Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Trong khi tham dự thấu gói thầu xây lắp, trong đơn dự thầu nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí. Tổ chuyên gia, bên mời thầu xử lý trường hợp này như thế nào?

A. Tiến hành hiệu chỉnh theo quy định

B. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá và giá dự thầu của nhà thầu được hiểu là đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

C. Hồ sơ dự thân của nhà thầu không đươc tiếp tục xem xét đánh giá

Câu 3: Năm 2016, Công ty A vi phạm quy định cụa pháp luât về đấu thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tình X trong thời hạn 3 năm. Năm 2017, khi Công ty A tham dự thầu goi than B tại tỉnh Y, bên mời thầu gói thầu B sẽ:

A. Loại Công ty A do nhà thầu này đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu

B. Do Công ty A chỉ bị cấm tham dự thầu trong phạm vi tỉnh X nên hồ sơ dự thầu của nhà thầu này được tiếp tục xem xét đánh giá

C. Báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết đỊnh

Câu 4: Việc cán bộ của cơ quan X (vừa nghỉ hưu được 01 tháng) tham dự thầu gói thầu do cơ quan X là chủ đầu tư có vi phạm quy định tại điểm e khoán 6 Điều 89 Luật đấu thầu hay không?

A. Không vi phạm vì theo đinh nghĩa tại Luật Cán bộ, công chức thì thồi việc khác với nghỉ hưu

B. Vi phạm

C. Xin Ý kiến chủ đầu tư để xử lý tình huống trong đấu thầu

Câu 5:  Đối với gói thầu tư vấn áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi nào?

A. Có hồ sơ dự thầu hợp lệ

B. Có điểm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu

C. Có giá dự thầu thấp nhất

D. Cả 3 đán án trên đều sai 

Câu 6: Quy định nào về giá dự thầu dưới đây là đây đủ?

A. Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết

B. Bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đỏ có phí, lệ phí (nếu có)

C. Bao sồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí dự phòng

Câu 7: Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 31/7/2017, thời điềm mở thầu là 9h30 ngày 31/7/2017. Trường hợp nào dựới đây đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

A. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ 9hl5 ngày 31/7/2016

B. Hồ sơ dự thầu có hiệu lực trong vòng 150 ngày kể từ 9h30 ngày 31/7/2016

C. Hồ sơ dự thầu cỏ hiệu lực trong vòng 120 ngày kể từ 9h00 ngày 31/7/2016

D. Đáp án a và c 

Câu 9: Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình X quy định từ năm 2014 đền trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải hoàn thành tối thiểu 03 hợp đồng có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 70 tỷ đồng. Nhà thầu được đánh giá làđáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhà thầu đã hoàn thành 01 hợp đồng xây lắp có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, có giá trị hoàn thành là 210 tỷ đồng

B. Nhà thầu đã hoàn thành 02 hợp đồng xây lắp có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, trong đó một hợp đồng có giá trị hoàn thánh là 150 tỷ đồng, một hợp đồng có giá trị hoàn thành là 72 tỷ đồng.

C. Nhà thầu đã hoàn thành 03 hợp đồng xây lắp có tính chất, độ phức tạp tương tự với gói thầu đang xét, mỗi hợp đều có giá trị hoàn thành lớn hơn 70 tỷ đồng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Theo quy định của Luật đấu thầu, đối với gói thầu xây lắp có giá dưới 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thàu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham dự thầu, Nhà thầu nào sau đây đủ điều kiện tham dự Gói thầu xấy lắp vừa nêu?

A. Nhà thầu đáp ứng tiêu chí về nguồn vốn đôi với doanh nghiẹp nhỏ, siêu nhỏ theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

B. Nhà thầu đáp ứng tiêu chí về số lao động đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo Nghị định số 56/2009/NĐ-CP

C. Nhà thầu đáp ứng cả 02 tiêu chí về nguồn vốn và sô lao động đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo Nghị đình số 56/2009/NĐ-CP

D. Nhà thầu đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí về nguồn vốn hoăc số laođộng đối với doah nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo NĐ56/2009/NĐ-CP

Câu 11: Theo quy định của hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 trở lại đây, khi đó:

A. Tất cả các hợp đồng (không phân biệt thời gian ký kết) được hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn từ năm 2014 đến trước thời điểm đóng thầu đều được xem xét.

B. Hợp đồng tương tự ký kết năm 2012, hoàn thành tháng 2 năm 2014 sẽ không được xem xét.

C. Chỉ xem xét các hợp đồng ký kết từ ngày 01/01/2014 và đã hoàn thành trước thời điểm đóng thầu

Câu 12: Loại hợp đồng nào dưới đây được áp dụng cho gói thầu nạo vét, cải tạo kênh mương có giá gói thầu 17 tỷ đồng?

A. Hợp đồng theo đơn giá cố định vì chưa xác định được cụ thể khối lượng bùn đất phải nạo vét

B. Hợp đồng theo đơn giá điều chinh vì chủ đầu tư chưa xác định được cụ thể khối lượng bùn đất phải nạo vét; giá nhân công, xăng dầu có thể có biển động.

C. Hợp đồng trọn gói.

Câu 13: Gói thầu xây lắp phức tạp, có giá gói thầu là 19 tỷ đổng có bắt buộc phải áp dụng hợp đồng trọn gói hay không?

A. Chỉ áp dụng hợp đồng trọn gói nếu gói thầu có tinh chất đơn giản

B. Phải áp dụng hợp đồng trọn gói

C. Chỉ áp dụng khi chủ đầu tư thấy cần thiết.

Câu 14: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có tính chầt đơn gián, giá gói thầu là 100 triệu đồng thì áp dụng loại hợp đồng nào sau đây?

A. Hợp đồng trọn gói

B. Hợp đòng theo thời gian vì là đây là gói thầu cung cấp dịch vụ tư Vấn 

C. Hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc theo đơn giá điều chỉnh

Câu 15: Trong quá trình thương thảo hợp đồng, nội dung thương thảo nào của gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn khác so với nội dung thương thảo của gói thầu xây lắp?

A. Thương thảo về những nội dung chưa đù chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hơp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu

B. Thương thảo về chi phí

C. Thương thảo về thay đổi nhân sự (nếu có)

Câu 16: Sau khi ký kết hợp đồng xây lắp với chủ đầu tư, nhà thầu A đã ký hợp đồng với Công ty B (không phải là nhà thầu phụ và không được nhà thầu A kê khai trong hồ sơ dự thầu) để Công ty B thực hiện thi công một số hạng mục có giá trị chiếm khoảng=20% giá hợp đồng, Việc nhà thầu A ký hợp đồng với Công ty B có phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu hay không? Nếu không phù hợp thì bị xử lý như thế nào?

A. Nhà thầu A có hành vi chuyển nhượng thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đền 01 năm.

B. Nhà thầu A có hành vi chuyển nhượng thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đền 03 năm.

C. Nhà thầu A có hành vi chuyển nhượng thầu và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm.

D. Nhà thầu không vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu vì nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồngvới chủ đấu tư nên việc ký hợp đồng với công ty B quyền của nhà thầu.

Câu 17: Hợp đồng nào dưới đây được áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

A. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

B. Hợp đồng trọn gói

C. Hợp đồng theo thời gian

D. Đán án b và c

Câu 18: Đối với loại hợp đồng theo thời gian, nhà thầu được thanh toán dựa trên ỵếu tố nào?

A. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu

B. Nhà thầu đươc thanh toán theo thời gian làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao tương ứng vớỉ các chức danh và công việc ghi trong hợp đồng

C. Nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 20: Chi phí dự phòng trong hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh:

A. Được chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng hoặc trong các kỳ thanh toán. Nhà thầu chỉ đươc sử dụng khoản kinh phí này khi có phát sinh

B. Được chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong các kỳ thanh toán Nhà thầu chỉ được sử dụng khoản kinh phí này khi có phát sinh và được sự chấp thuận bằng văn bản của tư vấn giám sát, chủ đầu tư

C. Để chủ đầu tư dự trù kình phí thanh toán cho nhà thầu khi có phát sinh theo quy định trong hợp đồng. 

Câu 21: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu chính A (là nhà thầu nước ngoài) có đề nghị thay thế nhà thầu phụ Việt Nam bằng một nhà thầu phụ khác không có tên trong danh sách nhà thầu phụ đã kê khai trong hồ sơ dự thầu. Trong trường hợp nàỵ:

A. Việc thay đổi nhà thầu phụ là vi phạm pháp luật về đấu thầu vì nhà thầu không thực hiện đúng cam kết về việc sử dụng thầu phụ trong nước.

B. Nhà thầu được phép đổi thầu phụ và việc sử dụng thầu phụ hoàn toàn do nhà thầu chính quyết định

C. Nhà thầu được phép thay đổi thầu phụ nhưng phải có lý do xác đáng, hợp lý và phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Câu 24: Chủ đầu tư X tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Y gói thầu có 3 nhà thầu tham dự là nhà thầu A, B, C. Trong lễ mở thầu, nhà thầu B và nhà thầu C đồng thời có đơn xin rút khồi việc dự thầu. Chủ đầu tư tìm hiểu và có bằng chứng việc nhà thầu B và nhà thầu C rút hồ sơ để nhằm mục đích cho nhà thầu A trúng thầu. Trong trường hợp này, các nhà thầu M xử lý như thế nào?

A. Cả 3 nhà thầu A- B-C bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đền 05 năm

B. Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đầu thầu từ 01 năm đên 03 năm, nhà thầu B, C bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm

C. Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm, nhà thầu B, C bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm.

D. Cả 3 nhả thầu A- B-C bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đền 05 năm.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên