Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 789 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích - Phần 20. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

47 Lần thi

Câu 1: Phương pháp chuẩn độ thẳng:

A. Để định lượng một dung dịch NaCl người ta nhỏ dung dịch chuẩn độ AgNO3 vào dung dịch NaCl đến khi chất chỉ thị chuyển màu

B. Cho K2Cr2O7 tác dụng với KI dư trong môi trường acid. Định lượng I2 giải phóng ra bằng Na2S2O3

C. Cho AgNO3 dư tác dụng với clorid để tủa hòa toàn AgCl. Sau đó chuẩn độ AgNO3 còn thừa bằng dung dịch chuẩn KSCN

D. Để định lượng một dung dịch KCl người ta nhỏ dung dịch chuẩn độ AgNO3 vào dung dịch KCl đến khi chất chỉ thị chuyển màu

Câu 2: Phương pháp chuẩn độ ngược:

A. Cho K2Cr2O7 tác dụng với KI dư trong môi trường acid. Định lượng I2 giải phóng ra bằng Na2S2O3

B. Nhỏ dung dịch chuẩn độ AgNO3 vào dung dịch NaCl đến khi chất chỉ thị chuyển màu

C. Để định lượng clorid, trước hết ta cho AgNO3 dư để tủa hòa toàn AgCl. Sau đó chuẩn độ AgNO3 còn thừa bằng dung dịch chuẩn KSCN

D. Cho K2Cr2O7 tác dụng với KI trong môi trường base. Định lượng I2 giải phóng ra bằng Na2S2O3

Câu 6: Trong phương pháp chuẩn độ thể tích, dung dịch chuẩn thường được:

A. Cho vào bình tam giác (Erlen)

B. Cho vào trên cây Buret

C. Cho vào bình định mức

D. Tất cả đều sai

Câu 7: Trong phương pháp chuẩn độ thể tích, dung dịch phân tích thường được:

A. Cho vào bình tam giác (Erlen)

B. Cho vào trên cây Buret

C. Cho vào bình định mức

D. Tất cả đều sai

Câu 8: Điểm tương đương được gọi là:

A. Điểm mà tại đó chỉ thị chuyển màu rõ rệt nhất

B. Điểm mà lượng sản phẩm tạo ra nhiều nhất

C. Điểm mà lượng dung dịch chuẩn tương đương lượng dung dịch phân tích

D. Điểm mà VR.CMR = VX.CMX

Câu 9: Phân loại các phương pháp chuẩn độ thể tích theo bản chất phản ứng bao gồm, ngoại trừ:

A. Chuẩn độ tạo tủa

B. Chuẩn độ tạo phức

C. Chuẩn độ oxy hóa khử

D. Chuẩn độ đo quang

Câu 11: Chọn câu sai. Chuẩn độ thay thế:

A. Thêm một lượng dung dịch MY vào dung dịch phân tích X sao cho xảy ra phản ứng thay thế X + MY → MX + Y

B. Chuẩn độ Y sinh ra bằng dung dịch chuẩn R thích hợp

C. Kết quả eX = eY = eR

D. MX phải bền hơn MY

Câu 13: Khái niệm Sai số điểm cuối:

A. Là sai số gây ra do điểm cuối của quá trình chuẩn độ trùng với điểm tương đương

B. Là sai số tuyệt đối

C. Là sai số tương đối

D. Tất cả đều sai

Câu 14: Bước nhảy ∆pXđp của đường chuẩn độ:

A. Càng ngắn thì sai số càng bé

B. Càng ngắn khi Kcb càng lớn

C. Quá ngắn (gần bằng 0) vẫn có thể chuẩn độ được

D. Càng ngắn thì phát hiện điểm tương đương càng khó chính xác

Câu 15: Bước nhảy ∆pXđp của đường chuẩn độ là:

A. Tỉ lệ nghịch với nồng độ chất phân tích

B. Tỉ lệ nghịch với nồng độ chất chuẩn

C. Tỉ lệ thuận với Kcb

D. Tất cả đều sai

Câu 32: Chuẩn độ dung dịch H3PO4 bằng NaOH, methyl da cam chuyển màu là V1, phenolphtalein chuyển màu là V2 (mL). Gọi V là thể tích NaOH chuẩn độ. Nếu 0 < V < V1:

A. dung dịch bình nón chỉ chứa H3PO4

B. dung dịch bình nón chứa H3PO4 và NaH2PO4

C. dung dịch bình nón chỉ chứa NaH2PO4

D. dung dịch bình nón chứa H3PO4 và NaOH

Câu 33: Giả sử có một dung dịch H3PO4, methyl da cam chuyển màu là V1, phenolphtalein chuyển màu là V2 (mL). Gọi V là thể tích NaOH chuẩn độ. Nếu V1 < V < V2 thì:

A. dung dịch bình nón chỉ NaH2PO4 và Na2HPO4

B. dung dịch bình nón chứa H3PO4, NaH2PO4

C. dung dịch bình nón chỉ chứa NaH2PO4

D. dung dịch bình nón chứa NaH2PO4 và NaOH

Câu 34: Giả sử có một dung dịch H3PO4, methyl da cam chuyển màu là V1, phenolphtalein chuyển màu là V2 (mL). Gọi V là thể tích NaOH chuẩn độ. Nếu V > V2 thì:

A. dung dịch bình nón chứa Na2HPO4 và Na3PO4

B. dung dịch bình nón chứa Na2HPO4 và Na2HPO4

C. dung dịch bình nón chỉ chứa Na2HPO4

D. Tất cả đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa phân tích có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 47 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên