Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 17

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 45 Câu hỏi
  • 158 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh - Phần 17. Tài liệu bao gồm 45 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Đặc điểm gây rối là gì?

A. Diễn ra tự phát do bị các lực lượng phản cách mạng kích động.

B. Diễn ra bất ngờ, không gian hẹp, thời gian nhất định.

C. Diễn ra tự phát do các phần tử chống đối trong xã hội kích động.

D. Diễn ra tự phát do các phần tử chống đối trong xã hội.

Câu 2: Một trong những đặc điểm của gây rối là gì?

A. Có lực lượng quần chúng tham gia.

B. Lực lượng tham gia thường đông, nhiều thành phần dân cư.

C. Có khi lôi kéo được một bộ phận quần chúng tham gia.

D. Lực lượng tham gia thường đông, dân cư.

Câu 3: Kẻ thù thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình, chống phá ta về chính trị, tư tưởng nội dung đó cụ thể là gì?

A. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong bộ máy Nhà nước ta.

B. Phá vỡ sự thống nhất của các tổ chức nhất là tổ chức chính trị.

C. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

D. Phá vỡ sự thống nhất của các tổ chức chính trị.

Câu 4: Thực hiện thủ đoạn diễn biến hoà bình, kẻ thù lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá ta. Chúng lưu ý một trong những vấn đề gì?

A. Triệt để khai thác hoàn cảnh  của đồng bào dân tộc để kích động.

B. Triệt để tận dụng những hiện tượng non kém về nhận thức của một số người.

C. Triệt để khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra.

D. Triệt để tận dụng những hiện tượng non kém về bản lĩnh cách mạng.

Câu 5: Kẻ thù thực hiện thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", chống phá ta về chính trị, tư tưởng. Một trong những nội dung đó là gì?

A. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong bộ máy Nhà nước ta.

B. Phá vỡ sự thống nhất của các tổ chức nhất là tổ chức chính trị.

C. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị, làm mất hiệu lực nguyên tắc tập trung dân chủ.

D. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức của một Đảng cầm quyền.

Câu 6: Bản chất của chiến lược “Diễn biến Hoà bình” – Bạo loạn Lật đổ là gì?

A. Là chống phá các nước Xã hội Chủ nghĩa và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước tiến bộ trên thế giới.

B. Là chống phá tất cả các nước không theo quỹ đạo chung của Mỹ, không tuân thủ trật tự mà đế quốc Mỹ và các thế lực phản động xắp đặt.

C. Là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong giai đoạn mới của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động với chủ nghĩa xã hội và phong trào tiến bộ trên thế giới.

D. Là cuộc chiến tranh không tiếng súng trên mọi lĩnh vực đối với những đối tượng tác chiến chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trên thế giới.

Câu 7: Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” ổ nhằm vô hiệu hoá LLVTND tập trung chủ yếu ở nội dung?

A. Gây chia rẽ nội bộ giữa Lực lượng CAND và Lực lượng QĐND chia rẽ tình đoàn kết quân dân.

B. Mua chuộc hàng ngũ cán bộ của quân đội và công an nhân dân, làm xói mòn về phẩm chất đạo đức lối sống.

C. Phá vỡ hệ tư tưởng tổ chức của quân đội và công an. Tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

D. Kích động mâu thuẫn giữa lợi ích phát triển kinh tế với xây dựng quân đội chính quy hiện đại củng cố Quốc phòng

Câu 8: Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” BLLĐ đã và đang xâm nhập chống phá chúng ta trên mặt trận văn hoá ở nội dung nào mạnh nhất?

A. Lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân và làm băng hoại đạo đức

B. Tuyên truyền và xâm nhập đời sống văn hoá phương Tây

C. Đề cao giá trị vật chất, tôn thườ đồng tiền, sống ích kỷ.

D. Làm phai mờ tryền thống văn hoá dân tộc, truyền thống cách mạng và nền văn hoá Cách mạng.

Câu 9: Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” BLLĐ đã và đang lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá chúng ta trọng điểm ở nội dung:

A. Khai thác các mâu thuẫn giữa các dân tộc trong đất nước

B. Kích động, xúi giúc các dân tộc đòi quyền tự quyết dân tộc chủ nghĩa với Đảng Nhà nước, kích động chủ nghĩa ly khai.

C. Lợi dụng những khó khăn còn tồn tại về vật chất, đời sống tinh thần tạo dựng xu hướng bất bình với Đảng, Nhà nước và CNXH.

D. Kích động đòi “ dân chủ “ tôn trọng “quyền “ của các dân tộc, gây rối loạn an ninh chính trị.

Câu 10: Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” – Bạo loạn Lật đổ lợi dụng vấn đề tôn giáo nước ta tập trung chủ yếu ở nội dung nào?

A. Lợi dụng các phần tử phản động đội lốt tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, kích động giáo dân.

B. Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để phát triển các tư tưởng tôn giáo phản cách mạng, có chủ trương chống CNXH.

C. Tích cực hoạt động nhằm phối hợp các lực lượng phản động trong nước với lực lượng tôn giáo chống cộng Quốc tế.

D. Lợi dụng chính sách của Đảng và nhà nước, đòi tự do tôn giáo dẫn đến đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Câu 11: Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” – Bạo loạn Lật đổ đã và đang chống phá về Kinh tế ở nước ta tập trung chủ yếu ở nội dung nào?

A. Tạo áp lực về kinh tế để buộc ta chấp nhận các điều kiện về chính trị.

B. Đầu tư và khuyến khích các nền kinh tế tư bản tư nhân, thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước nhằm chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản XHCN.

C. Làm chệch định hướng XHCN của nền kinh tế đất nước, từ đó chuyển hoá chế độ chính trị.

D. Chiến lược đầu tư ồ ạt nhằm chiếm lĩnh  và định hướng thị trường theo quỹ đạo của chúng.

Câu 12: Chiến lược “DBHB” – Bạo loạn Lật đổ đã và đang chống phá về chinh trị tư tưởng tinh thần cách mạng ở nước ta tập trung chủ yếu ở nội dung:

A. Chống phá sự đoàn kết của toàn đảng toàn quân và toàn dân, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc.

B. Chống phá và làm mất hiệu lực nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cao nhất của Đảng và Nhà nước ta.

C. Chống phá hệ tư tưởng chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

D. Chống phá đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

Câu 13: Một trong những biện pháp phòng chống chiến lược “DBHB” BLLĐ là:

A. Để mỗi người dân là một pháo đài bất khả xâm phạm trước mọi âm mưu DBHB của địch.

B. Để xây dựng con người mới XHCN đang trong giai đoạn hiện nay.

C. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội.

D. Để không sa ngã vào các tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch xã hội.

Câu 14: Quá trình không ngừng bồi dưỡng lập trường quan điểm và phẩm chất đạo đức trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhằm mục tiêu:

A. Xây dựng một xã hội mới, công bằng dân chủ và văn minh.

B. Phòng chống chiến lược "DBHB' - BLLĐ của chủ nghĩa đế quốc, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

C. Nhà nước và nhân dân kiên định phát triển theo con đường xây dựng CNXH mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

D. Xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý có đạo đức, có năng lực, phẩm chất tốt đẹp

Câu 15: Phương châm chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta chống chiến lược DBHB -BLLĐ là gì?

A. Kiên định con đường đi lên CNXH.mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

B. Phát huy tiềm năng của các địa phương để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo ngăn chặn sự xất hiện và phát triển của “DBHB”-BLLĐ.

C. Kết hợp chặt chẽ giữa chống  bên trong và chủ động ngăn ngừa mọi  tình huống. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh toàn diện gắn với xây dựng thực lực cách mạng.

D. Kiên quyết chống lại các biểu hiện mất cảnh giác, chủ quan trong việc chống DBHB ở các đơn vị cơ sở. Bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Sẵn sàng chống bạo loạn ở các địa bàn cơ sở.

Câu 16: Quan điểm chỉ đạo của Đảng chống lại chiến lược DBHB, BLLĐ như thế nào?

A. Chống DBHB  BLLĐlà nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

B. Chống DBHB, BLLĐ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc XHCN hiện nay, cả trước mắt và lâu dài.

C. Các địa phương, tỉnh, thành chủ động tích cực có phương án chống được DBHB, BLLĐ.

D. Lực lượng vũ trang phải nêu cao tinh thần cảch giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Câu 17: Đảng và Nhà nước ta phải xác định rõ mục tiêu chống lại chiến lược "Diễn biến hoà bình" là:

A. Tiêu diệt và làm tan rã mọi tổ chức phản động trong và ngoài nước.

B. Xây dựng lực lượng an ninh quốc gia hùng mạnh, đủ sức đánh bại mọi âm mưu phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.

C. Giữ vững ổn định chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và CNXH. Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn “DBHB”, BLLĐ của các thế lực thù địch.

D. LLVTND nêu cao cảnh giác bảo vệ chặt chẽ an ninh biên giới, nhanh chóng dập tắt mọi nguy cơ bạo loạn - lật đổ.

Câu 18: Các thế lực phản động lợi dung những phần tử nguỵ quân cũ nhằm thực hiện âm mưu thủ đoạn nào trong chiến lược DBHB?

A. Âm mưu dùng bạo lực để tiến hành BLLĐ.

B. Gây mất ổn định chính trị, thu hút sự chú ý trên trường quốc tế.

C. Tiến công xâm nhập phá hoại đất nước ta.

D. Gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Câu 19: Thủ đoạn của nội dung chống phá về tôn giáo là gì?

A. Lợi dụng tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan và tư tưởng phản động chống CNXH; tạo nên  lực lượng đối lập với nhà nước ta, tách rời các vùng tôn giáo ra khỏi sự quản lý của nhà nước.

B. Cung cấp tiền của, vũ khí cho các tổ chức tôn giáo cực đoan để chuẩn bị chiến tranh tôn giáo chống chính quyền cách mạng lâu dài.

C. Chia rẽ các tôn giáo gây mất ổn định an ninh chính trị trong nước để thừa cơ gây bạo loạn lật đổ.

D. Kích động tự do hoá tuyên truyền tôn giáo dẫn đến đòi đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập.

Câu 20: Thủ đoạn của nội dung chống phá về dân tộc như thế nào?

A. Kẻ thù gây ra các mâu thuẫn giữa các dân tộc hòng chia rẽ phá khối đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam.

B. Đòi "dân chủ" và "quyền" của các dân tộc để kích động chủ nghĩa ly khai.

C. Kích động bạo loạn mưu đồ thành lập các quốc gia tự trị tách khỏi Việt nam,

D. Lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất và tinh thần tạo dựng mâu thuẫn bất bình đối với chính quyền và các tổ chức xã hội.

Câu 21: Chiến lược “Diễn biến hoà bình “-BLLĐ chống phá cách mạng Việt Nam về chính trị tư tưởng như thế nào?

A. Làm phai mờ truyền thống văn hoá, suy thoái giá trị đạo đức mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ.

B. Tuyên truyền lối sống thực dụng, phi chính trị, phi giaicấp của thanh niên, thế hệ trẻ.

C. Trọng tâm là xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng trong mọi tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân.

D. Chống phá và vô hiệu hoá các tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội.

Câu 22: Âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đối với cách mạng ở Việt nam là gì?

A. Tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam khi điều kiện có thể.

B. Tiến hành hoà hoãn với Việt Nam nhằm hoà tan phong trào cách mạng bằng kinh tế

C. Tiến hành chiến lược Diễn biến Hoà bình - Bạo loạn Lật đổ ở Việt Nam. Sẵn sàng sử dụng vũ lực gây chiến tranh.

D. Tập trung lực lưọng, bao vây kinh tế, chính trị chuẩn bị cho chiến tranh.

Câu 23: Bạo loạn lật đổ được hiểu là gì?

A. Dùng các thủ đoạn của hoạt động quân sự, bằng sức mạnh xoá bỏ chế độ XHCN ở các nước XHCN và các quốc gia tiến bộ .

B. Là hoạt động chống phá bằng bạo lực, có tổ chức và nhằm gây rối loạn trật tự an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ, thiết lập chính quyền phản động ở địa phương và trung ương của các lực lượng phản động.

C. Dùng các hoạt động phi quân sự để lật đổ chế độ chính trị của một quốc gia và  thay vào đó chính quyền mới theo sự điều hành của CNĐQ.

D. Dùng lực lượng vũ trang và bán vũ trang của đế quốc, nhằm lật đổ càng thay đổi chế độ chính trị của các quốc gia tiến bộ.

Câu 24: Bản chất của chiến lược:”Diễn biến hoà bình “là gì?

A. Chủ nghĩa đế quốc và thế lực phản động chủ yếu dùng các biện pháp phi quân sự tiến công xoá bỏ chế độ chính trị ở các nước tiến bộ nhất là các nước XHCN từ bên ngoài.

B. Là cuộc đấu tranh giai cấp trong giai đoạn mới, giữa chủ nghĩa tư bản phản động và chủ nghĩa xã hội, giữa giai cấp tư sản cầm quyền và giai cấp công nhân-nhân dân lao động toàn thế giới.

C. Là cuộc đấu tranh bằng biện pháp tăng cường gây sức ép về chính trị-kinh tế, ràng buộc các nước XHCN lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc, dần dần xoá bỏ chế độ XHCN ở các nước này.

D. Từng bước xoá bỏ chủ nghĩa Mác –Lê -Nin, làm sai lệch định hướng XHCN ở các quốc gia tiến bộ và các nước XHCN, hướng các quốc gia này đi theo quĩ đạo của chủ nghĩa đế quốc.

Câu 25: Chủ nghĩa đế quốc quyết tâm vô hiệu hoá Lực lượng Vũ trang nhân dân với mục đích gì?

A. LLVTND  là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN ở Việt Nam.

B. LLVTND  vừa có lợi ích về sản xuất kinh tế vừa có lợi ích về quốc phòng an ninh.

C. Vô hiệu hoá được LLVTND tức là phủ định được sức mạnh quốc phòng trong sự nghiệp cách mạng của của nhân dân ta.

D. LLVTND ta là tổ chức có phẩm chất đạo đức lối sống tốt nhất và lòng tin vào Đảng cộng sản cao nhất, vô hiệu hoá được LLVTND  là có thể làm được tất cả.

Câu 26: Củng cố trận địa chính trị, tư tưởng, văn hoá được thực hiện trên cơ sở:

A. Nghiên cứu nắm vững hiểu biết đúng, đủ về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

B. Nghiên cứu sâu rộng các học thuyết chính trị trên thế giới, đánh giá mọi mặt khách quan, chủ quan để xây dựng một nhân sinh quan XHCN.

C. Trên cơ sở phát triển kinh tế phát triển hệ thống tư duy kinh tế - chính trị phù hợp với xu hướng thời đại.

D. Rèn luyện bản lĩnh người chiến sỹ cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống các hành vi ảnh hưởng đến tư tưởng chính trị, tinh thần.

Câu 28: Sau cách mạng tháng 8/1945, trên đất nước ta có những kẻ thù nào xuất hiện?

A. Quân Tưởng, Anh, Mỹ, ấn, Nhật, Pháp…

B. Quân Pháp, Ấn, Tàu, Mỹ, Thái, Phát xít Nhật.

C. Quân Tưởng, Anh, Ấn, Nhật, Pháp…

D. Quân Pháp, Tàu, Mỹ, Thái, Phát xít Nhật.

Câu 29: Trong nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, ông cha ta thực hiện đấu tranh trên mặt trận chính trị. Một trong những nội dung đấu tranh thể hiện như thế nào?

A. Tăng cường củng cố Nhà nước đủ sức chỉ huy cuộc kháng chiến.

B. Củng cố Nhà nước gắn với xây dựng thể chế chính trị.

C. Tăng cường củng cố Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền để đủ sức lãnh đạo kháng chiến.

D. Chống chia rẽ nội bộ nhà nước phong kiến.

Câu 30: Chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc loại hình nghệ thuật quân sự nào?

A. Chiến dịch tiến công theo nhiệm vụ chính trị của Đảng.

B. Chiến dịch tiến công

C. Chiến dich phản công

D. Chiến dịch phòng ngự

Câu 31: Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, gồm những bộ phận nào?

A. Gồm 2 bộ phận: quân sự, chính trị

B. Gồm 3 bộ phận: chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật.

C. Gồm 3 bộ phận: chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật.

D. Gồm 2 bộ phận: học thuyết quân sự và nghệ thuật tiến hành chiến tranh.

Câu 32: Chủ nghĩa Mác-Lê-nin có những ảnh hưởng nào tới nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo?

A. Là nền tảng tư tưởng là cơ sở cho Đảng ta định ra đường lối quân sự trong khởi nghĩa và chiến tranh ở Việt Nam.

B. Là học thuyết quân sự đúng đắn, khoa học nhất để Việt Nam sử dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

C. Là những chủ trương đường lối quân sự phù hợp nhất, sát thực nhất đối với cách mạng Việt Nam.

D. Là lý luận kinh điển về nghệ thuật quân sự, tư liệu tham khảo cho tư tưởng quân sự Việt Nam.

Câu 33: Tư tưởng chỉ đạo nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên ta như thế nào?

A. Tích cực chủ động tiến công tiến công liên tục từ nhỏ tới lớn, từ cục bộ đến toàn bộ

B. Chủ động đánh địch khi địch có mưu đồ xâm lược, chặn địch ngay từ biên giới.

C. Dụ địch vào sâu trong nội địa, đánh vào sự chủ quan hiếu thắng coi thương khinh địch của giặc.

D. Chủ động phòng ngự, tạo thời cơ bao vây chia cắt địch để tiêu diệt, dành thắng lợi.

Câu 34: Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông thời Trần, thực hiện kế sách đánh giặc như thế nào?

A. Khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt.

B. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, nơi hiểm yếu của kẻ thù.

C. Tiến công liên tục vào hậu phương của địch.

D. Phân tán lực lượng tránh thế mạnh, đánh vào sau lưng địch

Câu 35: Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo là vấn đề gì?

A. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân.

B. Tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh.

D. Tư tưởng chỉ đạo tác chiến của Quân đội ta.

Câu 36: Một trong những nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên ta là  gì?

A. Nghệ thuật toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.

B. Nghệ thuật tác chiến của chiến tranh nhân dân.

C. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.

D. Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao binh vân kết hợp với đấu tranh quân sự.

Câu 38: Một trong những nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên là gì?

A. Nghệ thuật phát huy sức mạnh của các lĩnh vực hoạt động.

B. Nghệ thuật đấu tranh quân sự đóng vai trò quyết định.

C. Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận.

D. Nghệ thuật đấu tranh quân sự đóng vai trò quyết định rất quan trọng.

Câu 39: Sau cách mạng tháng 8/1945, chúng ta xác định kẻ thù "nguy hiểm, trực tiếp" của cách mạng như thế nào? 

A. Thực dân Pháp là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm của cách mạng Việt Nam.

B. Thực dân Pháp và bọn tay sai là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm của cách mạng.

C. Thực dân Pháp, phát xít Nhật, quân Tàu Tưởng là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm.

D. Thực dân Pháp, quân Tàu Tưởng là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm.

Câu 40: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành thắng lợi vào thời gian nào?

A. Vào 1/1973.

B. Vào năm 1975.

C. Vào tháng 4/1975.

D. Vào tháng 4/1974.

Câu 41: Trong nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên. Vị trí mặt trận chính trị được xác định như thế nào?

A. Là mặt trận quan trọng nhất tạo điều kiện cho các mặt trận khác.

B. Là cơ sở tạo sức mạnh quân sự, ngoại giao, binh vận.

C. Cùng với quân sự quyết định sức mạnh của chiến tranh.

D. Cùng với quân sự quyết định sức mạnh của chiến tranh nhân dân.

Câu 42: Trong nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, tư tưởng xuyên suốt trong đấu tranh ngoại giao là gì?

A. Giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc, kết hợp với tiến công địch toàn diện.

B. Giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc, kết hợp với mặt trận quân sự, kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.

C. Giữ vững quyền chủ động, tiến công địch liên tục, tạo điều kiện cho quân sự.

Câu 43: Trên cơ sở nào tổ tiên ta thực hiện kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận?

A. Đó là truyền thống tiêu biểu trong chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

B. Đó là yếu tố cơ bản tạo sức mạnh của ta mà kẻ địch không có.

C. Đó là truyền thống, kinh nghiệm giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh của dân tộc ta.

D. Đó là yếu tố cơ bản tạo sức mạnh của ta mà kẻ địch không có được.

Câu 44: Trong nội dung nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên, vị trí của mặt trận quân sự được xác định như thế nào?

A. Là mặt trận cơ bản chi phối các mặt trận khác, ảnh hưởng đến kết cục chiến tranh.

B. Có tính quyết định trực tiếp thắng lợi của chiến tranh.

C. Là mặt trận xung kích tiêu diệt sinh lực địch.

D. Là mặt trận xung kích tiêu diệt sinh lực địch toàn diện.

Câu 45: Thế trận đánh giặc được thể hiện trong nghệ thuật đánh giặc của tổ tiên như thế nào?

A. Thế trận chiến tranh nhân dân, mọi người và làng xã, cả nước đánh giặc.

B. Kết hợp các lực lượng, các thế trận cùng đánh giặc.

C. Thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện "Cử quốc nghênh địch". Mỗi thôn xóm, bản làng là một pháo đài diệt giặc"

D. Thế trận chiến tranh nhân dân, làng xã, đánh giặc.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng an ninh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 45 Câu hỏi
  • Sinh viên