Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 176 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng không có bảo đảm cho đối tượng nào? 

A. Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

B. Công ty có con trai của Chủ tịch HĐQT góp 10% Vốn điều lệ

C. Tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên đang kiểm toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thanh tra viên đang thanh tra tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

D. Cổ đông lớn, cổ đông sáng lập

Câu 2: Công ty cho thuê tài chính không được thực hiện giao dịch nào?

A. Nhận tiền gửi của cá nhân

B. Nhận tiền gửi của tổ chức

C. Cho vay bổ sung vốn lưu động đối với bên thuê tài chính

D. Cả 3 hoạt động trên 

Câu 10: Các đối tượng nào không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định 081/QĐ-HĐQT V/v Ban hành Quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn bảo lãnh

A. Bảo lãnh phát hành trái phiếu

B. Bảo lãnh vay vốn

C. Cho vay theo kế hoạch, chỉ định của Nhà nước

D. Cho vay tái cơ cấu tài chính

Câu 12: Trường hợp hồ sơ cơ cấu lại thời hạn trả nợ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hình thức thực hiện thẩm quyền là:

A. Kết luận trên Biên bản của Hội đồng

B. Kết luận trên Biên bản của Hội đồng và Quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

C. Kết luận trên Quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

D. Kết luận trên Báo cáo thẩm định rủi ro cơ cấu lại thời hạn trả nợ và Quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Câu 15: Theo Quyết định 081/QĐ-HĐQT, Trường hợp khoản cơ cấu lại thời hạn trả nợ do Hội đồng quản trị/Ủy ban Quản lý rủi ro/Hội đồng tín dụng trung ương phê duyệt, căn cứ nội dung phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Ban QLRRTD soạn thảo gửi Chi nhánh/Ban KHDN:

A. Văn bản thông báo về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ

B. Quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

C. Báo cáo đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ

D. Báo cáo thẩm định rủi ro cơ cấu lại thời hạn trả nợ và Quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Câu 18: Theo Quyết định 081/QĐ-HĐQT, Cấp có thẩm quyền phán quyết cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản nợ do BIDV mua lại từ Bên bán nợ là:

A. Cấp quyết định mua khoản nợ đó trong giới hạn thời gian được quy định

B. Cấp có thẩm quyền cấp tín dụng tương ứng số dư còn lại của khoản mua nợ

C. Tổng giám đốc

D. CT.HĐQT

Câu 19: Theo Quyết định 081/QĐ-HĐQT, trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị được phân cấp, uỷ quyền, ủy quyền thực hiện cơ cấu nợ là 

A. Tôn trọng và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và điều kiện phán quyết cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn bảo lãnh theo quy định

B. Tuân thủ đúng, đầy đủ các nội dung và điều kiện phán quyết cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn bảo lãnh theo quy định

C. Vận dụng linh hoạt các nội dung và điều kiện phán quyết cơ cấu lại thời hạn trả nợ và gia hạn bảo lãnh theo tình hình thực tế của khách hàng

D. Cả 3 đáp án A, B và C

Câu 21: Theo Quyết định 081/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2014, Hội đồng tín dụng cơ sở có thẩm quyền cơ cấu nợ đối với các trường hợp nào?

A. Các khoản cho vay trung dài hạn do Giám Giám đốc Chi nhánh phê duyệt với tổng thời gian gia hạn của khoản vay bằng thời gian cho vay đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và ≤ 42 tháng.

B. Gia hạn nợ các khoản cho vay mà Trụ sở chính ủy nhiệm Chi nhánh cho vay với thời gian gia hạn tối đa bằng ½ thời gian cho vay đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng và ≤ 36 tháng.

C. Các khoản cho vay trung dài hạn do Hội đồng tín dụng cơ sở phê duyệt với tổng thời gian gia hạn của khoản vay là 60 tháng. 

D. Không có đáp án nào trong số các đáp án trên đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi vào ngân hàng BIDV có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm