Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 258 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Hãy tìm câu sai sau đây:

A. Đầu tư xây dựng cơ bản là để xây dựng nhà xưởng

B. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm máy móc, thiết bị

C. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua sắm công cụ, dụng cụ…phục vụ sản xuất

D. Đầu tư xây dựng cơ bản là để mua bản quyền, bí quyết công nghệ

Câu 2: Hãy tìm câu đúng sau đây:

A. Đầu tư vào tài sản lưu động là để xây dựng nhà xưởng

B. Đầu tư vào tài sản lưu động là để mua sắm máy móc, thiết bị

C. Đầu tư vào tài sản lưu động là để xây dựng cơ sở hạ tầng

D. Đầu tư vào tài sản lưu động là để mua sắm nguyên, nhiên vật liệu …phục vụ sản xuất

Câu 3: FDI (Foreign Direct Investment) là phương thức đầu tư:

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Cho vay

D. Viện trợ

Câu 4: ODA (Official Development Assistance) là phương thức đầu tư:

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Vừa có trực tiếp vừa có gián tiếp

D. Trung gian

Câu 5: ODA và FDI khác nhau ở phương thức đầu tư:

A. ODA là đầu tư trực tiếp

B. FDI là đầu tư gián tiếp

C. FDI là cho vay

D. ODA là vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

Câu 6: Hoạt động đầu tư trên thị trường OTC, là:

A. Hoạt động đầu tư trực tiếp

B. Hoạt động đầu tư gián tiếp

C. Hoạt động cho vay

D. Hoạt động gửi tiền tiết kiệm

Câu 7: Phân loại đầu tư theo chức năng quản trị vốn đầu tư, có:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 8: Phân loại đầu tư theo nguồn vốn, có mấy hình thức:

A. 1 hình thức

B. 2 hình thức

C. 3 hình thức

D. 4 hình thức

Câu 9: Phân loại đầu tư theo nội dung kinh tế, có bao nhiêu hình thức:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 10: Phân loại đầu tư theo mục tiêu đầu tư, có mấy hình thức:

A. 2 hình thức

B. 3 hình thức

C. 4 hình thức

D. 5 hình thức

Câu 11: Trong đầu tư xây dựng cơ bản, theo luật đầu tư của nước ta, có:

A. 3 hình thức

B. 4 hình thức

C. 5 hình thức

D. 6 hình thức 

Câu 12: BCC là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản nhằm mục đích hợp tác kinh doanh, mà:

A. Phải thành lập pháp nhân mới

B. Không phải thành lập pháp nhân mới 

C. Tùy yêu cầu của các bên hợp tác

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 13: BOT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh

B. Xây dựng-Chuyển giao

C. Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao

D. Kinh doanh-Chuyển giao-Xây dựng

Câu 14: BTO là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh

B. Xây dựng-Chuyển giao

C. Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao

D. Kinh doanh-Chuyển giao-Xây dựng

Câu 15: BT là hình thức đầu tư trong xây dựng cơ bản, gồm:

A. Xây dựng-Chuyển giao-Kinh doanh

B. Xây dựng-Chuyển giao

C. Xây dựng -Kinh doanh-Chuyển giao

D. Kinh doanh-Chuyển giao-Xây dựng

Câu 19: Phân loại dự án thành dự án nhóm A, B, C là căn cứ vào:

A. Hình thức đầu tư

B. Loại hình doanh nghiệp

C. Tổng mức đầu tư

D. Loại ngành nghề kinh doanh

Câu 21: Yêu cầu của một dự án đầu tư là:

A. Tính khoa học và Tính thực tiễn

B. Tính pháp lý

C. Tính chuẩn mực 

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 22: Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu tư, có:

A. 2 giai đoạn

B. 3 giai đoạn

C. 4 giai đoạn

D. 5 giai đoạn

Câu 24: Mục đích của bước nghiên cứu cơ hội đầu tư, là:

A. Chọn ra những cơ hội có triển vọng và phù hợp với chủ đầu tư

B. Làm căn cứ để vay tiền

C. Làm căn cứ để kêu gọi góp vốn cổ phần

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 26: Đánh giá hậu dự án là giai đoạn, thứ:

A. Nhất trong các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án

B. Hai trong các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án

C. Ba trong các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án

D. Tư trong các giai đoạn hình thành và thực hiện một dự án

Câu 27: Dự án tiền khả thi và dự án khả thi đối với những dự án đầu tư có quy mô lớn:

A. Giống nhau về bố cục và độ tin cậy của dữ liệu

B. Khác nhau về bố cục và độ tin cậy của dữ liệu

C. Giống nhau về bố cục nhưng khác nhau về độ tin cậy của dữ liệu

D. Khác nhau về bố cục nhưng giống nhau về độ tin cậy của dữ liệu

Câu 28: Bố cục của một dự án khả thi, có:

A. 5 phần

B. 6 phần

C. 7 phần

D. 8 phần

Câu 29:  Trình bày sự cần thiết phải đầu tư trong dự án khả thi là phải trình bày:

A. Các căn cứ pháp lý khẳng định sự cần thiết phải đầu tư

B. Các căn cứ thực tiễn khẳng định sự cần thiết phải đầu tư

C. Các căn cứ pháp lý và thực tiễn khẳng định sự cần thiết phải đầu tư

D. Các căn cứ pháp lý, thực tiễn và khoa học khẳng định sự cần thiết phải đầu tư

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên