn Page Number và chọn Top of Page

B. Vào Insert, Nhấn Page Number và chọn Current Position

C. Vào Insert, Nhấn Page Number, chọn Bottom of Page

D. Vào Insert, Nhấn Number Page, chọn Page Margins

Câu 25: Khi thao tác trong MS Word 2010, thông báo "The file <tên file hiện hành> already exist" xuất hiện khi nào?

A. Không đặt tên file khi lưu văn bản

B. Khi chọn một phông chữ (font) mà nó không tồn tại trong hệ thống

C. Khi lưu văn bản với tên file trùng với một file đã có trong thư mục lựa chọn

D. Khi đóng văn bản nhưng văn bản chưa được lưu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm