Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 872 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/03/2022

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

29 Lần thi

Câu 1: Phẩm chất ý chí là:

A. Tính mục đích, tính độc lập, tính quyết đoán, tính bền bỉ

B. Tính bền bỉ, tính quyết đoán

C. Tính quyết đoán

D. Tính độc lập, tính quyết đoán

Câu 2: Tính mục đích của ý chí phụ thuộc vào:

A. Tính giai cấp, thế giới quan

B. Nội dung đạo đức, thế giới quan

C. Thế giới quan

D. Thế giới quan, nội dung đạo đức, tính giai cấp

Câu 6: Những biến đổi nhân cách thường gặp là:

A. Sai sót về thuộc tính năng lực

B. Sai sót về thuộc tính tính cách

C. Sai sót chung về nhân cách

D. Thương tổn về xu hướng nhân cách,  thuộc tính tính cách, thuộc tính năng lực, khí chất và các thành tố khác trong nhân cách và sai sót chung về nhân cách

Câu 16: Tâm lý y học là bộ phận của

A. Tâm lý học

B. Khoa học tự nhiên

C. Tâm lý học cá nhân

D. Y học, tâm lý học

Câu 17: Những nghiên cứu ứng dụng của tâm lý học chỉ có thể phát triển trên cơ sở của:

A. Tâm lý học đại cương

B. Tâm lý học lao động

C. Tâm lý học cá nhân

D. Tâm lý học lứa tuổi

Câu 18: Tâm lý y học có đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý:

A. Người bệnh

B. Nhân viên y tế

C. Người bệnh , nhân viên y tế

D. Xã hội

Câu 19: Tâm lý y học phát triển hoàn thiện cho tâm lý học đại cương về:

A. Lý luận khoa học

B. Xã hội

C. Lứa tuổi

D. Xã hội

Câu 20: Nghiên cứu tâm lý của từng loại bệnh là đối tượng của:

A. Tâm lý học

B. Tâm lý y học

C. Tâm lý y học, tâm lý học

D. Tâm lý lao động

Câu 22: Phân tích về mặt bản chất các bệnh thần kinh là một bộ bộ phận của:

A. Tâm lý y học

B. Tâm lý học

C. Tâm lý lao động

D. Tâm lý y học, tâm lý học

Câu 23: Nghiên cứu vai trò của các yếu tố tâm lý trong dự phòng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe là:

A. Tâm lý y học

B. Tâm lý học

C. Tâm lý y học, tâm lý học

D. Tâm lý lao động

Câu 24: Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý y học là:

A. Tâm lý người bệnh

B. Tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế

C. Tâm lý người bệnh, thầy thuốc và nhân viên y tế

D. Tâm lý thầy thuốc

Câu 25: Nhiệm vụ nghiên cứu tâm lý thầy thuốc và nhân viên y tế bao gồm các nội dung sau:

A. Hoạt động giao tiếp của thầy thuốc và nhân viên y tế

B. Y đức, phẩm chất đạo đức thầy thuốc và nhân viên y tế

C. Phẩm chất và nhân cách của thầy thuốc

D. Y đức, phẩm chất đạo đức, phẩm chất và nhân cách, hoạt động giao tiếp  của thầy thuốc và nhân viên y tế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Tâm lý y đức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 29 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên