Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 465 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: TB là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc   

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc 

Câu 2: TC là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc 

B. Thời gian bắt đầu của công việc  

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc   

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

Câu 3: TE là ký hiệu của:

A. Thời gian bắt đầu của công việc

B. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

C. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

D. Thời gian dự trữ

Câu 4: TL là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc  

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc   

D. Thời gian bắt đầu chậm nhất của công việc

Câu 5: TS là ký hiệu của:

A. Thời gian hoàn thành tiến trình sau công việc

B. Thời gian bắt đầu của công việc  

C. Thời gian bắt đầu sớm nhất của công việc

D. Thời gian dự trữ

Câu 17: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc E vẽ sai 

B. Công việc F vẽ sai 

C. Công việc H vẽ sai 

D. Công việc I vẽ  sai 

Câu 18: Cho sơ đồ PERT cải tiến và bố trí nguồn lực trên sơ đồ này của một dự án:

A. Bố trí nguồn lực cho công việc A sai 

B. Bố trí nguồn lực cho công việc D sai 

C. Bố trí nguồn lực cho công việc B sai 

D. Bố trí nguồn lực cho công việc E sai

Câu 21: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án như sau. Công việc nào sai?

A. Công việc A vẽ sai 

B. Công việc B vẽ sai 

C. Công việc C vẽ sai 

D. Công việc I vẽ sai

Câu 22: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án có hai tịến trình ADI và CFHI như sau:

A. Sơ đồ vẽ đúng

B. Sơ đồ vẽ sai

C. Chưa kết luận được

D. ADI là tiến trình tới hạn

Câu 23: Sơ đồ PERT cải tiến của một dự án có hai tịến trình ADHI và CFHI như sau:

A. Của công việc A là 5 và công việc D là 5 

B. Của công việc A là 5 và công việc D là 6

C. Của công việc A là 6 và công việc D là 6 

D. Của công việc A là 6 và công việc D là 5 

Câu 24: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án: 

A. 3 tuần

B. 5 tuần

C. 11 tuần 

D. 12 tuần

Câu 27: Có sơ đồ bố trí nguồn lực của một dự án:

A. Công việc A có thời gian dự trữ là 3 tuần

B. Công việc C có thời gian dự trữ là 5 tuần

C. Công việc D có thời gian dự trữ là 3 tuần

D. Cả ba công việc A, C, D đều có thời gian dự trữ là 3 tuần

Câu 28: Nội dung của một dự án: 

A. 2 ngày 

B. 4 ngày 

C. 6 ngày 

D. 8 ngày

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên