Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 280 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 9. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 2:  Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, không được vi phạm quy định nào dưới đây?

A. Đưa ra điều kiện làm hạn chế sự tham gia cúa nhà thầu

B. Nêu nhãn hiệu, xuất xứ của hàng hóa

C. Tạo sự cạnh tranh không bình đẳng cho các nhà thầu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Ngay sau thòi điểm đóng thầu, nhà thầu phát hiện trong hồ sơ dự thầu đã không kê khai và không đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện họp đồng tương tự của mình. Trong trưòng họp này:

A. Nhà thầu không được làm rõ đối với họp đồng không kê khai trong hồ sơ dự thầu

B. Nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

C. Nhà thầu được phép gửi hồ sơ làm rõ về năng lực, kinh nghiệm đến bên mời thầu trong thời gian quy định tại hồ sơ mời thầu

Câu 4: Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ có phải áp dụng họp đồng trọn gói hay không?

A. Phải áp dụng hợp đồng trọn gói nếu gói thầu có tính chất đơn giản 

B. Phải áp dụng hợp đồng trọn gói trong mọi trường hợp

C. Chi áp dụng khi chủ đầu tư thấy cần thiết 

Câu 5: Chọn dự án nào sau dưới đây dự án đầu tư phát triển:

A. Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc

B. Nội dung mua thiết bị văn phòng của bệnh viện A

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng. 

Câu 6: Nội dung nào sau đây là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

A. Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

B. Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng thấm định giá 

C. Các báo giá của nhà cung cấp

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 7: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải trên phương tiện nào?

A. Báo Đấu thầu.

B. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

C. Cả 2 phương tiện trên

Câu 9: Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về?

A. Kỹ thuật

B. Tài chính

C. Tư cách hợp lệ

D. Năng lực, kinh nghiệm

Câu 10: Chọn gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn?

A. Logistics

B. Lập hồ sơ thiết kế, dự toán

C. Lập hồ sơ mời quan tâm 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 11: Dịch vụ nào sau đây là dịch vụ tư vấn?

A. Dịch vụ bảo hiểm

B. Dịch vụ quảng cáo

C. Dịch vụ logistics

D. Dịch vụ kiểm toán

Câu 12: HSMT quy định thời điểm đóng thầu và thời điểm mỏ - thầu là 9h00 và 9h30 ngày 25/5/2016. Nhà thầu A mang HSDT đến nộp lúc 9hl0 phút với lý do tắc đường nên đến muộn. Trong trường họp này, bên mời thầu phải xử lý như thế nào?

A. Tiếp nhận HSDT của nhà thầu A đế tăng tính cạnh tranh vì vẫn chưa đến thời điếm mở thầu

B. Xin ý kiến chủ đầu tư để chủ đầu tư xem xét, quyết định

C. Nhận HSDT của nhà thầu A, đến thời điểm mở thầu xin ý kiến của các nhà thầu tham dự có chấp thuận mở HSDT của nhà thầu A hay không

D. Không tiếp nhận HSDT của nhà thầu A

Câu 13: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu, thì áp dụng phương pháp đánh giá HSDT nào?

A. Phương pháp giá thấp nhất và Phương pháp giá cố định

B. Phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá

C. Phương pháp giá cố định

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 15: Hợp đồng nào dưới đây không được áp dụng đối vói gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

A. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

B. Hợp đồng trọn gói 

C. Hợp đồng theo thời gian

Câu 16: Đâu là một trong các điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phưong pháp giá thấp nhất?

A. Có giá dự thầu nho hơn giá gói thầu

B. Có giá đánh giá thấp nhất

C. Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất

D. Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất

Câu 18: Tổng công ty A dự kiến chỉ định thầu cho Công ty B (là công ty con, do Tổng công ty A nắm giữ 51% vốn điều lệ) thực hiện gói thầu xây lắp công trình X thuộc dự án Y mà Tống công ty A làm chủ đầu tư. Việc chỉ định thầu cho Công ty B thực hiện gói thầu xây lắp công trình X có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

A. Vi phạm do Công ty B là công ty con của Tông công ty A nên không đáp ứng quy định vê bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

B. Không vi phạm

C. Không vi phạm nếu gói thầu xây lắp công trình X đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu

Câu 20: Trong HSDT của nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa USB 8G, nhà thầu chào USB 8G của Kingmax nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là “0” đồng. Trong trưòng hợp này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

A. Coi đây là sai lệch và lấy đon giá trong dự toán được duyệt đê hiệu chỉnh cho nhà thâu

B. Coi đây là sai lệch và lấy đon giá thấp nhất trong số các HSDT tham dự đê hiệu chỉnh cho nhá thầu

C. Mời nhà thầu làm rõ về đơn giá của USB sau đó căn cử ý kiên làm rõ của nhà thâu sẽ xử lý tiếp.

D. Không tiến hành hiệu chỉnh hoặc sửa lỗi

Câu 21: Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 22 tỷ đồng) trên địa bàn tĩnh X. HSMT quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi họp đồng có giá trị tối thiếu 15 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh X. Hỏi quy định như vậy có phù họp không?

A. Phù họp, quy định như vậy để tạo điều kiện cho nhà thầu trên địa bàn tỉnh X

B. Chưa phù hợp lắm, nên quy định giá trị hợp đồng tương tự bằng khoảng 50% giá gói thầu (khoảng 11 tỷ đồng) để tăng số lượng nhà thầu tham dự, tăng tính cạnh tranh cho gói thầu

C. Không phù hợp, quy định như trên là làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu

Câu 22: Gói thầu nào dưới đây là gói thầu mua sắm hàng hóa?

A. Gói thầu xây dựng trang thông tin điện tử (website)

B. Gói thầu bảo hiếm công trình 

C. Gói thầu cung cấp phần mềm diệt virus

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 23: Loại hợp đồng nào dưói đây phù họp đế áp dụng cho gói thầu nạo vét lòng hồ có giá gói thầu 19 tỷ đồng?

A. Hợp đồng trọn gói

B. Hợp đồng theo đơn giá cố định vì chưa xác định được cụ thế khối lượng bùn đất phải nạo vét

C. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh vì chủ đầu tư chưa xác định được cụ thể khối lượng bùn đất phải nạo vét; giá nhân công, xăng dầu có thế có biến động 

Câu 24: Phương thức LCNT đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu 25 tỷ đồng là:

A. Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ;

B. Một giai đoạn, 2 túi hồ sơ;

C. Đáp án a và b đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên