Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 112 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 1: Trong cửa sổ Design View của 1 Table, muốn 1 trường (fielD. phải được nhập (không để trống) ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

A. Thuộc tính Required        

B. Thuộc tính Validation Rule

C. Thuộc tính Validation Text         

D. Thuộc tính Default Value

Câu 2: Đối với Query có tham số cần nhập thì?

A. Đặt tham số vào 2 ngoặc vuông [ ] trong dòng Criteria

B. Đặt tham số vào 2 ngoặc tròn ( ) trong dòng Criteria

C. Đặt tham số vào 2 nháy kép " " trong dòng Criteria

D. Các câu trên đều đúng

Câu 3: Trong cửa sổ Design View của 1 Table, muốn ghi 1 dòng thông báo lỗi cho 1 trường (fielD. của Table ta điền thông báo này vào?

A. Thuộc tính Required           

B. Thuộc tính Validation Rule 

C. Thuộc tính Default Value   

D. Thuộc tính Validation Text

Câu 4: Một Auto Report chỉ dùng để tạo Report liên quan đến?

A. Một Table duy nhất       

B. Một Query duy nhất

C. Các câu A và B đều sai  

D. Các câu A và B đều đúng

Câu 5: Trong 1 Table nếu không có 1 trường nào trong bảng chứa thông tin duy nhất, ta có thể?

A. Chọn nhiều hơn 1 trường để tạo khóa chính

B. Tạo thêm 1 trường kiểu AutoNumber làm khóa chính

C. Để Access tự tạo thêm 1 trường làm khóa chính

D. Các câu trên đều đúng

Câu 6: Trong cửa sổ Design View của 1 Table, muốn định dạng dữ liệu nhập cho 1 trường fielD. ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

A. Thuộc tính Required        

B. Thuộc tính Format

C.  Thuộc tính Default Value             

D. Thuộc tính Input Mask

Câu 7: Trong cửa sổ Design View của 1 Table, muốn tạo 1 trường (fielD. là 1 Combo Box ta sử kiểu dữ liệu nào sau đây?

A. Text                            

B.  Memo

C.  Lookup Wizard...     

D. OLE object

Câu 8: Trong Access, để trả về ngày hiện hành của hệ thống ta dùng hàm sau?

A. TODAY( )                        

B. DATE( )

C. Cả câu A và B đều đúng             

D. Cả câu A và B đều sai

Câu 9: Trong quan hệ 1 - n giữa 2 Table, quy định?

A. Bảng chính là bên 1, bảng quan hệ là bên nhiều

B. Bảng nào bên 1 cũng được

C. Bảng quan hệ là bên 1, bảng chính là bên nhiều

D. Các câu trên đều đúng

Câu 11: Để tổng hợp dữ liệu theo chủng loại trong một Table theo dạng Bảng tính, ta dùng Query nào?

A. Update Query          

B. Crosstab Query

C. Make-Table Query   

D. Delete Query

Câu 12: Hình thức hiển thị của cửa sổ Query là?

A. Datasheet View                      

B. Design View

C. SQL View                          

D. Các câu trên đều đúng

Câu 13: Trong cửa sổ thiết kế Query, để truy vấn những người có họ Nguyễn, tại dòng Criteria của cột HOLOT ta gõ?

A.  Like "N*"            

B. Like "Nguyễn*"

C. Like "Nguyễn"          

D. Like "*Nguyễn*"

Câu 17: Tạo Macro hiển thị một hộp thông báo , ta dùng Action?

A. Set Value                                    

B. Msg Box

C.  Run Macro                  

D. Requery

Câu 19: Quy tắc chung khi gọi một đối tượng của Form để xử lý trong Macro là?

A. FORM![Tên Form]![Tên Đối tượng]        

B. FORM![Tên Form].[Tên Đối tượng] 

C. FORMS![Tên Form]![Tên Đối tượng]       

D. FORMS.[Tên Form]![Tên Đối tượng]

Câu 20: Kết quả của biểu thức (25\10)^2 + (25 mod 10) là?

A. 8                                   

B. 9

C. 2                                     

D. 3

Câu 21: Tạo Macro dùng để gán giá trị cho 1 control trên Form, ta dùng Action?

A. SetValue             

B. Quit

C. OpenForm     

D. Close

Câu 22: Để không cho phép người dùng nhập dữ liệu vào một Control trên Form, ta sử dụng thuộc tính nào sau đây?

A. VISIBLE=NO                     

B. LOCKED=YES

C. ENABLE=NO                 

D. Các câu trên đều đúng

Câu 23: Trong thuộc tính Control Source của một đối tượng trên Form ta phải chọn?

A. Tên 1 trường (FielD.     

B. Tên 1 Table

C. Tên 1 Query                  

D. Tên 1 Macro

Câu 24: Tạo Macro cho phép hành động mở các đối tượng?

A. Macro                        

B. Module

C. SQL                    

D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Để truy xuất dữ liệu ta có thể lấy nguồn dữ liệu từ?

A. Report     

B. Table

C. Form                               

D. Câu A,B đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm