Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 249 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Trong quá trình đẳng nhiệt 1-2 của khí lý tưởng có s1 < s2 thì:

A. v2 > v1 và p2 > p1

B. v2 > v1 và p2 < p1

C. v2 < v1 và p2 > p1

D. v2 < v1 và p2 < p1

Câu 2: Quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tƣởng là quá trình có:

A. dp = 0

B. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. ds = 0

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 3: Độ biến thiên entropy trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{v_2}}}{{{v_1}}}\)

C. \(\Delta s = R*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(\Delta s = 0\)

Câu 4: Công dãn nở trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(l = \frac{k}{{k - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

B. \(l = \frac{1}{{k - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

C. \(l = \frac{1}{{k - 1}}*({p_2}*{v_2} - {p_1}*{v_1})\)

D. \(l = R*({T_1} - {T_2})\)

Câu 5: Công kỹ thuật trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng:

A. \({l_{kt}} = \frac{1}{{k - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

B. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k - 1}}*({p_2}*{v_2} - {p_1}*{v_1})\)

C. \(l = R*({T_1} - {T_2})\)

D. \({l_{kt}} = \frac{k}{{k - 1}}*R*({T_1} - {T_2})\)

Câu 6: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đoạn nhiệt của khí lý tưởng có trị số bằng:

A. Bằng độ biến thiên enthalpy

B. q = 0

C. Bằng công kỹ thuật

D. Bằng công dãn nở

Câu 7: Trong quá trình đoạn nhiệt 1-2 của khí lý tưởng có T1 > T2 thì:

A. v2 > v1 và p2 > p1

B. v2 > v1 và p2 < p1

C. v2 < v1 và p2 > p1

D. v2 < v1 và p2 < p1

Câu 8: Quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng là quá trình có: 

A. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{p_2}}}{{{p_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. ds = 0

D. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

Câu 9: Độ biến thiên entropy trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng bằng:

A. \(\Delta s = {c_p}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

B. \(\Delta s = {c_v}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

C. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

D. \(\Delta s = {c_n}*\ln \frac{{{T_1}}}{{{T_2}}}\)

Câu 10: Công dãn nở trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(l = \frac{n}{{n - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

B. \(l = \frac{1}{{n - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

C. \(l = \frac{1}{{n - 1}}*({p_2}*{v_2} - {p_1}*{v_1})\)

D. \(l = \frac{n-1}{{n}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

Câu 11: Công kỹ thuật trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. \(l = \frac{1}{{n - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

B. \(l = \frac{n}{{n - 1}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

C. \(l = \frac{k}{{k - 1}}*R*({T_1} - {T_2})\)

D. \(l = \frac{n - 1}{{n}}*({p_1}*{v_1} - {p_2}*{v_2})\)

Câu 12: Nhiệt lượng tham gia trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng:

A. Bằng độ biến thiên enthalpy

B. Bằng độ biến thiên entropy

C. Bằng công kỹ thuật

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 13: Trong quá trình đa biến 1-2 của khí lý tưởng có T1 > T2 và n =1 ÷ k thì:

A. v2 > v1 và p2 > p1

B. v2 > v1 và p2 < p1

C. v2 < v1 và p2 > p1

D. v2 < v1 và p2 < p1

Câu 14: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đoạn nhiệt

Câu 15: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nội năng

D. Các đáp án trên đều sai

Câu 16: Quá trình đa biến có n = 1 là quá trình:

A. Đoạn nhiệt

B. Đẳng áp

C. Đẳng enthalpy

D. Các đáp án trên đều sai

Câu 17: Quá trình đa biến có n = 0 là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đoạn nhiệt

Câu 18: Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đoạn nhiệt

Câu 19: Quá trình đa biến có n = k là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đẳng entropy

Câu 20: Quá trình đa biến có n = \( \pm \infty \) là quá trình:

A. Đẳng tích

B. Đẳng áp

C. Đẳng nhiệt

D. Đoạn nhiệt

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên