Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 246 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Nội dung của một dự án:

A. 2 ngày

B. 4 ngày

C. 6 ngày

D. 8 ngày

Câu 4: Nội dung của một dự án:

A. 4 ngày

B. 6 ngày

C. 8 ngày

D. 10 ngày

Câu 5: Nội dung của một dự án:

A. 10 ngày

B. 11 ngày

C. 12 ngày

D. 13 ngày

Câu 6: Nội dung của một dự án:

A. 10 ngày

B. 11 ngày

C. 12 ngày

D. 13 ngày

Câu 7: Nội dung của một dự án:

A. 10 ngày

B. 11 ngày

C. 12 ngày

D. 13 ngày

Câu 8: Nội dung của một dự án:

A. 0 ngày

B. 1 ngày

C. 2 ngày

D. 3 ngày

Câu 9: Nội dung của một dự án:

A. 6 ngày

B. 4 ngày

C. 2 ngày

D. 0 ngày

Câu 10: Nội dung của một dự án:

A. 0 ngày

B. 5 ngày

C. 6 ngày

D. 11 ngày

Câu 11: Nội dung của một dự án:

A. 0 ngày

B. 6 ngày

C. 8 ngày

D. 11 ngày

Câu 12: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. Công việc A có thời gian dự trữ là 3 tuần

B. Công việc C có thời gian dự trữ là 5 tuần

C. Công việc D có thời gian dự trữ là 3 tuần

D. Cả ba công việc A, C, D đều có thời gian dự trữ là 3 tuần

Câu 13: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. Công việc A hao phí 1 đơn vị nguồn lực/tuần

B. Công việc C hao phí 2 đơn vị nguồn lực/tuần

C. Công việc D hao phí 3 đơn vị nguồn lực/tuần

D. Cả ba công việc A, C, D đều có hao phí 2 đơn vị nguồn lực/tuần

Câu 14: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. 3 tuần

B. 5 tuần

C. 7 tuần

D. 12 tuần

Câu 15: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. Sai

B. Đúng

C. Chưa khẳng định được

D. Tất cả các câu trên

Câu 16: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. 3 tuần

B. 5 tuần

C. 11 tuần

D. 12 tuần

Câu 17: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án có hai tiến trình ADHI và CFHI như sau:

A. Của công việc A là 5 và công việc D là 5

B. Của công việc A là 5 và công việc D là 6

C. Của công việc A là 6 và công việc D là 6

D. Của công việc A là 6 và công việc D là 5

Câu 18: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án có hai tiến trình ADI và CFHI như sau:

A. Sơ đồ vẽ đúng

B. Sơ đồ vẽ sai

C. Chưa kết luận được

D. ADI là tiến trình tới hạn

Câu 19: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án như sau:

A. Công việc A vẽ sai

B. Công việc B vẽ sai

C. Công việc C vẽ sai

D. Công việc I vẽ sai

Câu 28: Cho sơ đồ PERT cải tiến và bố trí nguồn lực trên sơ đồ này của một dự án:

A. Bố trí nguồn lực cho công việc A sai

B. Bố trí nguồn lực cho công việc D sai

C. Bố trí nguồn lực cho công việc B sai

D. Bố trí nguồn lực cho công việc E sai

Câu 29: Cho sơ đồ PERT cải tiến và bố trí nguồn lực trên sơ đồ này của một dự án:

A. Bố trí nguồn lực cho công việc A đúng

B. ACE Bố trí nguồn lực cho công việc B đúng

C. Bố trí nguồn lực cho công việc C đúng

D. Tất cả các câu trên

Câu 30: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc A vẽ sai

B. Công việc G vẽ sai

C. Công việc H vẽ sai

D. Công việc I vẽ sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên