Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 353 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 8. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

28 Lần thi

Câu 10: Phương tiện thông tin (media) thường được dùng để chỉ:

A. Phương tiện thông tin cá nhân

B. Phương tiện thông tin đại chúng

C. Phương tiện thông tin gia đình

D. Phương tiện thông tin cộng đồng

Câu 11: Dự kiến tất cả các nguồn lực có thể sử dụng trong GDSK bằng cách tìm hiểu về:

A. Nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí trong cộng đồng

B. Số lượng các dịch vụ y tế trong cộng đồng

C. Số cán bộ y tế trong cộng đồng

D. Sự đóng góp nguồn lực của cộng đồng

Câu 12: Dự trù kinh phí trong LKHGDSK tức là dự kiến các nguồn kinh phí từ, ngoại trừ:

A. Hoạt động dịch vụ của trạm

B. Địa phương cấp

C. Huy động từ cộng đồng

D. Ngân sách của chính ngành y tế bao cấp toàn bộ

Câu 13: Xác định các mục tiêu giáo dục cụ thể tức là sau khi đã lựa chọn được vấn đề sức khoẻ ưu tiên hàng đầu cần tiến hành GDSK, cần phải:

A. Phân tích những khía cạnh của những vấn đề đó để chọn ra một vài khía cạnh cần tập trung giải quyết trước 

B. Tính toán nguồn lực để thực hiện 

C. Cân nhắc tính đạo đức trong thực hiện GDSK

D. Loại bỏ những khó khăn trước mắt

Câu 14: Các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành thực hiện một mục tiêu GDSK bao gồm, ngoại trừ:

A. Thời gian dự kiến,địa điểm tiến hành

B. Thời gian dự kiến,địa điểm tiến hành và các điều kiện phương tiện vật chất 

C. Các điều kiện phương tiện vật chất và thời gian dự kiến 

D. Vấn đề sức khoẻ đã ưu tiên lựa chọn, các điều kiện phương tiện vật chất và thời gian dự kiến

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 28 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên