Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 75 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Số liệu của hai dự án như sau:

A. Tỷ số B/C và NPV của dự án X là 3 và 6

B. Tỷ số B/C và NPV của dự án Y là 1,6 và 2

C. Tỷ số B/C và NPV của dự án Y là 2 và 6

D. Tỷ số B/C và NPV của dự án X là 3 và 2

Câu 11: Giả sử dòng ngân lưu ròng của một dự án sau:

A. Không tính được IRR

B. Có một IRR

C. Có hai IRR

D. Có ba IRR

Câu 12: Lãi ròng + Khấu hao kể từ năm 1 của dự án bằng với ngân lưu ròng, khi:

A. Dự án có mua chịu

B. Dự án có bán chịu

C. Dự án có cả mua chịu và bán chịu

D. Dự án không có mua chịu và bán chịu

Câu 14: IRR là suất chiết khấu làm cho hiện giá thuần (NPV):

A. Bằng 0

B. Lớn hơn 0

C. Nhỏ hơn 0

D. Bằng 1

Câu 15: Có thể tính IRR bằng:

A. Phương pháp nội suy

B. Cho NPV = 0 để xác định lãi suất tính toán

C. Đồ thị

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 16: Chọn lãi suất tính toán càng cao, thì NPV của dự án:

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ

C. Không bị ảnh hưởng

D. Chưa kết luận được

Câu 17: Giữa NPV và IRR có mối quan hệ sau đây:

A. NPV càng lớn thì IRR cũng càng lớn

B. NPV càng lớn thì IRR càng nhỏ

C. NPV càng nhỏ thì NPV càng nhỏ

D. Các quan hệ này chưa chắc chắn

Câu 18: Đối với dự án, có khi:

A. IRR lớn nhưng NPV lại nhỏ

B. IRR nhỏ nhưng NPV lại lớn

C. IRR lớn và NPV cũng lớn

D. Tất cả các câu này đều đúng

Câu 19: NPV bằng 0, khi:

A. Lãi suất tính toán bằng 0

B. Lãi suất tính toán bằng 1

C. Lãi suất tính toán bằng IRR

D. Lãi suất tính toán lớn hơn IRR

Câu 20: NPV bằng 0 thì:

A. B/C bằng 0

B. B/C bằng 1

C. B/C lớn hơn 1

D. B/C nhỏ hơn 1

Câu 21: NPV = 0, tức quy mô tiền lãi của dự án = 0. Thì dự án này là:

A. Tốt

B. Xấu

C. Bình thường

D. Không kết luận được

Câu 22: Dùng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn làm tiêu chuẩn để chọn lựa dự án, khi:

A. Dự án có vốn dồi dào

B. Dự án không dồi dào về vốn

C. Dự án phải vay vốn

D. Dự án được tài trợ vốn

Câu 23: IRR của dự án dễ hấp dẫn các nhà đầu tư, vì:

A. Cho biết quy mô số tiền lãi của dự án

B. Cho biết thời gian thu hồi vốn nhanh

C. Cho biết khả năng sinh lời của dự án

D. Cho biết lãi suất tính toán của dự án

Câu 26: Quy tắc chọn lựa dự án theo tiêu chuẩn B/C là:

A. B/C > 1

B. B/C < 1

C. B/C ≥ 1

D. Không có câu nào đúng

Câu 30: Có dòng ngân lưu của hai dự án A và B như sau:

A. IRR của hai dự án bằng nhau

B. Lời của hai dự án khác nhau, nếu lãi suất tính toán nhỏ hơn IRR

C. Vốn đầu tư của dự án B lớn hơn dự án A

D. Tất cả đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên