Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 20

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 322 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

23 Lần thi

Câu 2: Dân số học (population) là một môn khoa học thuộc:

A. Khoa học tự nhiên

B. Khoa học xã hội

C. Khoa học nhân văn

D. Khoa học tự nhiên và xã hội

Câu 3: Dân số học nghiên cứu những vấn đề:

A. Qui mô và sự phân bố

B. Qui mô và cơ cấu

C. Cơ cấu và sự phân bố

D. Qui mô, cơ cấu và sự phân bố

Câu 4: Dân số là dân cư được xem xét và nghiên cứu ở gốc độ nào sau đây?

A. Số lượng và chất lượng

B. Qui mô và cơ cấu

C. Biến động tự nhiên và biến động cơ học

D. Sự phân bố và phát triển dân cư

Câu 5: Phát triển là gì? Hãy chọn khái niệm đúng nhất cho phát triển?

A. Là quá trình xã hội đạt đến mức thỏa mãn các nhu cầu mà xã hôi ấy coi là thiết yếu

B. Là tình trạng người dân đạt đến trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần, xã hội

C. Là sự phát triển của nền y học dự phòng nhằm giảm bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe

D. Là quá trình xã hội đạt đến thu nhập cao và phân phối thu nhập đồng đều

Câu 6: Khái niệm của Phát triển là gì

A. Là tình trạng người dân đạt đến trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần, xã hội

B. Là sự tăng trưởng về kinh tế, sự tiến bộ về xã hội và sự bền vững về môi trường

C. Là sự phát triển của nền y học dự phòng nhằm giảm bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe

D. Là quá trình xã hội đạt đến thu nhập cao và phân phối thu nhập đồng đều

Câu 7: Phương trình cân bằng dân số:

A. P1 = P0 + ( B + D ) + ( I + O ) 

B. P1  = P0  - ( B - D ) – ( I + O )

C. P1  = P0  + ( B - D ) - ( I - O ) 

D. P1 = P0 + ( B - D ) + ( I - O )

Câu 8: Trong phương trình cân bằng dân số B và D đề cập đến vấn đề:

A. Dân số đầu kỳ và dân số cuối kỳ

B. Số sinh số chết trong kỳ

C. Sự nhập cư và xuất cư

D. Là yếu tố thúc đẩy sự gia tăng dân số

Câu 9: Nếu coi phát triển là đối lập với nghèo khổ thì phát triển được coi:

A. Là quá trình giảm dần, đi đến loại bỏ nạn đói ăn, bệnh tật, mù chữ, tình trạng mất vệ sinh, thất nghiệp và bất bình đẳng.

B. Là tình trạng người dân đạt đến trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần, xã hội

C. Là sự phát triển của nền y học dự phòng nhằm giảm bệnh tật ảnh hưởng đến sức khỏe

D. Là quá trình xã hội đạt đến thu nhập cao và phân phối thu nhập đồng đều

Câu 10: Phát triển bền vững là sự phát triển đạt được 4 nhóm mục, ngoại trừ:

A. Kinh tế, xã hội

B. Môi trường

C. Quốc phòng, an ninh

D. Công bằng, văn minh

Câu 13: HDI của Việt Nam năm 2001 là:

A. 0,671

B. 0,682

C. 0,686

D. 0,691

Câu 14: Trong nghiên cứu dân số học, biến động tự nhiên đề cập tới vấn đề:

A. Đi và đến

B. Sinh và chết

C. Sinh và đến

D. Đi và chết

Câu 15: Trong nghiên cứu dân số học, biến động cơ học đề cập tới vấn đề gì?

A. Đi và đến

B. Sinh và chết

C. Sinh và đến

D. Đi và chết

Câu 16: Tái sản xuất dân số theo nghĩa rộng đề cập tới vấn đề:

A. Sinh và chết

B. Đi, đến và di cư

C. Sinh, chết và đến

D. Sinh, chết và di cư

Câu 17: Tái sản xuất dân số theo nghĩa hẹp đề cập tới vấn đề:

A. Đi, đến và di cư

B. Sinh, chết và di cư

C. Sinh, chết và đến

D. Sinh và chết

Câu 18: Nghiên cứu về số lượng của dân số học tĩnh là:

A. Nghiên cứu về các biến động của dân số

B. Nghiên cứu qui mô, cấu trúc và sự phân bố của dân số

C. Nghiên cứu qui mô và các biến động dân số

D. Nghiên cứu qui mô, cấu trúc và các biến động dân số

Câu 19: Nghiên cứu về số lượng dân số học động là:

A. Nghiên cứu về các biến động của dân số

B. Nghiên cứu qui mô, cấu trúc và sự phân bố của dân số

C. Nghiên cứu qui mô và các biến động dân số

D. Nghiên cứu qui mô, cấu trúc và các biến động dân số

Câu 20: Các lĩnh vực nghiên cứu của dân số:

A. Nghiên cứu về số lượng dân số

B. Nghiên cứu về chất lượng dân số

C. Các học thuyết về dân số

D. Tất cả đều đúng

Câu 21: HDI của các nước có trình độ phát triển thấp:

A. 0,3 – 0,5

B. < 0,5

C. 0,5 – 0,8

D. > 0,8

Câu 23: HDI của các nước có trình độ phát triển cao:

A. < 0,5

B. 0,5 – 0,8 

C.  0,3 – 0,5

D. > 0,8

Câu 24: Quá trình dân số bao gồm:

A. Sinh và chết

B. Sinh, chết và đến

C. Đi, đến và di cư

D. Sinh, chết và di cư

Câu 25: Kết quả dân số bao gồm, ngoại trừ:

A. Quy mô dân số

B. Cơ cấu dân số

C. Phân bố theo thời gian

D. Phân bố theo không gian

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dân số học có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 23 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên