Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 81 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 14. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán hoạt động trong năm kế toán ghi:

A. Nợ TK008 -Dự toán chi hoạt động

B. Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động

C. Nợ TK 611- Chi phí hoạt động, Có TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp, Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

D. Nợ TK 511 – Thu hoạt động do NSNN cấp, Có TK 911 - Chi phí hoạt động , Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

Câu 2: Khi đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động để sử dụng kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

C. Bên Nợ TK chi phí hoạt động (611)

D. Bên Có TK chi phí hoạt động (611)

Câu 3: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng lệnh chi tiền thực chi chuyển vào tài khoản tiền gửi Kho bạc kế toán ghi:

A. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động

B. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi

C. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền

D. Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc, Có TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi

Câu 4: Thu hồi số chi đã chi hộ cho cấp dưới bằng tiền mặt kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt, Có TK 1388 - Phải thu khác

B. Nợ TK 111- Tiền mặt, Có TK 136 - Phải thu nội bộ

C. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 336- Phải trả nội bộ

D. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 131- Phải thu khách hàng

Câu 5: Khi thu phí và lệ phí bằng tiền mặt kế toán ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 514- Thu phí lệ phí được khấu trừ, để lại

B. Nợ TK 111- Tiền mặt ,Có TK 5118 - Thu hoạt động khác do NSNN cấp

C. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3373 - Tạm thu phí, lệ phí

D. Nợ TK 111- Tiền mặt ,Có TK 3373 - Tạm thu phí, lệ phí, Đồng thời ghi Nợ TK 014 – Phí được khấu trừ để lại

Câu 6: Rút dự toán kinh phí hoạt động về quỹ tiền mặt kế toán ghi:

A. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3371 - Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008 – Dự toán chi hoạt động

B. Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc , Có TK 3371 - Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Nợ TK 008 – Dự toán chi hoạt động

C. Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc , Có TK 3371 - Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

D. Nợ TK 111- Tiền mặt , Có TK 3371 - Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Đồng thời ghi Có TK 008 – Dự toán chi hoạt động

Câu 7: Đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

A. Văn phòng Chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Doanh nghiệp nhà nước

Câu 8: Đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN?

A. Tập đoàn kinh tế nhà nước

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Công ty Cổ phần

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên

Câu 9: Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152)

B. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (611)

D. Bên nợ TK khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi (366)

Câu 10: Khi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK nguyên liệu, vật liệu (152)

B. Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ (1331)

C. Bên nợ TK chi hoạt động (611)

D. Bên nợ TK khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi (366)

Câu 11: Những chứng từ sau chứng từ nào được sử dụng đối với kế toán các khoản nợ phải thu?

A. Giấy rút dự toán bằng tiền mặt

B. Bảng chấm công

C. Phiếu thu, Giấy báo Có

D. Biên bản giao nhận TSCĐ

Câu 12: Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt động sự nghiệp được tính vào đâu?

A.  Chi hoạt động

B. Nguyên giá TSCĐ

C. Chi dự án

D. Chi hoạt động SXKD Trước

Câu 13: Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý của đơn vị kế toán cấp I quy định thế nào?

A. 25 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

B. 10 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

C. 30 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

D. 45 ngày sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý

Câu 14: Tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương được kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK tạm ứng (141)

B. Bên nợ TK phải trả viên chức (334)

C. Bên có TK phải trả viên chức (334)

D. Không trường hợp nào đúng

Câu 15: Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

A. Giảm nguyên giá TSCĐ

B. Giảm chi đầu tư

C. Giảm chi hao mòn lũy kế

D. Giảm chi hoạt động Trước

Câu 16: Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho công chức, viên chức kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

A. Bên nợ TK chi phí hoạt động (611)

B. Bên có TK tạm ứng (141)

C. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (334)

D. Bên nợ TK tạm ứng (141)

Câu 17: Khi đơn vị trả BHXH cho công chức viên chức trong đơn vị kế toán ghi tài khoản kế toán nào?

A. Bên có TK phải trả người lao động (334)

B. Bên nợ TK phải trả người lao động (334)

C. Bên nợ TK BHXH (3321)

D. Bên có TK BHXH (3321)

Câu 18: Câu 13: Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

A. Ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động

B. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ

C. Ghi tăng khoản nhận trước chưa khi thu ghi chi

D. Ghi giảm chi hoạt động Trước

Câu 19: Nguồn kinh phí hoạt động do NSNN cấp trong các đơn vị HCSN gồm nguồn nào?

A. Nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và không thường xuyên

B. Nguồn vốn kinh doanh

C. Nguồn thu phí, lệ phí được khấu trừ, để lại

D. Nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

Câu 20: Khoản kinh phí sử dụng cho dự án được NSNN cấp thuộc nguồn thu nào?

A. Thu hoạt động SXKD dịch vụ

B. Thu hoạt động do NSNN cấp

C. Thu phí, lệ phí được khấu trừ để lại

D. Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên