Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 22

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 67 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Yêu cầu đối với nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý và nhân sự của dự án khả thi, là:

A. Tính pháp lý

B. Tính phù hợp

C. Tính gọn nhẹ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Nghiên cứu nội dung tài chính trong dự án khả thi, là để đánh giá lợi ích của:

A. Nhà nước

B. Chủ đầu tư

C. Người lao động

D. Địa phương

Câu 4: Thị trường của đá cây (lạnh) là:

A. Ngoài nước

B. Ở vùng sâu vùng xa

C. Vùng khô nóng hải đảo

D. Tại chỗ

Câu 5: Nghiên cứu, phân tích thị trường trong dự án đầu tư, nhằm xác định:

A. Sản xuất bằng cách nào

B. Sản xuất cái gì? Cho ai? Với giá cả nào?

C. Dự án mang lại kết quả nào cho chủ đầu tư

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 8: Mức tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước được tính với loại dự án sản xuất sản phẩm để:

A. Thay thế hàng ngoại nhập hoặc sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế cho nguyên liệu ngoại nhập

B. Xuất khẩu

C. Bán trong nước

D. Làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất trong nước

Câu 9: Phân tích hiệu quả tài chính của dự án luôn luôn được sử dụng bằng đơn vị:

A. Quy ước

B. Hiện vật và tiền tệ

C. Lao động

D. Tiền tệ

Câu 10: Vốn đầu tư ban đầu cho dự án là vốn đầu tư trong:

A. Suốt vòng đời dự án

B. Thời kỳ thi công (xây dựng cơ bản) dự án

C. Thời kỳ thi công và khai thác dự án

D. Thời kỳ thanh lý dự án

Câu 12: Chỉ tiêu “Mức tạo ngoại tệ cho đất nước” được tính cho lọai dự án:

A. Sản xuất sản phẩm để thay thế sản phẩm ngoại nhập

B. Sử dụng nguyên liệu trong nước thay thế cho nguyên liệu ngoại nhập

C. Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu

D. Sản xuất sản phẩm để bán trong nước

Câu 14: Tính toán chỉ tiêu “Việc làm và thu nhập của người lao động” trong dự án khả thi, là nội dung của:

A. Phân tích tổ chức quản lý và nhân sự

B. Phân tích tài chính

C. Phân tích kinh tế – xã hội

D. Phân tích thị trường

Câu 15: Chỉ tiêu “Vốn tự có/Vốn vay” trong phân tích độ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh:

A. Hiệu quả sử dụng vốn

B. Cơ cấu nguồn vốn

C. Khả năng trả nợ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 16: Chỉ tiêu “Vốn tự có/Tổng số nợ” trong phân tích độ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh:

A. Hiệu quả sử dụng vốn

B. Cơ cấu nguồn vốn

C. Khả năng trả nợ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 17: Giá bán sản phẩm nói chung và giá bán sản phẩm dự án nói riêng, do:

A. Giá thành sản xuất sản phẩm đó quyết định

B. Quan hệ cung cầu trên thị trường về loại sản phẩm đó quyết định

C. Người mua quyết định

D. Người bán quyết định

Câu 18: Nguồn cung về sản phẩm đường kính ở Việt Nam có thể là từ:

A. Cây mía

B. Củ cải đường

C. Quả thốt nốt

D. Không có câu nào đúng

Câu 19: Chỉ tiêu “Tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư” trong phân tích độ an toàn về tài chính của dự án khả thi, phản ánh:

A. Khả năng trả nợ

B. Cơ cấu nguồn vốn

C. Hiệu quả sử dụng vốn

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 20: Các phát biểu sau đây phát biểu là phát biểu đúng:

A. Lao động gián tiếp của dự án lấy theo tỷ lệ % của lao động phục vụ

B. Lao động phục vụ của dự án lấy theo tỷ lệ % của lao động gián tiếp

C. Lao động trực tiếp và phục vụ của dự án lấy theo tỷ lệ % của lao động gián tiếp

D. Lao động gián tiếp và phục vụ của dự án lấy theo tỷ lệ % của lao động trực tiếp

Câu 23: Lập bảng cân đối kế toán trong dự án đầu tư, với mục đích chính là:

A. Biết lời, lỗ của dự án

B. Biết tổng mức đầu tư của dự án

C. Biết được cơ cấu nguồn vốn

D. Biết được tổng chi phí sản xuất kinh doanh của dự án

Câu 24: Khấu hao tài sản cố định trong dự án đầu tư là khoản chi phí mà doanh nghiệp:

A. Phải chi bằng tiền mặt

B. Không phải chi bằng tiền mặt

C. Có khi phải chi bằng tiền mặt có khi không phải chi bằng tiền mặt

D. Dùng để thanh lý tài sản cố định

Câu 25: Chi phí cơ hội trong dự án, được:

A. Cộng vào dòng ngân lưu vào

B. Cộng vào dòng ngân lưu ra

C. Trừ khỏi dòng ngân lưu ra

D. Không có câu nào đúng

Câu 26: Chi phí cơ hội của dự án là một khoản chi, mà:

A. Phải chi bằng tiền mặt

B. Không phải chi bằng tiền mặt

C. Có khi phải chi có khi không phải chi

D. Đây là một khoản thu

Câu 27: Dòng chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo ngân lưu của dự án lập theo phương pháp trực tiếp được lấy từ:

A. Bảng cân đối kế toán

B. Báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh

C. Bảng lưu chuyển tiền tệ

D. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính

Câu 28: Trong bảng dự toán kết quả hoạt động kinh doanh, có:

A. Dòng vốn đầu tư ban đầu của dự án và khấu hao

B. Không có cả dòng vốn đầu tư ban đầu của dự án và khấu hao

C. Không có dòng vốn đầu tư ban đầu của dự án nhưng có khấu hao

D. Không có câu nào đúng

Câu 29: Nhược điểm của việc lập báo cáo ngân lưu dự án bằng phương pháp gián tiếp là:

A. Không sử dụng được để tính NPV

B. Không sử dụng được để tính IRR

C. Không sử dụng được để tính B/C

D. Không sử dụng được để tính Tpp

Câu 30: Báo cáo ngân lưu của dự án được lập theo phương pháp:

A. Trực tiếp và Gián tiếp

B. Nội suy và Ngoại suy

C. Gián tiếp và Ngoại suy

D. Trực tiếp và nội suy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên