Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 25

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 25

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 225 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 25. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Nguồn vốn trong nước dùng để đầu tư được hình thành, từ:

A. Vay ngân hàng thương mại trong nước

B. Tích luỹ từ nội bộ của nền kinh tế quốc dân

C. Vay nước ngoài

D. Công ty này vay của công ty khác

Câu 2: Đầu tư vào lực lượng lao động, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vào tài sản lưu động, thuộc cách phân loại đầu tư:

A. Theo chức năng quản trị vốn

B. Theo nguồn vốn

C. Theo nội dung kinh tế

D. Theo mục tiêu đầu tư

Câu 3: Dự án đầu tư XD công trình Công nghiệp điện (thuộc nhóm A) có tổng mức đầu tư lớn nhất là:

A. Từ 300 tỷ đến 400 tỷ

B. Từ 400 tỷ đến 500 tỷ

C. Từ 500 tỷ đến 600 tỷ

D. Trên 600 tỷ

Câu 8: Hãy tìm câu sai trong số các câu sau:

A. Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

B. Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

C. Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

D. Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C là cách phân loại dự án theo nguồn vốn đầu tư

Câu 9: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án:

A. Chủ đầu tư

B. Cấp chính quyền

C. Ngân hàng

D. Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

Câu 10: Đối tượng nào sau đây quan tâm nhiều nhất đến hiệu quả tài chính của dự án:

A. Chủ đầu tư

B. Cấp chính quyền

C. Ngân hàng

D. Cơ quan ngân sách sách Nhà nước

Câu 11: Vốn trong nước là vốn hình thành từ nguồn tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân. Đó có thể là:

A. Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh

B. Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp

C. Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước

D. Tất cả các câu trên

Câu 12: Vốn ngoài nước là vốn được hình thành không phải bằng từ tích lũy nội bộ của nền kinh tế quốc dân mà có xuất xứ từ nước ngoài. Đó có thể là:

A. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức

B. Vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh

C. Vốn đầu tư phát triển của Nhà nước, doanh nghiệp

D. Vốn tư nhân, vốn của các tổ chức khác ở trong nước

Câu 13: Phân loại đầu tư theo đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư cải tạo công trình đang hoạt động là cách phân loại đầu tư, theo:

A. Chức năng quản trị vốn đầu tư

B. Mục tiêu đầu tư

C. Nguồn vốn đầu tư

D. Nội dung kinh tế

Câu 14: Hãy tìm câu sai sau đây:

A. Đầu tư xây dựng cơ bản là để xây dựng nhà xưởng

B. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm máy móc, thiết bị

C. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm công cụ, dụng cụ… phục vụ sản xuất

D. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua bản quyền, bí quyết công nghệ

Câu 15: Hãy tìm câu đúng sau đây:

A. Đầu tư vào tài sản lưu động là để xây dựng nhà xưởng

B. Đầu tư vào tài sản lưu động là để mua sắm máy móc, thiết bị

C. Đầu tư vào tài sản lưu động là để xây dựng cơ sở hạ tầng

D. Đầu tư vào tài sản lưu động là để mua sắm nguyên, nhiên vật liệu … phục vụ sản xuất

Câu 16: FDI (Foreign Direct Investment) là phương thức đầu tư:

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Cho vay

D. Viện trợ

Câu 17: ODA (Official Development Assistance) là phương thức đầu tư:

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Vừa có trực tiếp vừa có gián tiếp

D. Trung gian

Câu 18: ODA và FDI khác nhau ở phương thức đầu tư:

A. ODA là đầu tư trực tiếp

B. FDI là đầu tư gián tiếp

C. FDI là cho vay

D. ODA là vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Câu 19: Hoạt động đầu tư trên thị trường OTC, là:

A. Hoạt động đầu tư trực tiếp

B. Hoạt động đầu tư gián tiếp

C. Hoạt động cho vay

D. Hoạt động gửi tiền tiết kiệm

Câu 21: Phân loại đầu tư theo chức năng quản trị vốn đầu tư, có:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 22: Phân loại đầu tư theo nội dung kinh tế, có:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 23: Phân loại đầu tư theo mục tiêu đầu tư, có:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 24: Trong đầu tư xây dựng cơ bản, theo luật đầu tư của nước ta, có:

A. 3 hình thức

B. 4 hình thức

C. 5 hình thức

D. 6 hình thức

Câu 25: BCC là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản nhằm mục đích hợp tác kinh doanh, mà:

A. Phải thành lập pháp nhân mới

B. Không phải thành lập pháp nhân mới

C. Tùy yêu cầu của các bên hợp tác

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 26: BOT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

B. Xây dựng – Chuyển giao

C. Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

D. Kinh doanh – Chuyển giao – Xây dựng

Câu 27: BTO là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

B. Xây dựng – Chuyển giao

C. Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

D. Kinh doanh – Chuyển giao – Xây dựng

Câu 28: BT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh

B. Xây dựng – Chuyển giao

C. Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao

D. Kinh doanh – Chuyển giao – Xây dựng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên