Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 36

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 36

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 450 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng - Phần 36. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc QLDA hạng I?

A. Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng

B. Có thời gian tham gia thiết kế, thi công xây dựng tối thiểu 7 năm

C. Đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I hoặc chủ nhiệm thiết kế hạng I

D. Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B cùng loại

Câu 2: Đối với tổ chức thi công xây dựng nếu chưa đủ điều kiện để xếp hạng năng lực thì được thi công công trình nào sau đây?

A. Công trình cấp III

B. Công trình cấp IV

C. Công trình cấp IV nếu đã thi công cải tạo 3 công trình

D. Công trình cấp IV nếu đã thi công 3 công trình quy mô nhỏ 

Câu 3: Ai là người có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công công trình?

A. Chủ đầu tư

B. Nhà thầu thiết kế xây dựng

C. Nhà thầu thi công xây dựng

D. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

Câu 4: Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình?

A. Chủ đầu tư

B. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

C. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

D. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng

Câu 5: Dự án đầu tư xây dựng có các bước thiết kế xây dựng cơ bản nào?

A. Thiết kế cơ sở

B. Thiết kế kỹ thuật

C. Thiết kế bản vẽ thi công

D. Cả a, b và c

Câu 6: Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định?

A. Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án

B. Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án

C. Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 7: Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình xây dựng?

A. Chủ đầu tư xây dựng công trình

B. Nhà thầu thi công xây dựng công trình

C. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

D. Cả 3 phương án trên đầu đúng

Câu 9: Dự án đầu tư xây dựng được xem xét điều chỉnh trong những trường hợp nào?

A. Trường hợp bất khả kháng, Nhà nước thay đổi quy hoạch xây dựng

B. Trường hợp điều chỉnh dự án sẽ mang lại hiệu quả cao hơn

C. Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh nơi có dự án công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng để tính dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt

D. Cả a, b và c

Câu 10: Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?

A. Dự án quan trọng quốc gia

B. Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung

C. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên nhiên có quy mô lớn

D. Cả a, b và c

Câu 11: Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp đồng nào là hợp lý nhất?

A. Hợp đồng trọn gói

B. Hợp đồng theo đơn giá

C. Hợp đồng theo thời gian

D. Hợp đồng theo đơn giá cố định

Câu 12: Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức hợp đồng nào là thích hợp nhất?

A. Hợp đồng trọn gói

B. Hợp đồng theo đơn giá cố định

C. Hợp đồng theo thời gian

D. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

Câu 13: Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp nào sau đây?

A. Bên nhận thầu bị phá sản

B. Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây dựng cho bên khác

C. Bên nhận thầu không thực hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục

D. Cả a, b và c

Câu 14: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là bản vẽ của bước thiết kế nào? 

A. Thiết kế cơ sở

B. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định

C. Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt

D. Một trong phương án a, b hoặc c

Câu 15: Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

A. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình

B. Chủ trì thiết kế xây dựng công trình

C. Tư vấn giám sát thi công xây dựng

D. Cá nhân giám sát kỹ thuật thi công xây dựng của nhà thầu

Câu 16: Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều kiện nào dưới đây?

A. Có mặt bằng xây dựng của hạng mục, công trình khởi công

B. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình xây dựng

C. Có giấy phép xây dựng

D. Tất cả các điều kiện nêu tại a, b và c

Câu 17: Dự án đầu tư xây dựng được điều chỉnh trong các trường hợp nào dưới đây?

A. Trường hợp bất khả kháng, trường hợp mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án

B. Khi Nhà nước điều chỉnh quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng tới dự án

C. Khi chỉ số giá do Bộ Xây dựng hoặc UBND cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá được tính trong dự án được phê duyệt

D. Cả a, b và c

Câu 18: Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng?

A. Người quyết định đầu tư

B. Chủ đầu tư

C. Ban quản lý dự án

D. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Câu 19: Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào?

A. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng

B. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

C. Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

D. Bao gồm cả a, b và c

Câu 20: Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các công trình nào?

A. Công trình giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước; thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn

B. Công trình giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng; công trình y tế, văn hóa, giáo dục

C. Công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên

D. Bao gồm cả a, b và c

Câu 21: Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của ai?

A. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng

B. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

C. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư

D. Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

Câu 22: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức nào?

A. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

B. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng công trình

C. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng

D. Bao gồm cả a và b

Câu 23: Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước đã được phê duyệt do ai quyết định?

A. Người quyết định đầu tư

B. Chủ đầu tư

C. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

D. Bao gồm cả a, b và c

Câu 24: Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng làm thay đổi địa điểm, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư thì phải được ai chấp thuận?

A. Người quyết định đầu tư

B. Chủ đầu tư

C. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

D. Người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng

Câu 25: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước phải đáp điều kiện gì thì mới được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án?

A. Là dự án nhóm A

B. Là dự án nhóm A có công trình cấp đặc biệt

C. Là dự án nhóm A, B, C có công trình cấp đặc biệt

D. Không yêu cầu bất kể điều gì

Câu 26: Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn lập dự án có các nghĩa vụ gì?

A. Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư

B. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết

C. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư

D. Bao gồm a, b và c

Câu 27: Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu nào dưới đây?

A. Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu

B. Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)

C. Biên bản đàm phán hợp đồng

D. Bao gồm cả a, b và c

Câu 28: Sau khi công việc của hợp đồng xây dựng đã được nghiệm thu thì có được điều chỉnh hợp đồng không?

A. Có

B. Không

C. Có, tùy thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên ký kết hợp đồng

D. Do người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định

Câu 29: Cá nhân không thuộc đối tượng yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề nhưng khi tham gia hoạt động xây dựng yêu cầu phải có điều kiện gì không?

A. Không yêu cầu phải có điều kiện gì

B. Phải có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc thực hiện

C. Có văn bằng hoặc chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc thực hiện và có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tham gia hoạt động xây dựng

D. Yêu cầu có 5 năm kinh nghiệm đối với công việc thực hiện

Câu 30: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập theo quy định nào?

A. Pháp luật về xây dựng

B. Pháp luật về đầu tư công

C. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công

D. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật xây dựng

Câu 31: Đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo hình thức PPP thì việc thẩm định dự án được thực hiện theo yêu cầu đối với dự án sử dụng nguồn vốn nào?

A. Vốn ngân sách nhà nước

B. Vốn nhà nước ngoài ngân sách

C. Vốn khác

D. Vốn khác hoặc vốn nhà nước tùy thuộc vào quy mô dự án

Câu 32: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách của xã có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng thì cơ quan, tổ chức nào làm chủ đầu tư dự án này?

A. Ủy ban nhân dân xã

B. Ủy ban nhân dân huyện

C. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do UBND xã thành lập

D. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện thành lập

Câu 33: Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thì cơ quan, tổ chức nào được giao làm chủ đầu tư?

A. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành

B. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

C. Cơ quan, tổ chức quản lý sử dụng vốn thuộc Tập đoàn, Tổng công ty

D. Đáp án a, b hoặc c là do Tập đoàn, Tổng công ty quyết định

Câu 34: Cơ quan nào có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trong quá trình thẩm định?

A. Cơ quan chủ trì thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

B. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

C. Cơ quan chuyên môn về xây dựng

D. Chủ đầu tư

Câu 35: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện chung gì?

A. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật

B. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và phải đạt kết quả sát hạch theo quy định 

C. Bao gồm a và b

D. Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là đủ

Câu 36: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng không yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện gì?

A. Những cá nhân chủ chốt của tổ chức phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực mà tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực 

B. Tổ chức đã thực hiện công việc tương tự loại, cấp công trình

C. Phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu 3 năm

D. Tất cả các yêu cầu trên

Câu 37: Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm với ai về công việc do mình thực hiện?

A. Chủ đầu tư

B. Thầu chính hoặc tổng thầu

C. Chủ đầu tư và thầu chính hoặc tổng thầu

D. Chịu trách nhiệm với ai là căn cứ vào các điều khoản cam kết trong hợp đồng xây dựng

Câu 38: Trường hợp phải thuê thầu phụ để thực hiện một số phần việc trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì cần phải có chấp thuận của ai?

A. Người quyết định đầu tư

B. Chủ đầu tư

C. Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy thuộc vào từng gói thầu

D. Không cần phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức nào

Câu 39: Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng phải được nộp cho bên giao thầu khi nào?

A. Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực

B. Sau khi hợp đồng được ký kết

C. Trước khi khởi công xây dựng công trình

D. Bao gồm cả a, b và c

Câu 40: Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây dựng có hiệu lực đến khi nào?

A. Đến khi nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng

B. Sau khi chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành của nhà thầu

C. Đáp án a hoặc b do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng

D. Sau khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành bàn giao chủ chủ đầu tư

Câu 41: Cá nhân chưa được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có được tham gia hoạt động xây dựng không?

A. Có

B. Không

C. Có, nhưng chỉ được tham gia các công việc của công trình cấp IV

D. Có, nhưng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc mà cá nhân đó thực hiện

Câu 42: Cá nhân có độ tuổi trên 70 nếu đáp ứng đủ điện kiện năng lực theo quy định có được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không?

A. Có

B. Không

C. Có, nhưng phải có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện của bác sỹ

D. Có, nhưng chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng

Câu 44: Bước thiết kế công trình xây dựng nào mới đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình?

A. Thiết kế cơ sở

B. Thiết kế kỹ thuật

C. Thiết kế bản vẽ thi công

D. Một trong ba bước thiết kế trên đều được

Câu 45: Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?

A. Khảo sát địa hình

B. Khảo sát địa chất công trình

C. Khảo sát địa chất thủy văn

D. Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại A, B và C

Câu 46: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây?

A. Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng

B. Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình

C. Chủ trương đầu tư xây dựng

D. Loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát và bước thiết kế

Câu 47: Chủ đầu tư không có nghĩa vụ gì trong quá trình khảo sát xây dựng?

A. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng

B. Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát

C. Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng

D. Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu của nhà thầu thiết kế

Câu 48: Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu gì?

A. Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng.

B. Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường.

C. Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan.

D. Cả 3 yêu cầu nêu tại A, B và C.

Câu 49: Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu gì?

A. Phương án kiến trúc, phương án công nghệ (nếu có)

B. Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu

C. Dự toán xây dựng

D. Bao gồm cả 3 nội dung nêu tại A, B và C

Câu 50: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước?

A. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư

B. Chủ đầu tư

C. Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực

D. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Sinh viên