Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 457 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Công thức: \({t_{ei}} = ({t_0} + 4{t_m} + {t_p})/6\) dùng để xác định:

A. Thời gian thường gặp của công việc i 

B. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i 

C. Thời gian bi quan của công việc i 

D. Thời gian lạc quan của công việc i 

Câu 2: Chọn đáp án đúng. Công thức sau đây: \({t_{ei}} = (2{t_0} + 3{t_p})/5\)  dùng để xác định:

A. Thời gian thực hiện dự tính của công việc I khi không xác định được thời gian thường gặp 

B. Thời gian thực hiện dự tính của công việc I khi không xác định được thời gian bi quan 

C. Thời gian thực hiện dự tính của công việc I khi không xác định được thời gian trên đường găng. 

D. Thời gian thực hiện dự tính của công việc I khi không xác định được thời gian của tiến trình mà trên đó có công việc i

Câu 3: Tìm đáp án đúng dưới đây. Công thức \({T_p} = \sum\limits_{i = 1}^n {{t_{ei}}} \) dùng để tính:

A. Thời gian thực hiện dự tính của công việc i

B. Tổng thời gian thực hiện dự tính của công việc e và công việc i 

C. Tổng thời gian thực hiện của một tiến trình 

D. Tổng thời gian của công việc I trong n năm

Câu 6: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 32,8

B. 45,1

C. 12,7 

D. 32,8 + 45,1+ 12,7 = 90,6

Câu 8: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. ADHI 

B. BEHI 

C. CFHI 

D. CGI 

Câu 10: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 3 tiến trình 

B. 4 tiến trình 

C. 5 tiến trình 

D. 6 tiến trình 

Câu 12: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 25 tuần 

B. 23 tuần 

C. 20 tuần 

D. 19 tuần

Câu 13: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 5 tiến trình

B. 6 tiến trình

C. 7 tiến trình

D. 8 tiến trình

Câu 14: Dự án có sơ đồ PERT như sau:

A. 1 đường  

B. 2 đường  

C. 3 đường  

D. 4 đường  

Câu 16: Chọn đáp án đúng đưới đây. Công thức dưới đây: \(S_p^2 = \sum\limits_{i = 1}^n {{S^2}ei}\) dùng để tính:

A. Độ lệch chuẩn của công việc p 

B. Phương sai của công việc p 

C. Phương sai của công việc i

D. Phương sai của một tiến trình

Câu 17: Trong công thức: \({S_{ei}} = \sqrt {{S^2}_{ei}} \) thì:

A. Sei và S2ei là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc i 

B. Sei và S2ei là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc e 

C. Sei và S2ei là độ lệch chuẩn và phương sai của công việc i

D. Sei và S2ei là phương sai và độ lệch chuẩn của công việc S

Câu 18: Căn cứ vào công thức dưới đây để chọn đáp án sai trong số 4 đáp án:

A. TP là thời gian thực hiện dự tính của công việc p

B. tei là thời gian thực hiện dự tính của công việc i

C. \(\sum\limits_{i = 1}^n {{t_{ei}}} \)  là thời gian thực hiện dự tính của một tiến trình

D. n là số lượng công việc nằm trên tiến trình đó

Câu 19: Chọn đáp án đúng dưới đây: Công thức: \({\left( {\frac{{{t_p} - {t_0}}}{6}} \right)^2}\) dùng để tính:

A. Phương sai của một công việc 

B. Phương sai của một tiến trình 

C. Độ lệch chuẩn của một công việc 

D. Độ lệch chuẩn của một tiến trình 

Câu 20: Công thức: \(\left( {\frac{{{t_p} - {t_0}}}{6}} \right)\) dùng để tính:

A. Phương sai của một công việc 

B. Phương sai của một tiến trình

C. Độ lệch chuẩn của một công việc 

D. Độ lệch chuẩn của một tiến trình

Câu 25: Câu nào sai trong các câu câu dưới đây?

A. Phương sai của tiến trình tới hạn cũng chính là phương sai của dự án 

B. Phương sai của một tiến trình bằng phương sai của các công việc trên tiến trình đó cộng lại 

C. Độ lệch chuẩn của một tiến trình bằng độ lệch chuẩn của các công việc trên tiến trình đó cộng lại 

D. Trong sơ đồ PERT của dự án có thể có nhiều tiến trình tới hạn

Câu 30: Quy trình tính xác suất hoàn thành dự án, có:

A. 5 bước 

B. 6 bước 

C. 7 bước 

D. 8 bước 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản lý dự án đầu tư có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên