Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 565 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 3: Giả sử dòng ngân lưu ròng của một dự án sau:

A. Không tính được IRR 

B. Có một IRR 

C. Có hai IRR

D. Có ba IRR 

Câu 4: Lãi ròng + Khấu hao kể từ năm 1 của dự án bằng với ngân lưu ròng, khi:

A. Dự án có mua chịu 

B. Dự án có bán chịu  

C. Dự án có cả mua chịu và bán chịu 

D. Dự án không có mua chịu và bán chịu

Câu 6: IRR là suất chiết khấu làm cho hiện giá thuần (NPV):

A. Bằng 0

B. Lớn hơn 0

C. Nhỏ hơn 0

D. Bằng 1

Câu 7: Có thể tính IRR bằng:

A. Phương pháp nội suy

B. Cho NPV = 0 để xác định lãi suất tính toán

C. Đồ thị

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 8: Chọn lãi suất tính toán càng cao, thì NPV của dự án:

A. Càng lớn

B. Càng nhỏ 

C. Không bị ảnh hưởng

D. Chưa kết luận được

Câu 9: Giữa NPV và IRR có mối quan hệ sau đây:

A. NPV càng lớn thì IRR cũng càng lớn

B. NPV càng lớn thì IRR càng nhỏ 

C. NPV càng nhỏ thì NPV càng nhỏ 

D. Các quan hệ này chưa chắc chắn

Câu 10: NPV của dự án:

A. Chưa cho biết tỷ lệ lãi, lỗ trên vốn đầu tư là bao nhiêu 

B. Phụ thuộc vào suất chiết khấu tính toán 

C. Cho biết quy mô số tiền lãi của dự án có thể thu được 

D. Tất cả các câu này đều đúng 

Câu 11: Đối với dự án, có khi:

A. IRR lớn nhưng NPV lại nhỏ 

B. IRR nhỏ nhưng NPV lại lớn 

C. IRR lớn và NPV cũng lớn 

D. Tất cả các câu này đều đúng

Câu 12: NPV bằng 0, khi:

A. Lãi suất tính toán bằng 0

B. Lãi suất tính toán bằng 1

C. Lãi suất tính toán bằng IRR

D. Lãi suất tính toán lớn hơn IRR

Câu 13: NPV bằng 0 thì:

A. B/C bằng 0 

B. B/C bằng 1 

C. B/C lớn hơn 1

D. B/C nhỏ hơn 

Câu 14: NPV = 0, tức quy mô tiền lãi của dự án = 0. Thì dự án này là:

A. Tốt 

B. Xấu 

C. Bình thường 

D. Không kết luận được

Câu 15: Dùng chỉ tiêu thời gian hoàn vốn làm tiêu chuẩn để chọn lựa dự án, khi:

A. Dự án có vốn dồi dào 

B. Dự án không dồi dào về vốn

C. Dự án phải vay vốn

D. Dự án được tài trợ vốn 

Câu 16: IRR của dự án dễ hấp dẫn các nhà đầu tư, vì:

A. Cho biết quy mô số tiền lãi của dự án 

B. Cho biết thời gian thu hồi vốn nhanh 

C. Cho biết khả năng sinh lời của dự án 

D. Cho biết lãi suất tính toán của dự án

Câu 19: Quy tắc chọn lựa dự án theo tiêu chuẩn B/C là:

A. B/C > 1

B. B/C < 1 

C. B/C ≥ 1

D. Không có câu nào đúng

Câu 23: Có dòng ngân lưu của hai dự án A và B như sau:                        Năm                0                  1                      Dự án A        -1000           1400                      Dự án B        -10.000       14.000 

A. IRR của hai dự án bằng nhau 

B. Lời của hai dự án khác nhau, nếu lãi suất tính toán nhỏ hơn IRR 

C. Vốn đầu tư của dự án B lớn hơn dự án A 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 28: Chọn đáp án đúng: Ngân lưu ròng của hai dự án như sau:

A. IRR của A lớn hơn B

B. IRR của B lớn hơn A 

C. Bằng nhau

D. Chưa khẳng định được

Câu 29: Ngân lưu ròng của hai dự án như sau:

A. NPV của A lớn hơn B 

B. NPV của B lớn hơn A 

C. Bằng nhau 

D. Chưa khẳng định được

Câu 30: Ngân lưu ròng của hai dự án như sau:

A. Chọn dự án A

B. Chọn dự án B 

C. Chọn dự án nào cũng được

D. Thiếu thông tin chưa chọn được

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên