Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 213 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

14 Lần thi

Câu 1: Mối liên hệ giữa cμp với cμv là:

A. k = \(\frac{c_{μv}}{c_{μp}}\) ; cμp - cμv = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

B. k = \(\frac{c_{μv}}{c_{μp}}\) ; cμv - cμp = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

C. k = \(\frac{c_{μp}}{c_{μv}}\) ; cμp - cμv = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

D. k = \(\frac{c_{μp}}{c_{μv}}\) ; cμv - cμp = \(8314\frac{J}{kmol * độ}\)

Câu 2: Công thức tính nhiệt dung riêng trung bình:

A. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} - {t_1}}}\)

B. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_1} - {t_2}}}\)

C. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} - \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_1} - {t_2}}}\)

D. \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{q}{{{t_2} - {t_1}}}\). \(\mathop {\left. c \right|}\nolimits_{{t_2}}^{{t_1}}  = \frac{{\mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_2}} *{t_2} - \mathop {\left. c \right|}\nolimits_0^{{t_1}} *{t_1}}}{{{t_2} - {t_1}}}\)

Câu 3: Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng thực \(C(t) = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*{t^i}} \) là:

A. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {a_i*\frac{{t_2^i - t_1^i}}{i}} \)

B. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {a_i*\frac{{t_2^i - t_1^i}}{2}} \)

C. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*\frac{{t_2^{i - 1} - t_1^{i - 1}}}{{i - 1}}} \)

D. \(q = \sum\limits_{i = 0}^n {{a_i}*\frac{{t_2^{i + 1} - t_1^{i + 1}}}{{i + 1}}} \)

Câu 4: Công thức tính nhiệt lượng q theo nhiệt dung riêng trung bình \(\left. c \right|_{{t_1}}^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_2}},\left. c \right|_0^{{t_1}}\) là:

A. \(q = \left. c \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*({t_2} - {t_1})\)

B. \(q = \frac{{\left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2} - \left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1}}}{{{t_2} - {t_1}}}\)

C. \(q = \frac{{\left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1} - \left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2}}}{{{t_1} - {t_2}}}\)

D. \(q = \left. c \right|_0^{{t_1}}*{t_1} - \left. c \right|_0^{{t_2}}*{t_2}\)

Câu 5: Nhiệt dung riêng trung bình của khí thực có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ của vật

B. Quá trình

C. Quá trình và nhiệt độ của vật

D. Số nguyên tử trong phân tử

Câu 6: Nhiệt lượng và công có:

A. Nhiệt lượng là hàm số của quá trình

B. Công là hàm số của quá trình

C. Nhiệt lượng và công đều là hàm số của quá trình

D. Nhiệt lượng và công đều là hàm số của trạng thái

Câu 7: Phương trình định luật 1 nhiệt động học:

A. Q = U + L

B. q = du + dl

C. dq = du + vdp

D. dq = dh - vdp

Câu 8: Quá trình đẳng tích của khí lý tưởng là quá trình có:

A. \(\Delta {\rm{u  =  0}}\)

B. \(\Delta {\rm{h  =  0}}\)

C. \(\Delta {\rm{s }} \ne {\rm{ 0}}\)

D. \(dl = p*dv = 0\)

Câu 9: Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

C. \(\Delta s = R*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

Câu 10: Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

A. \({p_2} > {p_1}\)

B. \({p_2} < {p_1}\)

C. \({p_2} = {p_1}\)

D. \({T_1} > {T_2}\)

Câu 11: Trong quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tƣởng có s1 < s2 thì:

A. \({T_2} > {T_1}\)

B. \({T_2} < {T_1}\)

C. \({T_2} = {T_1}\)

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 12: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

A. \(q = \left. {{c_v}} \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*\Delta T\)

B. \(q = {c_v}*\Delta T\)

C. \(q = c{'_v}*\Delta T\)

D. \(q = R*\Delta T\)

Câu 13: Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng tích 1-2 của khí lý tưởng:

A. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k - 1}}*R*({T_2} - {T_1})\)

B. \({l_{kt}} = \frac{1}{{k - 1}}*R*({T_2} - {T_1})\)

C. \({l_{kt}} = R*({T_2} - {T_1})\)

D. \({l_{kt}} = R*({T_1} - {T_2})\)

Câu 14: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng tích của khí lý tưởng:

A. Bằng độ biến thiên nội năng

B. Bằng độ biến thiên enthalpy

C. Bằng độ biến thiên entropy

D. Bằng công kỹ thuật

Câu 15: Đại lượng nào dưới đây là đại lượng chỉ đúng trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng: 

A. \(\Delta u = 0\)

B. \(\Delta h = {c_p}*\Delta T\)

C. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(dl = p*dv = 0\)

Câu 18: Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng áp 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_1}}}{{{v_2}}}\)

C. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

D. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

Câu 19: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

A. \(q = \left. {{c_p}} \right|_{{t_1}}^{{t_2}}*\Delta T\)

B. \(q = {c_p}*\Delta T\)

C. \(q = {c'_p}*\Delta T\)

D. \(q = R*({T_2} - {T_1})\)

Câu 20: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng áp của khí lý tưởng: 

A. Bằng độ biến thiên nội năng.

B. Bằng độ biến thiên enthalpy.

C. Bằng độ biến thiên entropy.

D. Bằng công kỹ thuật.

Câu 21: Quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có:

A. \(\Delta u = 0\)

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. \(l = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

D. \(q = 0\)

Câu 22: Độ biến thiên entropy trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

C. \(\Delta s = {R}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(\Delta s = {R}*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

Câu 23: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(q = R*T*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

B. \(q = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

C. \(q = \Delta h\)

D. \(q = 0\)

Câu 24: Công kỹ thuật tham gia quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng: 

A. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

B. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\)

C. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{v_1}}}{{{v_2}}}\)

D. \({l_{kt}} = R*T*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

Câu 25: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đẳng nhiệt của khí lý tưởng: 

A. Bằng độ biến thiên nội năng

B. Bằng độ biến thiên enthalpy

C. Bằng độ biến thiên entropy

D. Bằng công kỹ thuật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 14 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên