Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 217 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

12 Lần thi

Câu 1: Khi thiết kế Report bằng Wizard, có thể sắp xếp dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường

A. 2

B. 4

C. Không thể sắp xếp được

D. Bao nhiêu trường cũng được

Câu 2: Trong các điều khiển sau đây, điều khiển nào có thể là điều khiển bị buộc (Bound)

A. Text Box, Tab Control, Option Group

B. Label, Line, Rectangle

C. Check Box, Togle Button, Image

D. Option Button, Option Group, Bound Object Frame

Câu 3: Để đánh số thứ tự cho các mẫu tin hiển thị theo từng nhóm trong Report ta làm như sau

A. Tạo Textbox, gán thuộc tính Control Source “=1”, Running Sum là “NO”

B. Tạo Textbox, gán thuộc tính Control Source “=1”, Running Sum là “Over All”

C. Tạo Textbox, gán thuộc tính Control Source “=1”, Running Sum là “Over Group”

D. Tạo Textbox, gán thuộc tính Control Source “=1”, Running Sum là “YES”

Câu 4: Tổng số Table có thể mở cúng lúc là

A. 64

B. 256

C. 1024

D.  Không giới hạn

Câu 5: Để truy xuất đến thuộc tính Value của Textbox LOAI trong Form BAOCAO, ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau

A. [Forms]![BAOCAO]![LOAI].Value

B. [LOAI].[BAOCAO].Value

C. [Form].[BAOCAO].LOAI.Value

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 7: Giả sử đặt khoá chính cho Table trên ba trường, bây giờ muốn bỏ một trường trong ba trường đó không tham gia vào khoá chính ta chọn

A. Chọn View\Index và xoá trường không tham gia khoá chính khỏi bảng Indexs

B. Chọn View\Primary Delete và xoá trường không tham gia khoá chính

C. Đã đặt khoá chính rồi thì không thể gỡ bỏ được

D. Xoá bỏ trường không muốn tham gia khoá chính

Câu 8: Trong quá trình thiết lập quan hệ giữa các bảng, để kiểm tra ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại thì ta chọn mục

A. Enforce Referential Integrity

B. Cascade Update Related Fields

C. Cascade Delete Related Record

D. Primary Key

Câu 11: Biết trường NGAY có kiểu Date/Time, muốn chọn giá trị mặc định cho ngày hiện hành của máy tính và chỉ nhận giá trị trong năm 2009 (dạng DD/MM/YY) thì ta chọn cặp thuộc tính nào để thoả tính chất trên trong các câu sau

A. Default Value: Date() và Validation Rule: Year([NGAY])=09

B. Default Value: Today() và Validation Rule: Year([NGAY])=09

C. Default Value: Date() và Validation Rule: >= #01/01/2009# and <= #31/12/2009#

D. Required: Date() và Validation Rule: >= #01/01/2009# and <= #31/12/2009#

Câu 13: Các ký tự không thể đặt tên cho Field là

A. Dấu .

B. Dấu [

C. Dấu !

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 14: Trên dữ liệu Date/Time, ta có thể thực hiện các phép toán

A. Cộng, trừ

B. Nhân, chia

C. So sánh : <>,>=,<=

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 17: Khẳng định nào sau đây sai

A. Tên trường (Field) có tối đa 64 ký tự

B. Trong một Table có thể có 2 trường trùng nhau

C. Tên trường có thể có ký tự &

D. Tên trường có thể có ký tự (

Câu 18: Khẳng định nào sau đây đúng

A. Trường kiểu Byte có thể chứa -25

B. Trường kiểu Integer có thể chứa -32768

C. Trường kiểu Double có thể chứa 1.78c00

D. Trường kiểu Text có thể chứa 256 chữ cái

Câu 20: Trong Form, muốn không hiển thị hộp điều khiển góc trên bên phải của Form thì chọn thuộc tính nào

A. Close Button: No

B. Control Box: No

C. Min/Max Button: None

D. Cả hai câu (A), (C) đúng

Câu 21: Khi tạo các điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thì thuộc tính Control Source của điều khiển

A. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Number

B. Tùy thuộc người sử dụng

C. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Yes/No

D. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Text

Câu 23: Công cụ Macro trong Access được sử dụng vào mục đích gì

A. Để tạo menu và các thao tác mở, đóng Form, Report

B. Để thực hiện đồng loạt một chuỗi thao tác đã định nghĩa trước

C. Để ghi nhận thao tác người sử dụng, sau đó thực hiện lại giống như vậy

D. Cả ba câu (A), (B), (C) sai

Câu 24: Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động nào sau đây

A. Record Operations, Add New Record

B. Record Navigation, New Record

C. Record Navigation, Add New Record

D. Go to Record, New

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 12 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm