Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý Kế toán - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý Kế toán - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 297 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý Kế toán - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

40 Phút

Tham gia thi

22 Lần thi

Câu 1: Tài khoản doanh thu có cách ghi chép:

A. SPS Nợ tăng, SPS có giảm, số dư Nợ

B. SPS Nợ tăng, SPS có giảm, không có số dư

C. SPS Nợ giảm, SPS có tăng, số dư Có

D.  SPS Nợ giảm, SPS có tăng, không có số dư

Câu 2: Nhập kho thành phẩm vào cuối kì, kế toán định khoản:

A. Nợ TK154/ Có TK 155

B. Nợ TK 154/ Có TK 621

C. Nợ TK 155/ Có Tk 154

D. Tất cả đều sai

Câu 3: Nghiệp vụ “Doanh thu bán hàng thu bằng tiền mặt” ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính nào?

A. Bảng cân đối kế toán

B. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

C. Cả a,b đều đúng

D. Cả a, b đều sai

Câu 4: Trên bảng cân đối kế toán, tài khoản 214 sẽ được trình bày:

A. Bên phần tài sản và ghi âm

B. Bên phần nguồn vốn và ghi dương

C. Bên phần tài sản và ghi dương

D. Bên phần nguồn vốn và ghi âm

Câu 6: Bảng cân đối kế toán là:

A. Một báo cáo sản xuất kinh doanh

B. Một bảng cân đối tài khoản

C. Một báo cáo tài chính tổng hợp

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 7: Giá vốn hàng bán được xác định dựa trên: 

A. Giá nhập kho đã có thuế của hàng hoá, thành phẩm

B. Giá xuất kho của hàng hoá, thành phẩm

C. Giá bán chưa thuế của hàng hoá, thành phẩm

D. Giá bán đã có thuế của hàng hoá, thành phẩm

Câu 11: Tính chất cơ bản của bảng cân đối kế toán:

A. Sự nhất quán

B. Sự cân bằng

C. Sự liên tục

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 12: Nghiệp vụ “Chuyển khoản thanh toán tiền mua chịu nguyên vật liệu cho nhà cung cấp” liên quan đến đối tượng kế toán nào?

A. Tài sản ngắn hạn và nợ phải trả

B. Tài sản dài hạn và vốn chủ sở hữu

C. Các tài khoản chi phí kinh doanh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 13: Khấu hao tài sản cố định cho trựuc tiếp sản xuất 700, quản lý sản xuất 300. Bút toán ghi nhận sau:

A. Nợ Tk 627 700/ Nợ Tk 627 300/ Có TK 214 1000

B. Nợ Tk 621 700/ Nợ Tk 627 300/ Có TK 214 1000

C. Nợ Tk 627 1000/ Nợ Tk 214 1000

D.  Nợ Tk 621 1000/ Nợ Tk 214 1000

Câu 14: Tại Việt Nam. Các văn bản pháp quy mà kế toán phải tuân thủ có hiệu lực pháp lý từ cao đến thấp theo thứ tự:

A. Luật kế toán, Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán

B. Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán

C. Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, Chế độ kế toán

D. Luật kế toán, Chuẩn mực kế đoán, Chế độ kế toán

Câu 15: Giá gốc của hàng hoá tồn kho không bao gồm:

A. Gia mua thực tế

B. Chi phí vận chuyển hàng hoá

C. Các khoản thuế đầu vào không được hoàn lại

D. Chi phí bảo hiểm mua hàng

Câu 16: Số dư cuối kỳ trên sổ cái tài khoản 154 phản ánh:

A. Tổng chi phí sản xuất

B. Tổng giá thành sản phẩm

C. Giá thành đơn vị sản phẩm

D. Giá trị sản phẩm dở dang

Câu 19: Khi ghi sổ kép phải đảm bảo số liệu:

A. SPS Nợ bằng SPS Có

B. Số dư Nợ bằng Số dư Có

C. Cả a,b đúng

D. Cả a,b sai

Câu 20: Giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán gần với giá trị hiện hành nhất khi công ty đánh giá hàng tồn kho theo phương pháp:  

A. Nhập trước, xuất trước

B. Bình quân gia quyền

C. Cả hai phương pháp trên

D. Không phải các phương pháp trên

Câu 27: Công ty Ánh Linh thổi phồng giá trị hàng tồn kho 15.000 vào ngày 31/12/2018. Việc này sẽ làm cho lợi nhuận của công ty Ánh Linh:

A. Giảm đi vào 31/12/2018 và giảm đi vào 31/12/2019

B. Tăng lên vào 31/12/2018 và giảm đi vào 31/12/2019

C. Tăng lên vào 31/12/2018 và tăng lên vào 31/12/2019

D. Tăng lên vào 31/12/2018 và đúng vào 31/12/2019

Câu 28: Khi giá trị hàng tồn kho cuối kì bị đánh giá cao hơn thực tế, hành vi này sẽ khiến:

A. GVHB cao hơn, lợi nhuận báo cáo cao hơn

B. GVHB cao hơn, lợi nhuận báo cáo thấp hơn

C. GVHB thấp hơn, lợi nhuận báo cáo cao hơn

D. GVHB thấp hơn, lợi nhuận báo cáo thấp hơn

Câu 30: Nhà kho đang xây dựng dở dang của doanh nghiệp thuộc:

A. Giá trị sản phẩm dở dang của doanh nghiệp

B. Nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanhh nghiệp

C. Phụ thuộc vào quan điểm của kế toán viên

D. Tài sản của doanh nghiệp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý Kế toán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Nguyên lý Kế toán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 22 Lượt thi
  • 40 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên