Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 333 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 3: Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng

A. Form Header/Footer

B. Page Header/Footer

C. Detail

D. Table Header/Footer 

Câu 4: Thuộc tính Control Source của Textbox qui định điều gì

A. Qui định tên Field của Table hay Query mà chúng ta cần hiển thị dữ liệu 

B. Qui định giá trị hiển thị của Textbox thông qua một biểu thức nào đó

C. Qui định tên Table hay Query mà chúng ta cần làm nguồn dữ liệu cho Form  

D. Cả hai câu a, b đúng

Câu 5: Thuộc tính Control Source của Label quy định

A. Label không có thuộc tính này

B. Qui định tên của Label

C. Qui định giá trị hiển thị của Label

D. Qui định nguồn dữ liệu cho Label 

Câu 8: Trong Form, muốn không hiển thị hộp điều khiển góc trên bên phải của Form thì chọn thuộc tính nào

A. Close Button: No

B. Control Box: No

C. Min/Max Button: None

D. Không chọn thuộc tính được  

Câu 11: Để tạo nút lệnh Command Button bằng Wizard cho phép tìm mẫu tin, ta chọn lệnh nào sau đây

A. Record Navigation, Find Record

B. Record Navigation, Find Next

C.  Record Operations, Find Record

D. Record Operations, Find Next  

Câu 12: Các Control trên Form bao gồm

A. TextBox, Label, Button

B. ListBox, ComboBox, CheckBox

C. Tab Control

D. Các câu trên điều đúng 

Câu 13: Một Auto Form chỉ dụng để tạo một Form liên quan đến 

A. Một Table hay một Query duy nhất

B. Nhiều Table

C. Nhiều Query

D. Phải kết hợp từ nhiều Table và Query 

Câu 14:  Trên một Lable có thể đưa vào

A. Một dòng văn bản

B. 1 biểu thức tính toán

C. 1 hình ảnh

D. Các câu trên đều đúng  

Câu 15: Trong một Textbox ta có thể đưa và

A. Một biểu thức tính toán

B. Một hàm có sẳn của Access

C. Một hàm tự tạo

D. Các câu trên đều đúng

Câu 17:  Form được thiết kế nhằm:

A. Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu

B. Sử dụng các thao tác thông qua nút lệnh

C. Thay đổi cấu trúc của bảng nguồn

D. Thay đổi kiểu dữ liệu của các trường trong bảng nguồn 

Câu 18: Form trong hệ quản trị cở sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì?

A. Tổng hợp dữ liệu

B. Sửa cấu trúc bảng

C.  Nhập dữ liệu

D. Lập báo cáo [<br>]

Câu 21: Trong Form “Nhanvien” để tạo Textbox nhập liệu cho trường HOTEN thì ta phải đặt các thuộc tính

A. Name=HOTEN

B. Control Source=HOTEN

C. Name=HOTEN và Control Source=HOTEN

D. Đặt Name và Control Source bất kỳ 

Câu 23: Khi tạo một Form bằng chế độ Design view, thì có thể lấy dữ liệu từ 

A. Một Table hoặc một Query

B. Một hoặc nhiều Query

C.  Một Table và nhiều Query

D. Nhiều Table và nhiều Query

Câu 24: Trong Access Mặt nạ nhập liệu (Input Mask) dùng để

A. Định dạng dữ liệu

B. Che chắn dữ liệu

C. Qui định khuôn mẫu để nhập dữ liệu

D. Bảo vệ dữ liệu trong bảng 

Câu 25: Trong Access Trong các điều khiển sau đây, điều khiển nào có thể là điều khiển bị buộc (Bound)

A. Text Box, Tab Control, Option Group

B. Label, Line, Rectangle

C.  Check Box, Togle Button, Image

D.  Option Button, Option Group, Bound Object Frame

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm