Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 54 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn câu sai trong 4 câu sau:

A. Công việc F là công việc ảo

B. Công việc F thể hiện rằng công việc E chỉ được bắt đầu khi công việc A đã hoàn thành

C. Công việc F có vai trò như đối với công việc G

D. Công việc F không nằm trên đường găng

Câu 2: Căn cứ vào sơ đồ dưới đây, hãy chọn câu sai trong 4 câu sau:

A. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 1

B. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 3

C. Sự kiện 2 có thể đổi vị trí cho sự kiện 5

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 3: Công việc C trong sơ đồ dưới đây:

A. Có vai trò, ý nghĩa như công việc F

B. Chỉ ra rằng công việc E muốn tiến hành khi công việc C đã hoàn thành

C. Công việc C có quan hệ gián tiếp với công việc E

D. Tất cả các câu đều sai

Câu 4: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Độ dài thời gian của đường găng trong sơ đồ PERT chính là thời gian hoàn thành dự án

B. Cách duy nhất để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án là rút ngắn thời gian thực hiện của một hay một số công việc nằm trên đường găng

C. Trong một sơ đồ PERT có thể có hai đường găng

D. Trên đường găng của sơ đồ PERT bao giờ cũng có một công việc ảo

Câu 5: Công thức: \({t_{ei}} = \frac{{{t_0} + 4{t_m} + {t_p}}}{6}\) dùng để xác định:

A. Thời gian thường gặp của công việc i

B. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i

C. Thời gian bi quan của công việc i

D. Thời gian lạc quan của công việc i

Câu 6: Công thức: \({t_{ei}} = \frac{{2{t_0} + 3{t_p}}}{5}\) dùng để xác định:

A. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i khi không xác định được thời gian thường gặp

B. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i khi không xác định được thời gian bi quan

C. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i khi không xác định được thời gian trên đường găng

D. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i khi không xác định được thời gian của tiến trình mà trên đó có công việc i

Câu 7: Công thức: \({T_p} = \sum\limits_{i = 1}^n {{t_{ei}}}\) dùng để tính:

A. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i

B. Tổng thời gian thực hiện dự tính của công việc e và công việc i

C. Tổng thời gian thực hiện của một tiến trình

D. Tổng thời gian của công việc i trong n năm

Câu 10: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 32,8

B. 45,1

C. 12,7

D. 32,8+45,1+12,7=90,6

Câu 11: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. ACGF

B. ADF

C. BEF

D. 1, 2, 3, 4

Câu 13: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 24 tháng

B. 18 tháng

C. 13 tháng

D. 11 tháng

Câu 14: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 3 tiến trình

B. 4 tiến trình

C. 5 tiến trình

D. 6 tiến trình

Câu 15: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. ACHJ

B. EFHJ

C. EGIJ

D. BDIJ

Câu 16: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 25 tuần

B. 23 tuần

C. 20 tuần

D. 19 tuần

Câu 17: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 5 tiến trình

B. 6 tiến trình

C. 7 tiến trình

D. 8 tiến trình

Câu 18: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 1 đường

B. 2 đường

C. 3 đường

D. 4 đường

Câu 19: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 18 tuần

B. 20 tuần

C. 22 tuần

D. 25 tuần

Câu 20: Công thức: \(S_p^2 = \sum\limits_{i = 1}^n {S_{ei}^2}\) dùng để tính:

A. Độ lệch chuẩn của công việc p

B. Phương sai của công việc p

C. Phương sai của công việc i

D. Phương sai của một tiến trình

Câu 21: Trong công thức: \({S_{ei}} = \sqrt {S_{ei}^2}\) thì:

A. \({S_e}i\)  và \({S_e}{i^2}\)  là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc i

B. \({S_e}i\)  và \({S_e}{i^2}\)  là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc e

C. \({S_e}i\)  và \({S_e}{i^2}\)  là độ lệch chuẩn và phương sai của công việc i

D. \({S_e}i\)  và \({S_e}{i^2}\)  là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc S

Câu 22: Căn cứ vào công thức dưới đây để chọn đáp án sai trong số 4 đáp án: \({T_p} = \sum\limits_i^n {{t_e}i}\)

A. \({T_p}\)  là thời gian thực hiện dự tính của công việc p

B. \({{t_e}i}\) là thời gian thực hiện dự tính của công việc i n

C. \(\sum\limits_i^n {{t_e}i}\)  là thời gian thực hiện dự tính của một tiến trình

D. n là số lượng công việc nằm trên tiến trình đó

Câu 23: Công thức: \({\left( {\frac{{{t_p} - {t_0}}}{6}} \right)^2}\) dùng để tính:

A. Phương sai của một công việc

B. Phương sai của một tiến trình

C. Độ lệch chuẩn của một công việc

D. Độ lệch chuẩn của một tiến trình

Câu 24: Công thức: \(\left( {\frac{{{t_p} - {t_0}}}{6}} \right)\) dùng để tính:

A. Phương sai của một công việc

B. Phương sai của một tiến trình

C. Độ lệch chuẩn của một công việc

D. Độ lệch chuẩn của một tiến trình

Câu 29: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Phương sai của tiến trình tới hạn cũng chính là phương sai của dự án

B. Phương sai của một tiến trình bằng phương sai của các công việc trên tiến trình đó cộng lại

C. Độ lệch chuẩn của một tiến trình bằng độ lệch chuẩn của các công việc trên tiến trình đó cộng lại

D. Trong sơ đồ PERT của dự án có thể có nhiều tiến trình tới hạn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên