Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 270 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Phương pháp xác định hệ số ổn định:

A. Phương pháp phân mảnh Fellenius

B. Phương pháp phân mảnh Bishop

C. Phương pháp phân mảnh Fellenius & Bishop

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 2: Khi mái dốc bị mất ổn định thì có thể trượt theo dạng mặt trượt nào sau đây:

A. Gãy khúc

B. Đường xoắn logarit

C. Trụ tròn

D. Cả 3 loại mặt trượt trên

Câu 4: Sức chịu tải của nền đất phụ thuộc vào những yếu tố nào:

A. Đặc trưng cơ lý của nền đất

B. Chiều sâu chôn móng

C. Bề rộng móng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Trong thí nghiệm nén ba trục góc nghiêng mặt trượt hợp với phương ngang một góc bằng: A. 45o B. (45o - ϕ/2) C. ϕ D. (45o + ϕ/2) và - (45o + ϕ/2)

A. 450

B. \(({45^0} - \frac{\varphi }{2})\)

C. \(\varphi\)

D. \(({45^0} + \frac{\varphi }{2})\)  và \(({45^0} + \frac{\varphi }{2})\)

Câu 6: Khi mực nước ngầm ở vị trí đáy móng thì dùng trọng lượng riêng nào cho phần đất nằm bên dưới đáy móng trong công thức sức chịu tải:

A. Trọng lượng riêng khô

B. Trọng lượng riêng đẩy nổi

C. Trọng lượng riêng bão hòa

D. Trọng lượng riêng tự nhiên

Câu 7: Khi mực nước ngầm ở vị trí đáy móng thì dùng trọng lượng riêng nào cho phần đất nằm bên trên đáy móng trong công thức sức chịu tải:

A. Trọng lượng riêng khô

B. Trọng lượng riêng đẩy nổi

C. Trọng lượng riêng bão hòa

D. Trọng lượng riêng tự nhiên

Câu 8: Thí nghiệm nào sau đây được dùng để xác định thông số sức chống cắt của đất:

A. Thí nghiệm nén đơn

B. Thí nghiệm nén cố kết 

C. Thí nghiệm cắt cánh

D. A và C.

Câu 9: Thí nghiệm nào sau đây được dùng để xác định thông số sức chống cắt ở trong phòng:

A. Thí nghiệm cắt cánh

B. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

C. Thí nghiệm nén ba trục

D. Cả ba ý trên 

Câu 10: Thí nghiệm nào sau đây được dùng để xác định thông số sức chống cắt ở hiện trường:

A. Thí nghiệm cắt cánh

B. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT

C. Thí nghiệm xuyên tĩnh CPT

D. Cả ba ý trên 

Câu 13: Thí nghiệm nén đơn xác định được thông số nào:

A. Góc ma sát φ và lực dính c

B. Lực dính không thoát nước cu

C.  Góc ma sát φ

D. Cả ba ý trên 

Câu 14: Thí nghiệm cắt cánh xác định được thông số nào sau đây:

A. Góc ma sát φ

B. Lực dính không thoát nước cu

C. Góc ma sát φ và lực dính c

D. Cả ba ý trên

Câu 15: Thí nghiệm nén ba trục có thể tiến hành với sơ đồ nào sau đây:

A. Không cố kết – không thoát nước (U – U)

B. Cố kết – không thoát nước (C– U)

C. Cố kết – thoát nước (C – D)

D. Cả ba ý trên

Câu 16: Thí nghiệm nén ba trục theo sơ đồ cố kết – không thoát nước (C– U) có nghĩa là:

A. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu

B. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu không nước thoát ra khỏi mẫu

C. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu

D. Cả ba ý trên

Câu 17: Thí nghiệm nén ba trục theo sơ đồ không cố kết – không thoát nước (U– U) có nghĩa là gì:

A. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu

B. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu không nước thoát ra khỏi mẫu

C. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu

D. Cả ba ý trên

Câu 18: Thí nghiệm nén ba trục theo sơ đồ cố kết – thoát nước (C– D) có nghĩa là:

A. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu

B. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu nước thoát ra khỏi mẫu

C. Giai đoạn tác động áp lực đẳng hướng lên mẫu không cho nước thoát ra khỏi mẫu và giai đoạn tác động ứng suất lệch lên mẫu cho nước thoát ra khỏi mẫu

D. Cả ba ý trên

Câu 22: Vòng tròn Mohr được dùng để làm gì:

A. Diễn tả trạng thái ứng suất của một điểm trong đất 

B. Diến tả trạng thái ứng suất trên một mặt cắt của một điểm trong nền đất

C. Diễn tả quan hệ ứng suất – biến dạng trong đất

D. Cả ba ý trên

Câu 23: Bán kính vòng tròn Mohr được xác định theo công thức nào:

A. \(({\sigma _1} + {\sigma _3})/2\)

B. \(({\sigma _1} - {\sigma _3})/2\)

C. \(({\sigma _1}/ {\sigma _3})/2\)

D. Cả ba ý trên

Câu 25: Đất rời có đường bao sức chống cắt có đặc điểm nào sau đây:

A. Đi qua gốc tọa độ

B. Song song với trục hoành (trục \(\sigma\) )

C. Cắt trục trung (trục \(\tau\) ) tại c.

D. Cả ba ý trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên